ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดหรือย่อหน้าใน Publisher

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดหรือย่อหน้าใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระยะห่างบรรทัดจะกำหนดจำนวนช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้า ตามค่าเริ่มต้นแล้วเส้นจะเป็นระยะห่างเดี่ยวซึ่งหมายความว่าระยะห่างของฟอนต์ ที่มากที่สุดในบรรทัดนั้นพร้อมด้วยพื้นที่ว่างเพิ่มเติมเล็กน้อย

ระยะห่างย่อหน้าจะกำหนดจำนวนช่องว่างที่ด้านบนหรือด้านล่างของย่อหน้า เมื่อคุณกด Enter เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่ระยะห่างจะถูกนำไปยังย่อหน้าถัดไปแต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละย่อหน้าได้

คุณตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าบนแท็บการเยื้องและระยะห่างของกล่องโต้ตอบย่อหน้า(แท็บหน้าแรก)

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดแนวข้อความให้เส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดแนวข้อความในหลายคอลัมน์ได้อย่างแม่นยำ คุณตั้งค่าเส้นบอกแนวหลักบนแท็บเส้นบอกแนวหลักของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง(แท็บการออกแบบหน้า) คุณสามารถจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวหลักบนแท็บการเยื้องและระยะห่างของกล่องโต้ตอบย่อหน้า(แท็บหน้าแรก)

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าบรรทัดและย่อหน้าจะถูกกำหนดโดยสไตล์ที่ใช้

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกตัวเปิดใช้ย่อหน้าเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกแท็บการเยื้องและระยะห่าง

 4. ภายใต้ระยะห่างบรรทัดให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องก่อนย่อหน้าให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการเหนือย่อหน้า

  • ในกล่องหลังย่อหน้าให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการที่ด้านล่างของย่อหน้า

   เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องว่างก่อนหรือหลังย่อหน้าจะแสดงเป็นจุด คุณสามารถระบุหน่วยการวัดอื่นๆได้โดยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับค่าตัวเลขดังกล่าวหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (in), เซ็นติเมตร (cm), พิกะ (pi), point (pt) หรือพิกเซล (px) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่จุดผู้เผยแพร่ Microsoft Office จะแปลงการวัดให้เป็นจุด

ตั้งค่าระยะห่างอัตโนมัติระหว่างบรรทัดของข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกตัวเปิดใช้ย่อหน้าเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบย่อหน้า

 3. คลิกแท็บการเยื้องและระยะห่าง

 4. ภายใต้ระยะห่างบรรทัดในกล่องระหว่างเส้นให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการพิมพ์ช่องว่างสองครั้งหรือเลือก2sp เมื่อต้องการเปลี่ยนจากระยะห่างสองเท่าให้เป็นประเภทช่องว่างเดี่ยวหรือเลือก1sp

  เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดจะแสดงอยู่ในช่องว่าง (sp) ถ้าคุณพิมพ์จำนวนทั้งหมด Publisher จะแปลเป็นจำนวนช่องว่าง คุณสามารถระบุหน่วยการวัดอื่นๆได้โดยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับค่าตัวเลขดังกล่าวหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (in), เซ็นติเมตร (cm), พิกะ (pi), point (pt) หรือพิกเซล (px) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ช่องว่าง Publisher Publisher จะแปลงค่าการวัดเป็นจุด

คุณตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าบนแท็บการเยื้องและระยะห่างของกล่องโต้ตอบย่อหน้า(เมนูรูปแบบ)

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดแนวข้อความให้เส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดแนวข้อความในหลายคอลัมน์ได้อย่างแม่นยำ คุณตั้งค่าเส้นบอกแนวหลักบนแท็บเส้นบอกแนวหลักของกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง(เมนูจัดเรียง) คุณเลือกที่จะจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวหลักบนแท็บการเยื้องและระยะห่างของกล่องโต้ตอบย่อหน้า(เมนูรูปแบบ)

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าบรรทัดและย่อหน้าจะถูกกำหนดโดยสไตล์ที่ใช้

เปลี่ยนช่องว่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ระยะห่างบรรทัดให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องก่อนย่อหน้าให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการเหนือย่อหน้า

  • ในกล่องหลังย่อหน้าให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการที่ด้านล่างของย่อหน้า

   เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องว่างก่อนหรือหลังย่อหน้าจะแสดงเป็นจุด คุณสามารถระบุหน่วยการวัดอื่นๆได้โดยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับค่าตัวเลขดังกล่าวหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (in), เซ็นติเมตร (cm), พิกะ (pi), point (pt) หรือพิกเซล (px) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่จุดผู้เผยแพร่ Microsoft Office จะแปลงการวัดให้เป็นจุด

ตั้งค่าระยะห่างอัตโนมัติระหว่างบรรทัดของข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ระยะห่างบรรทัดในกล่องระหว่างเส้นให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการพิมพ์ช่องว่างสองครั้งหรือเลือก2sp เมื่อต้องการเปลี่ยนจากระยะห่างสองเท่าให้เป็นประเภทช่องว่างเดี่ยวหรือเลือก1sp

  เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดจะแสดงอยู่ในช่องว่าง (sp) ถ้าคุณพิมพ์จำนวนทั้งหมด Publisher จะแปลเป็นจำนวนช่องว่าง คุณสามารถระบุหน่วยการวัดอื่นๆได้โดยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับค่าตัวเลขดังกล่าวหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (in), เซ็นติเมตร (cm), พิกะ (pi), point (pt) หรือพิกเซล (px) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ช่องว่าง Publisher Publisher จะแปลงค่าการวัดเป็นจุด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×