เปิด หรือปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Access พร้อมท์ให้คุณยืนยันว่า คุณต้องการเรียกใช้คิวรีแอคชัน คุณสามารถปิดข้อความยืนยันเหล่านี้ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับพร้อมท์ ถ้าข้อความจะปรากฏขึ้น และคุณต้องการได้รับพร้อมท์ คุณสามารถเปิดได้อีกครั้ง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ควบคุมข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับคอมพิวเตอร์

ปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับฐานข้อมูล

ปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับชุดเฉพาะของงาน

ใช้แมโครเพื่อปิดข้อความ และกลับสู่

ภาพรวม

คิวรีแอคชันเป็นวิธีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ คิวรีแอคชันสามารถผนวก ลบ หรืออัปเดตข้อมูล หรือทำให้ตารางใหม่โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ คิวรีแอคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ว่า power บางความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจที่ใช้ เนื่องจากที่อาจเกิดขึ้นสูญหายของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น Access ขอใบรับรองของคุณเมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแอคชัน ซึ่งช่วยลดข้อมูลเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูข้อมูลคิวรีแอคชันจะมีผลกับ ก่อนที่คุณเรียกใช้แบบสอบถาม บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมอง แล้ว คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณต้องการให้ Access ไม่ขอให้คุณยืนยันคิวรีแอคชัน หรือ Access ไม่ขอความยืนยัน แต่คุณต้องการให้ คุณสามารถเปิดข้อความ หรือปิด

 • ควบคุมข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับคอมพิวเตอร์   
  คุณสามารถใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access เมื่อต้องการตั้งค่าลักษณะการทำงานเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูล Access เปิดบนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดข้อความปิด Access จะไม่แสดงข้อความภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดข้อความ Access จะแสดงข้อยกเว้นว่าพวกเขาจะถูกปิดใช้งาน ด้วยแมโคร หรือ ด้วย VBA

 • ปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับฐานข้อมูล   
  เลือกใช้วิธีนี้เพื่อปิดคำเตือนสำหรับฐานข้อมูลเฉพาะเจาะจงเมื่อเปิด คุณสามารถใช้แอคชันSetWarnings ภายในแมโครAutoExec เพื่อปิดข้อความ ไฟล์ฐานข้อมูลต้องเชื่อถือได้สำหรับแมโครแอคชันนี้เมื่อต้องการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดูบทความการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

 • ปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับชุดเฉพาะของงาน   
  เลือกใช้วิธีนี้เพื่อปิดคำเตือนสำหรับระยะเวลาของชุดของงาน และเปิดอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจปิดข้อความในขณะที่ทำให้ตารางคิวรีทำงาน และเปิดอีกครั้ง คุณสามารถใช้แมโครแอคชัน SetWarningsและคุณยังสามารถใช้เมธอด DoCmd.SetWarnings VBA ไฟล์ฐานข้อมูลต้องเชื่อถือได้สำหรับแมโครแอคชันนี้เมื่อต้องการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดูบทความการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ควบคุมข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับคอมพิวเตอร์

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันปิด Access จะไม่แสดงข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่แม้สำหรับฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยแมโครหรือมอดูลที่เปิดข้อความที่ใช้งาน

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access คลิกการตั้งค่าไคลเอ็นต์

 3. ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ในส่วนการแก้ไข ภายใต้ยืนยัน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคิวรีแอคชัน นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับฐานข้อมูล

คุณสามารถใช้แอคชันSetWarnings ในแมโคร AutoExec เพื่อปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูลประกอบด้วยแมโคร แอคชันSetWarnings จะไม่ทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือและฐานข้อมูล ดูบทความการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

หมายเหตุ: จำเป็นต้องเลี่ยงผ่านถ้ามีอยู่แล้วแมโครที่มีชื่อว่า AutoExec เปิดแมโครนั้นในมุมมองออกแบบ แล้ว ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ของกระบวนการต่อไปนี้

