เพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในฟอร์มหรือรายงาน

กล่องข้อความคือตัวควบคุมมาตรฐานใน Access ที่ใช้สำหรับการดูและแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มและรายงาน ข้อมูลชนิดต่างๆ หลายชนิดสามารถแสดงในกล่องข้อความ และคุณยังสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อทำการคำนวณได้ บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างและใช้กล่องข้อความ และยังอธิบายคุณสมบัติของกล่องข้อความที่สำคัญบางอย่าง

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูก

เพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูก

เพิ่มกล่องข้อความจากการคำนวณ

ทำความเข้าใจคุณสมบัติของกล่องข้อความ

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูก

กล่องข้อความที่ถูกผูกจะแสดงข้อมูลจากเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี บนฟอร์ม คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ผูกกับแหล่งข้อมูลระเบียนที่อัปเดตได้เพื่อใส่หรือแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในกล่องข้อความจะแสดงในตาราง

วิธีที่รวดเร็วในการสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกคือการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงานของคุณ Access จะสร้างกล่องข้อความสำหรับเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

 • ข้อความสั้น

 • ข้อความยาว

 • หมายเลข

 • วันที่/เวลา

 • สกุลเงิน

 • ไฮเปอร์ลิงก์

 • คำนวณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Access 2013 ชนิดข้อมูล ข้อความ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความสั้น​​ และชนิดข้อมูล บันทึกช่วยจำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความยาว

การลากเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลอื่นจะสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากเขตข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ จากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณลากเขตข้อมูลวัตถุ OLE ไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างกรอบวัตถุที่ถูกผูก และถ้าคุณลากเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา

เพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกกับฟอร์มหรือรายงานโดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ รูปปุ่ม

 3. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ขยายตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกับกล่องข้อความของคุณ

 4. ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังรายงานหรือฟอร์ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ดูบทความ เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

คุณยังสามารถเพิ่มกล่องข้อความที่ถูกผูกลงในฟอร์มหรือรายงานโดยให้เพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูกก่อน แล้วตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม ของกล่องข้อความให้เป็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกด้วย

เพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูก

กล่องข้อความที่ไม่ถูกผูกจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ไม่ถูกผูกเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือยอมรับข้อมูลขาเข้าที่คุณไม่ต้องการจัดเก็บไว้ในตารางโดยตรง การเพิ่มกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูกในมุมมองออกแบบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. วางตัวชี้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางกล่องข้อความบนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกแทรกกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: Access ยังวางป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่องข้อความ ดังนั้น ให้เว้นพื้นที่ทางด้านซ้ายของตัวชี้ไว้สำหรับป้ายชื่อ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อและกล่องข้อความได้ในภายหลัง คุณยังสามารถลบป้ายชื่อได้โดยการคลิก แล้วกด DELETE

อีกวิธีในการสร้างกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูกคือการสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกก่อนโดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน แล้วลบค่าในคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม ถ้าคุณทำเช่นนี้ในมุมมองออกแบบ กล่องข้อความจะแสดง “ไม่ถูกผูก” แทนที่จะแสดงชื่อเขตข้อมูล ในมุมมองเค้าโครง กล่องข้อความจะไม่แสดงข้อมูลอีกต่อไป แต่จะว่างเปล่า

เพิ่มกล่องข้อความจากการคำนวณ

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. วางตัวชี้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางกล่องข้อความบนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกแทรกกล่องข้อความ

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  วางเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ นิพจน์ ที่คำนวณผลรวม

  เลือกกล่องข้อความ กด F4 เพื่อแสดงแผ่นงานคุณสมบัติ แล้วพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม เมื่อต้องการใช้ ตัวสร้างนิพจน์ ในการสร้างนิพจน์ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม

 5. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน แล้วสลับเป็นมุมมองฟอร์มหรือมุมมองรายการเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ เรียนรู้วิธีการสร้างนิพจน์

หมายเหตุ:

 • ถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มสำหรับการพิมพ์นิพจน์ในกล่องคุณสมบัติ ControlSource ให้กด SHIFT+F2 เพื่อเปิดกล่อง ย่อ/ขยาย

