เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตัวของคุณด้วยตนเองได้ เพื่อควบคุมว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นติดต่อคุณหรือไม่ หรือวิธีที่คุณต้องการให้ผู้อื่นติดต่อคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของคุณจะขึ้นอยู่กับปฏิทิน Microsoft Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าการประชุมได้ถูกจัดกำหนดการไว้แล้วใน Outlook สถานะของคุณจะปรากฏเป็น “อยู่ในการประชุม” ในซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010

เมื่อคุณอยู่ในการโทรด้วยเสียงหรือการสนทนาทางวิดีโอ ตัวบ่งชี้การแสดงตัวของคุณจะปรากฏเป็นสีแดง คือไม่ว่าง และสถานะของคุณจะปรับปรุงไปเป็น “อยู่ในสาย” ส่วนของการแสดงตัวของคุณสามารถรวมบันทึกย่อส่วนบุคคลที่ปรากฏในรายการ ที่ติดต่อ บัตรที่ติดต่อ และ ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ของที่ติดต่อของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

เลือกสถานะที่เหมาะสม

เพิ่มและดูบันทึกย่อส่วนบุคคล

เพิ่มหรือลบการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูสถานะที่อยู่ใต้ชื่อของคุณ

สถานะการแสดงตนของ Lync

  1. จากรายการแบบหล่นลง ให้คลิกที่สถานะที่เหมาะสม เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับสถานะจากที่คุณตั้งค่า และให้ Lync 2010 ปรับปรุงสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตั้งค่าสถานะใหม่

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนสถานะของคุณ ให้คลิก วิดีโอ: การเปลี่ยนสถานะของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกสถานะการแสดงตัว ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เลือกสถานะที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าสถานะของคุณเป็นสถานะที่เหมาะสม ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสถานะการแสดงตัวแต่ละรายการที่บุคคลอื่นจะเห็น ความหมายของสถานะแต่ละรายการ และสถานะใดที่คุณสามารถตั้งค่าเองได้

สถานะการแสดงตัว

คำอธิบาย

วิธีการตั้งค่าสถานะนี้

สถานะ Lync ว่าง ว่าง

คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะนี้ได้ เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่สำนักงานของคุณ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่

สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณไม่ว่างและไม่ต้องการถูกขัดจังหวะ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณมีการนัดหมายตามปฏิทิน Outlook ของคุณ คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบหล่นลง

สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ในสาย

คุณอยู่ในสายของ Lync (การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังเข้าร่วมการโทรของ Lync อยู่

สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ในการประชุม

คุณอยู่ในการประชุมและไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ของ Lync อยู่ หรือเมื่อคุณถูกจัดกำหนดการว่าต้องไปประชุมตามปฏิทิน Outlook ของคุณ

สถานะ Lync ไม่ว่าง อยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์

คุณอยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync (การประชุมด้วยเสียงของ Lync ) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync อยู่

สถานะ Lync ห้ามรบกวน อย่ารบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาได้เฉพาะที่ถูกส่งโดยบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณเท่านั้น

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบหล่นลง

สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบหล่นลง

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ใช้งาน/ไม่อยู่

คุณเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์หรือคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

Lync จะตั้งค่าสถานะของคุณเป็น “ไม่ได้ใช้งาน” เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลาห้านาที และเป็น “ไม่อยู่” เมื่อสถานะของคุณเป็นไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาห้านาที (เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก สถานะ จากนั้นให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่ได้ใช้งาน เมื่อสถานะของฉันไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน และ แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่อยู่ เมื่อสถานะของฉันไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน) คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบหล่นลง

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างที่จะติดต่อด้วย

คุณเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบหล่นลง

สถานะ Lync ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตัวของคุณ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณออกจากระบบ

สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่ทราบ

สถานะของคุณไม่เป็นที่รู้จัก

สถานะนี้อาจปรากฏไปยังที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook บันทึกย่อที่คุณเขียนใน Outlook จะแสดงขึ้นใน Lync ด้วยเช่นกัน และดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงจะปรากฏถัดจากสถานะการแสดงตัวของคุณ

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของที่ติดต่อว่าเป็นอะไร เขาหรือเธอจะเห็นข้อมูลการแสดงตัวของคุณในแบบที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตัวของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มและดูบันทึกย่อส่วนบุคคล

สถานะการแสดงตัวเป็นค่าที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าใน Lync และไม่สามารถกำหนดเองหรือเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับที่ติดต่อเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอยู่ หรือคุณกำลังทำอะไร คุณสามารถเขียนบันทึกย่อส่วนบุคคลได้ เช่น “ทำงานจากที่บ้าน” ที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync บันทึกย่อจะปรากฏขึ้นพร้อมกับบัตรข้อมูลที่ติดต่อ และใน ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ของที่ติดต่อด้วยถ้าคุณต้องการ

ถ้าบันทึกย่อยาวเกินไป ข้อความอาจถูกตัดออก เมื่อต้องการขยาย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในรายการ ที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ใต้ปุ่ม โทร

  • ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้ชี้ไปที่บันทึกย่อ

สำหรับวิดีโอสาธิตวิธีการเพิ่มบันทึกย่อ ให้ดูที่ วิดีโอ: การเพิ่มบันทึกย่อ

เมื่อต้องการปิดใช้งานบันทึกย่อส่วนบุคคล ให้ล้างบันทึกย่อให้ว่างเปล่า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้าบัญชี Lync ของคุณได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับปฏิทิน Outlook ของคุณแล้ว ข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานจะแสดงขึ้นเป็นบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณใน Lync เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังจะไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน คุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook ที่บ่งบอกว่าคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน (และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วันที่ และคุณจะอ่านอีเมลหรือไม่) การแจ้งเตือนนี้จะถูกแทรกลงไปในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณซึ่งจะใช้แสดงให้ที่ติดต่อของคุณเห็น เมื่อคุณกลับมาจากวันหยุดพักผ่อน โปรดอย่าลืมปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนใน Outlook ให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ แฟ้ม ใน Outlook แล้วคลิกปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นให้เขียนข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานและจัดกำหนดการให้ข้อความนั้นแสดง

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนใน Outlook และเอาข้อความจากการแสดงผลใน Lync ของคุณออก ให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ แฟ้ม ใน Outlook แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผง การตอบกลับอัตโนมัติ (อาจใช้เวลาถึงสามสิบนาทีสำหรับบันทึกย่อเพื่อให้หายไปจากหน้าจอแสดงผล Lync ของคุณ)

เมื่อต้องการทำข้อมูลในบัญชี Lync กับบัญชี Outlook ให้ตรงกันให้ทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม ตัวเลือก บนหน้าต่างหลักของ Lync

  2. คลิก ส่วนบุคคล

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน เพื่อทำข้อมูลในบัญชี Lync กับบัญชี Outlook ให้ตรงกัน (ล้างกล่องกาเครื่องหมายเมื่อไม่ต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×