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มแมโครและโค้ด คลิกแมโคร

  รูป Ribbon

 2. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตัวสร้างแมโคร เลือกแอคชันSetWarnings

  • ถ้าคุณไม่เห็นแอคชันSetWarnings นแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ให้แน่ใจว่าแสดงแอคชันทั้งหมด จะถูกเลือกไว้

 3. ภายใต้การกระทำSetWarnings คลิกลูกศรอยู่ถัดจากคำเตือนบน และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์AutoExec

 6. คลิก ตกลง แล้วปิดตัวสร้างแมโคร แมโครใหม่จะทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ให้ดูบทความ การสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

ด้านบนของหน้า

ข้อความยืนยันคิวรีแอคชันการปิดใช้งานสำหรับชุดเฉพาะของงาน

มีสองวิธีพื้นฐานเพื่อปิดข้อความยืนยันคิวรีแอคชันสำหรับชุดงาน: โดยใช้แมโคร และ โดยใช้มอ VBA ทั้งสองวิธี คุณใช้รหัส การปิดคำเตือน ดำเนินการตั้งค่าของงาน เปิดคำเตือนอีกครั้งแล้ว คุณสามารถแนบรหัสเหตุการณ์ เช่นคลิกที่เหตุการณ์ของปุ่มคำสั่งหรือเหตุการณ์ Openของฟอร์ม

คุณแนบมอเหตุการณ์ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ มอดูลทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจแนบมอบนเหตุการณ์Open สำหรับฟอร์ม เมื่อเปิดฟอร์ม มอดูลทำงาน กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้เมธอดDoCmd.SetWarnings ในบนเหตุการณ์ Open ของฟอร์ม

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่สามารถมองเห็นได้ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านบนซ้ายของฟอร์ม ด้านล่างแท็บวัตถุของฟอร์ม

 4. ในแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บอื่น ๆ ให้แน่ใจว่ามีมอดูล ถูกตั้งค่าเป็นใช่

 5. บนแท็บเหตุการณ์ คลิบนเหตุการณ์Open และจากนั้น คลิกปุ่มสร้าง (จุดไข่ปลาลูกศรอยู่ถัดจาก)

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือก Builder เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ในมอดูล VBA ดับเบิลคลิกที่ตัวสร้างโค้ด และทำตามขั้นตอนเหลืออยู่ในกระบวนงานนี้

  • เมื่อต้องการใช้แมโคร ดับเบิลคลิกที่ตัวสร้างแมโคร แล้ว ทำตามขั้นตอนในกระบวนใช้แมโครเพื่อเปิดปิด และกลับไปยังข้อความ

 7. พิมพ์DoCmd.SetWarnings (WarningsOff), นั้นแล้ว กด ENTER

 8. ใส่โค้ดความจำเป็นเพื่อดำเนินการที่คุณต้องทำกับข้อความยืนยันที่ถูกปิดใช้งาน

 9. บนบรรทัดใหม่ พิมพ์DoCmd.SetWarnings (WarningsOn)

 10. ปิดตัวแก้ไข VBA และบันทึกฟอร์ม

ใช้แมโครเพื่อปิดข้อความ และกลับสู่

 1. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตัวสร้างแมโคร เลือกSetWarnings กระทำ

  • ถ้าคุณไม่เห็นคชันSetWarnings แสดง บนดีไซน์ tab ในแสดง/ซ่อน กลุ่ม ให้แน่ใจว่าแสดงแอคชันทั้งหมด จะถูกเลือกไว้

 2. ภายใต้การคชันSetWarnings คลิกลูกศรถัดจากคำเตือนบน และเลือกไม่

 3. ใส่แอคชันแมโครจำเป็นเพื่อดำเนินงานที่คุณต้องการเสร็จสิ้นกับข้อความยืนยันที่ถูกปิดใช้งาน

 4. ใต้การดำเนินการงานสุดท้าย เลือกแอคชันSetWarnings จาก นั้นคลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเตือน แล้วเลือกใช่

 5. ปิดตัวสร้างแมโคร บันทึกแมโคร นั้นแล้ว บันทึกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×