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณยึดตามคิวรี คุณอาจต้องการวางนิพจน์ในคิวรีแทนที่จะวางในตัวควบคุมจากการคำนวณ การทำเช่นนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และถ้าคุณต้องการคำนวณผลรวมสำหรับกลุ่มระเบียน การใช้ชื่อของ เขตข้อมูลจากการคำนวณ ใน ฟังก์ชันการรวม เป็นวิธีที่ง่ายกว่า

ทำความเข้าใจคุณสมบัติของกล่องข้อความ

คุณสมบัติบางอย่างจะต้องมีการตั้งค่าเพื่อให้กล่องข้อความทำงานและปรากฏขึ้นตามที่คุณต้องการ โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่คุณสร้างกล่องข้อความ รายการต่อไปนี้แสดงคุณสมบัติของกล่องข้อความที่สำคัญและใช้งานบ่อย:

 • ชื่อ   คุณควรตั้งชื่อสั้นๆ และสื่อความหมายให้กับกล่องข้อความของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุข้อมูลที่อยู่ภายในได้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงไปยังกล่องข้อความในนิพจน์ที่คุณอาจใช้ในกล่องข้อความอื่น นักพัฒนาฐานข้อมูลบางรายจะเพิ่มส่วนนำหน้า เช่น txt ให้กับชื่อกล่องช้อความ เพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างของกล่องข้อความกับตัวควบคุมชนิดอื่นได้ ตัวอย่างเช่น txtFirstName หรือ txtAddress

  เมื่อคุณสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกโดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล Access จะใช้ชื่อเขตข้อมูลเป็นชื่อกล่องข้อความ ซึ่งมักจะใช้งานได้ดี แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม แล้วสร้างนิพจน์ คุณควรเปลี่ยนชื่อกล่องข้อความก่อน เพื่อให้แตกต่างจากชื่อเขตข้อมูล มิฉะนั้น Access อาจไม่สามารถระบุว่าคุณกำลังอ้างถึงกล่องข้อความหรือเขตข้อมูลในตาราง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายงานที่มีกล่องข้อความที่ชื่อว่า ชื่อ ซึ่งผูกกับเขตข้อมูลตารางที่ชื่อว่า ชื่อ ถ้าคุณต้องการตัดแต่งช่องว่างที่นำหน้าค่าในเขตข้อมูล ชื่อ คุณอาจตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม ของกล่องข้อความเป็น:

  =Trim([First Name])

  อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ #Error นี้จะปรากฏในกล่องข้อความ เนื่องจาก Access ไม่สามารถระบุได้ว่านิพจน์กำลังอ้างถึงเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนชื่อกล่องข้อความ เพื่อให้มีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

 • แหล่งข้อมูลการควบคุม    คุณสมบัตินี้จะระบุว่ากล่องข้อความถูกผูก ไม่ถูกผูก หรือมาจากการคำนวณ

  • ถ้าค่าในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลการควบคุม คือชื่อของเขตข้อมูลในตาราง แสดงว่ากล่องข้อความถูกผูกกับเขตข้อมูลนั้น

  • ถ้าค่าใน แหล่งข้อมูลการควบคุม ว่างเปล่า กล่องข้อความจะไม่ถูกผูก

  • ถ้าค่าใน แหล่งข้อมูลการควบคุม เป็นนิพจน์ กล่องข้อความจะเป็นกล่องข้อความจากการคำนวณ

 • รูปแบบข้อความ    ถ้ากล่องข้อความถูกผูกกับเขตข้อมูล ข้อความยาว คุณสามารถตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ เป็น Rich Text ได้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถนำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความที่อยู่ในกล่องช้อความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับคำหนึ่งและการขีดเส้นใต้กับอีกคำหนึ่ง

 • ขยายได้    คุณสมบัตินี้จะประโยชน์กับรายงานสำหรับกล่องข้อความที่ถูกผูกกับเขตข้อมูล ข้อความสั้น​​ หรือ ข้อความยาว โดยเฉพาะ ค่าเริ่มต้นคือ ไม่ใช่ ถ้ามีข้อความมากเกินกว่าที่จะแสดงในกล่องข้อความได้ ข้อความจะถูกตัด (ตัดออก) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตั้งค่าของกล่องคุณสมบัติ ขยายได้ เป็น ใช่ กล่องข้อความจะปรับขนาดแนวตั้งเพื่อพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×