Office

เพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office คุณใช้อักษรศิลป์หรือกล่องข้อความเมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย คุณสามารถย้ายกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณแล้ว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้ หมุนข้อความให้พอดีกับรูปถ่ายของคุณได้ดีที่สุด

เมื่อต้องการใช้เป็นวิธีดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังพยายามบรรลุและ Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้โปรแกรม คุณต้องการให้ข้อความที่มีเอฟเฟ็กต์มากดูได้อย่างไร คุณพยายามจะบรรลุผลคล้ายกับสิ่งที่คุณอาจเห็นเกี่ยวกับไปรษณียบัตรได้อย่างไร มีข้อความสั้นในความยาวได้อย่างไร ถ้าใช่ แล้วอักษรศิลป์อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

อักษรศิลป์ - smile

ตัวเลือกอื่น ๆ ในการเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่ายเพื่อ วาดกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความคุณต้องการในกล่องข้อความ และจากนั้น ทำให้พื้นหลังและเค้าร่างของกล่องข้อความโปร่งใสอยู่ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ เช่นเดียวกับที่คุณจัดรูปแบบข้อความใดก็ได้ใน Office ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณต้องการเพิ่มมากกว่า เพียงแค่คำหนึ่งหรือสองลงในรูปถ่ายของคุณ

กล่องข้อความ - ยิ้ม

เลือกโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานจากรายการดรอปดาวน์

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในสเปรดชีตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  เลือกจากกลุ่มข้อความ

 3. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 5. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในสเปรดชีตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ คลิกที่ใดก็ได้ใกล้กับรูปภาพ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  เลือกจากกลุ่มข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ คลิกขวา จากนั้นในรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณแล้ว ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  สไตล์รูปร่าง

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL นั้นแล้ว คลิกที่ขอบของกล่องข้อความเพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 7. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  เลือกจากกลุ่มข้อความ

 3. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 5. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ ลากเพื่อวาดกล่องข้อความใดก็ได้ใกล้กับรูปภาพ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  เลือกจากกลุ่มข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ คลิกขวา จากนั้นในรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณแล้ว ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  สไตล์รูปร่าง

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL นั้นแล้ว คลิกที่ขอบของกล่องข้อความเพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 7. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกเพื่อเลือกจุดแทรกไว้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  เลือกพื้นที่วาดรูป

 3. คลิกพื้นที่วาดรูป แล้ว บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิ กรูปภาพ

  กลุ่มภาพประกอบ

 4. เรียกดู แล้วดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้

 5. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 7. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 8. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกเพื่อเลือกจุดแทรกไว้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  เลือกพื้นที่วาดรูป

 3. คลิกพื้นที่วาดรูป แล้ว บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิ กรูปภาพ

  กลุ่มภาพประกอบ

 4. เรียกดู แล้วดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกวาดภายนอก

 5. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ และที่ด้านล่างของเมนู คลิกวาดกล่องข้อความ

 6. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่องข้อความ จากนั้น ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ จากนั้น เลือกจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 8. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ จากนั้น ลากกล่องข้อความเพื่อวางไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ

 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  กลุ่มสไตล์รูปร่างของ Word

 10. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 11. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือก กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เลือกโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานจากรายการดรอปดาวน์

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในสเปรดชีตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  แถบเครื่องมือ - อักษรศิลป์

 3. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 5. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในสเปรดชีตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ คลิกที่ใดก็ได้ใกล้กับรูปภาพ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  แถบเครื่องมือ - กล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ คลิกขวา จากนั้นในรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณแล้ว ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   แถบเครื่องมือ - เส้นกรอบรูปร่าง

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL นั้นแล้ว คลิกที่ขอบของกล่องข้อความเพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 7. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  แถบเครื่องมือ - อักษรศิลป์

 3. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 5. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แทรกรูปถ่าย

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ ลากเพื่อวาดกล่องข้อความใดก็ได้ใกล้กับรูปภาพ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  แถบเครื่องมือ - กล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ คลิกขวา จากนั้นในรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 4. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณแล้ว ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   แถบเครื่องมือ - เส้นกรอบรูปร่าง

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL นั้นแล้ว คลิกที่ขอบของกล่องข้อความเพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 7. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกเพื่อเลือกจุดแทรกไว้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แถบเครื่องมือ - รูปร่าง

 3. คลิกพื้นที่วาดรูป แล้ว บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิ กรูปภาพ

  แถบเครื่องมือ - รูปภาพ

 4. เรียกดู แล้วดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้

 5. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ คลิกสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการ และ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 6. คลิกที่ขอบด้านนอกของอักษรศิลป์เพื่อเลือก ลากข้อความไปไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ แล้วจึง ถ้าคุณต้องการ หมุนข้อความไปที่มุมที่ดีที่สุดสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 7. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 8. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกเพื่อเลือกจุดแทรกไว้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แถบเครื่องมือ - รูปร่าง

 3. คลิกพื้นที่วาดรูป แล้ว บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิ กรูปภาพ

  แถบเครื่องมือ - รูปภาพ

 4. เรียกดู แล้วดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกวาดภายนอก

 5. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ และที่ด้านล่างของเมนู คลิกวาดกล่องข้อความ

 6. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่องข้อความ จากนั้น ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือสไตล์ของข้อความ เน้นข้อความ จากนั้น เลือกจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 8. คลิกที่ขอบด้านนอกของกล่องข้อความ จากนั้น ลากกล่องข้อความเพื่อวางไว้เหนือรูปถ่ายของคุณ

 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องข้อความจะยังคงเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มลักษณะกล่องข้อความ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  2. คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเส้นกรอบ

   แถบเครื่องมือ - สไตล์กล่องข้อความ

 10. คลิกที่ขอบด้านนอกของรูปถ่าย กด CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกที่ขอบของอักษรศิลป์เพื่อให้มีเลือกทั้งสองรายการ

 11. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  แถบเครื่องมือ - การจัดกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×