เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ หรือการวางแนว

ขนาดหน้ากระดาษหมายถึงพื้นที่ของสิ่งพิมพ์ของคุณ กระดาษ หรือแผ่นงาน ขนาดหรือขนาดของกระดาษที่ใช้สำหรับการพิมพ์

การวางแนวหมายถึงเค้าโครงแนวตั้งหรือแนวนอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการวางแนว ให้ดูส่วน เปลี่ยนการวางแนวของหน้า

ในบทความนี้

เกี่ยวกับขนาดหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ และการวางแนวกระดาษแนวนอน/แนวตั้ง

เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

เปลี่ยนการวางแนวของหน้า

เปลี่ยนการวัดของไม้บรรทัด

เกี่ยวกับขนาดหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ และการวางแนวกระดาษแนวนอน/แนวตั้ง

เค้าโครงสิ่งพิมพ์ใดก็ตามที่คุณเลือกใน Publisher จะมีขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับสิ่งพิมพ์ชนิดนั้น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ การออกแบบหน้า คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหน้ากระดาษและขนาดกระดาษในแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ พิมพ์ โปรดดู: พิมพ์

เมื่อการตั้งค่าขนาดหรือการวางแนวของหน้าและกระดาษของคุณแยกกัน คุณสามารถควบคุมตำแหน่งของหน้าบนกระดาษและหลีกเลี่ยงการพิมพ์ที่ผิดพลาด คุณยังสามารถสร้างขอบเกินขนาดของหน้าได้โดยการพิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วตัดแต่งให้เป็นขนาดที่ต้องการ และคุณสามารถพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

ขนาดหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ หรือการวางแนวของแต่ละหน้า

คุณสามารถสามารถเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ หรือการวางแนวของแต่ละหน้าในสิ่งพิมพ์หลายหน้า เมื่อต้องการสร้างสิ่งพิมพ์หลายหน้าที่มีแต่ละหน้าต่างกัน คุณต้องสร้างสิ่งพิมพ์แยกกันสำหรับแต่ละขนาดหน้ากระดาษ ขนาดหน้า หรือการวางแนว แล้วรวมสิ่งพิมพืที่พิมพ์เข้าด้วยกันด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

ขั้นตอนนี้จะตั้งค่าขนาดของสิ่งพิมพ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อเลือกขนาดของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์เพื่อพิมพ์เป็นโปสเตอร์ที่มีขนาด 22 x 34 นิ้วเมื่อพิมพ์ออกมา โดยไม่คำนึงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะสามารถพิมพ์แผ่นกระดาษขนาดใหญ่หรือคุณจะสามารถพิมพ์โปสเตอร์เป็นแผ่นกระดาษหลายแผ่นเหลื่อมซ้อนกัน (เรียกว่าแบบเรียงต่อกัน) ได้หรือไม่

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง 240 นิ้วและความยาว 240 นิ้วได้

การเลือกขนาดหน้ากระดาษ

 1. เลือกแท็บ ออกแบบหน้า

  กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ การออกแบบหน้า

 2. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ขนาด แล้วคลิกไอคอนที่แสดงขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คลิก จดหมาย (แนวตั้ง) 8.5 x 11" ถ้าคุณไม่เห็นขนาดที่คุณต้องการ ให้คลิก ขนาดหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติม หรือคลิก สร้างขนาดหน้ากระดาษใหม่ เพื่อสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองใหม่ โปรดดู: กล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

  เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม ไปที่บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วคลิก เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกไอคอนที่แสดงขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

 1. เลือกแท็บ ออกแบบหน้า

 2. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ขนาด แล้ว ส้รางขนาดหน้ากระดาษใหม่ ภายใต้ หน้า ให้ใส่ความกว้างและความสูงที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม ไปที่บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วคลิก เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ หน้า ให้ใส่ความกว้างและความสูงที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือกชนิดสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ คลิก สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง แล้วใส่ความกว้างและความสูงที่คุณต้องการภายใต้ หน้า ในกล่องโต้ตอบ ขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง คุณสามารถตั้งชื่อขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองและระบุชนิดเค้าโครงและระยะขอบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้จะกำหนดขนาดกระดาษที่คุณสามารถใช้พิมพ์ เมื่อต้องการตรวจสอบช่วงของขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ได้ ให้ดูที่คู่มือของเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือดูขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์

เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม ดูขนาดกระดาษที่ตั้งไวเสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษที่ตรงกับขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดหน้ากระดาษและแผ่นกระดาษมีขนาดเดียวกัน ถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนกระดาษที่มีขนาดต่างกัน ตัวอย่างเช่น การสร้างการตัดตกหรือพิมพ์หลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว ให้เปลี่ยนเฉพาะขนาดกระดาษ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ภายใต้ กระดาษ ให้เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการจากรายการ ขนาด

เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ภายใต้ กระดาษ ให้เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการจากรายการ ขนาด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการวางแนวของหน้า

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของหน้ากระดาษของคุณเป็น แนวตั้ง และ แนวนอน ได้

 1. เลือกแท็บ ออกแบบหน้า

  แท็บ การออกแบบหน้า ที่เลือก การวางแนว และตัวเลือกก แนวตั้ง และ แนวนอน​​

 2. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ การวางแนว แล้วเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วคลิก เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือกขนาดหน้ากระดาษที่มีการวางแนวที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการวัดของไม้บรรทัด

ต้องการวัดเอกสารของคุณเป็นเซนติเมตร ไม่ใช่นิ้วใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนไม้บรรทัดของคุณเป็นเซนติเมตร ขนาดตัวพิมพ์ จุด หรือพิกเซล พร้อมๆ กับนิ้ว

คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง และเลื่อนไปยังการตั้งค่า แสดง ค้นหา แสดงการวัดในหน่วยของ และเปลี่ยนหน่วย

การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูงที่ทำให้สามารถเปลี่ยนหน่วยของการวัด

เคล็ดลับ:  กำลังใช้ Publisher 2007 ใช่ไหม คลิก เครื่องมือ > ตัวเลือก > แท็บ ทั่วไป ค้นหา หน่วยการวัด แล้วเลือกหน่วยคุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×