เปลี่ยนมาตราส่วนของแนวนอน (ประเภท) แกนในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในแนวนอน (ประเภท) แกน เรียกว่าแกน x ของแผนภูมิแสดงป้ายชื่อข้อความแทนที่เป็นช่วงตัวเลข และมีตัวเลือกมาตราส่วนน้อยกว่าจะพร้อมใช้งานสำหรับแกนแนวตั้ง (ค่า) เรียกว่าแกน y ของแผนภูมิ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุตัวเลือกแกนต่อไปนี้:

 • ช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อ

 • ตำแหน่งของป้ายชื่อ

 • ลำดับที่จะแสดงประเภท

 • ชนิดของแกน (แกนวันหรือข้อความ)

 • วางเครื่องหมายขีด

 • ชี้ตำแหน่งแกนนอนตัดแกนแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนอื่น ๆ ในแผนภูมิ ดูเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิหรือเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ คลิกเพื่อเลือกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรในกล่องที่ด้านบน แล้ว คลิ กแกน (ประเภท) แนวนอน

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแกนประเภทที่เลือก

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของประเภท ขยายตัวเลือกแกน ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแกนแกนในข้อความหรือวัน ขยายตัวเลือกแกน และจากนั้น ภายใต้ชนิดของแกน เลือกแกนข้อความ หรือแกนวัน จุดข้อมูลและข้อความจะเท่ากันระยะห่างระหว่างค่าบนแกนข้อความ แกนวันแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าช่วงเวลาหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นโดยยึดตามข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ กำหนดชนิดของแกนที่เหมาะสมสุดสำหรับชนิดของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดที่คุณต้องแกนแนวตั้ง (ค่า) เมื่อต้องการตัดแกนแนวนอน (ประเภท) ขยายตัวเลือกแกน แล้วภายใต้ตัดแกนแนวตั้ง เลือกที่หมายเลขประเภท และพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือเลือกที่ประเภทสูงสุด เมื่อต้องการระบุว่า แกนแนวตั้ง (ค่า) ตัดแกนแนวนอน (ประเภท) หลังจากประเภทสุดท้ายบนแกน

  • ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด ขยายขีด จากนั้น ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดประเภทกี่แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดแกน ขยายขีด นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเวอร์ชันหลัก และรองชนิด ใด ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ จากนั้น ภายใต้ช่วงป้ายชื่อ เลือกระบุช่วงหน่วย และพิมพ์หมายเลข ที่คุณต้องในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมด2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมดอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททุกสาม และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ และในกล่องระยะห่างจากแกน พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กเพื่อวางป้ายผนึกใกล้กับแกน พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมระยะห่างระหว่างป้ายชื่อแกน

 1. ในแผนภูมิ คลิกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กแกน (ประเภท) แนวนอน

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบแกน ภายใต้ตัวเลือกแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแกนประเภทที่เลือก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดประเภทกี่แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมด2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมดอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททุกสาม และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กเพื่อวางป้ายผนึกใกล้กับแกน พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมระยะห่างระหว่างป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของประเภท เลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแกนในข้อความหรือวันแกน ภายใต้ชนิดของแกน คลิกแกนข้อความ หรือแกนวัน จุดข้อมูลและข้อความจะเท่ากันระยะห่างระหว่างค่าบนแกนข้อความ แกนวันแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าช่วงเวลาหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นโดยยึดตามข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ กำหนดชนิดของแกนที่เหมาะสมสุดสำหรับชนิดของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อและเครื่องหมายขีดแกน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเครื่องหมายขีดชนิดเครื่องหมายขีดรอง และป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดที่คุณต้องแกนแนวตั้ง (ค่า) เมื่อต้องการตัดแกนแนวนอน (ประเภท) ภายใต้ตัดแกนแนวตั้ง คลิกที่ที่หมายเลขประเภท แล้ว พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิกที่ประเภทสูงสุด เพื่อระบุว่า แกนแนวตั้ง (ค่า) ตัดแกนแนวนอน (ประเภท) หลังจากประเภทสุดท้ายบนแกน

เคล็ดลับ: 

 • หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ถูกจัดรูปแบบแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

 • มาตราส่วนไม่เปลี่ยนแปลงการเหลื่อมกันชุดข้อมูล หรือช่องว่างของความกว้างระหว่างชุดข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการเหลื่อมกันชุดข้อมูล หรือช่องว่างของความกว้าง คลิกขวาที่ชุดข้อมูล แล้ว คลิ กจัดรูปแบบชุดข้อมูล ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×