เปลี่ยนหรือลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายในงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบ ข้อความ ของหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนสไลด์ บันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายของ PowerPoint ถ้าคุณต้องการเพิ่ม รูปภาพ ลงใน "หัวกระดาษ" ของงานนำเสนอของคุณ ให้เปลี่ยนไปดูบทความ เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์ สำหรับคำแนะนำ

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายบนสไลด์ของคุณ

เปลี่ยนข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากสไลด์ของคุณ

ลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เปลี่ยนข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายบนสไลด์ของคุณ

เปลี่ยนหรือลบส่วนหัวหรือส่วนท้าย
กล่องโต้ตอบส่วนหัวและส่วนท้าย
 1. เลือกสไลด์ที่มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกสไลด์แรกที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกสไลด์อื่นๆ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับสไลด์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ให้คลิก นำไปใช้

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

 1. เลือกสไลด์ใดก็ได้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย บนแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการ แล้วเลือก นำไปใช้กับทั้งหมด:

  วันที่และเวลา

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มวันที่และเวลาที่อัปเดตแต่ละเวลาที่เปิดงานนำเสนอ

  คลิก อัปเดตโดยอัตโนมัติ แล้วเลือกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการ

  เพิ่มวันที่และเวลาแบบคงที่

  คลิก คงที่ แล้วพิมพ์วันที่และเวลาที่คุณต้องการ

  หมายเลขหน้า หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

  เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้า หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษลงบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้วใส่ข้อความที่คุณต้องการ รูปภาพ ตัวอย่าง ที่ด้านขวาจะแสดงเค้าโครงตำแหน่งที่แต่ละรายการจะปรากฏขึ้นบนหน้า

 4. บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้เลือก หน้าบันทึกย่อ หรือ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงของคุณบนบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

ด้านบนของหน้า

ลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากสไลด์ของคุณ

 1. เลือกสไลด์ที่มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกสไลด์แรกที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกสไลด์อื่นๆ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกต่างๆ ที่คุณต้องการลบออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสไลด์ชื่อเรื่องไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับสไลด์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ให้คลิก นำไปใช้

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ลบข้อมูลส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

 1. เลือกสไลด์ใดก็ได้

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือกแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการนำออกจากส่วนหัวและส่วนท้าย

 5. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

 6. บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้เลือก หน้าบันทึกย่อ หรือ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงของคุณบนบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×