เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้อย่างง่ายดายสามารถปรับขนาดรูปภาพ กล่องข้อความ รูปร่าง และอักษรศิลป์ในไฟล์ Office ของคุณ คุณสามารถเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องด้วยการครอบตัดได้

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด
ตัวอย่างของรูปภาพที่ปรับขนาดแล้ว

ถ้าคุณต้องการยืด ลดขนาด หรือเพียงแค่เปลี่ยน ขนาดของการใช้รูปภาพ (หรือรูปร่าง), ขนาดที่จัดการ หรือสำหรับตัวควบคุมที่แม่นยำมากขึ้นขนาด ตัวเลือกบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

คุณต้องการทำอะไร

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ

ปรับขนาดเป็นความสูงที่แน่นอนและความกว้าง

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น (เช่นแผนภูมิ) ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทาง ให้ลาก จุดจับการปรับขนาด ออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลางในขณะที่คุณกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของรูปไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูป ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนและรักษากึ่งกลางไว้ในที่เดิม ให้กดทั้ง Ctrl และ Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

   รูปร่างที่มีที่จับสำหรับปรับขนาดที่เน้นไว้

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกเพื่อเลือกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างแม่นยำ

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุพร้อมกัน กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 2. ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่ คุณได้เลือก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยวัดใหม่ลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าขนาดหน้าจอของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจต้องคลิกลูกศรในกลุ่มขนาด เมื่อต้องการดูกล่องความสูง และความกว้าง
   กลุ่มขนาดจะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างอย่างเป็นอิสระ คุณจำเป็นต้องปลดล็อกอัตราส่วนกว้างยาว:

 1. คลิกการเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน ที่มุมล่างขวาของกลุ่มขนาด

 2. ในกล่องรูปแบบบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการปรับขนาด

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุพร้อมกัน กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่มขนาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มขนาดบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่มขนาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มขนาดบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าขนาดหน้าจอของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจต้องคลิกลูกศรในกลุ่มขนาด เพื่อดูตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
   กลุ่มขนาดจะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

 3. ในกล่องรูปแบบบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนเดิม เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว และใส่ค่าเปอร์เซ็นต์มาตราส่วนความสูง หรือความกว้าง

  • เมื่อต้องการปรับขนาดเป็นสัดส่วนอื่น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว และใส่เปอร์เซ็นต์มาตราส่วน สำหรับความสูง และความกว้าง

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

แทรกอักษรศิลป์

ย้าย หรือปรับขนาดตารางใน PowerPoint

ปรับขนาด หรือแก้ไขรูปภาพใน Outlook

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ย้ายรูปภาพใน Word

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

บันทึกเวอร์ชันต้นฉบับของรูปภาพที่แก้ไข

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ปรับขนาด stretches หรือย่อขนาดของแอวัตถุ

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด

ปรับขนาดด้วยตนเอง

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทาง ให้ลาก จุดจับการปรับขนาด ออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลางในขณะที่คุณกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของแอวัตถุ ในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของวัตถุ กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนของวัตถุ และรักษากึ่งกลางของในตำแหน่งเดิม กด และทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มขนาด คลิกขนาดและตำแหน่ง โต้ตอบกล่องเปิดใช้ รูปไอคอน

 4. บนแท็บขนาด ภายใต้ขนาด และหมุน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิขนาดและตำแหน่ง โต้ตอบกล่องเปิดใช้ รูปไอคอน

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิขนาดและตำแหน่ง โต้ตอบกล่องเปิดใช้ รูปไอคอน

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

 3. บนแท็บขนาด ภายใต้มาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของความสูงปัจจุบันและความกว้างที่คุณต้องการปรับขนาดเป็น ในกล่องความสูง และความกว้าง

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการความสูงและความกว้างนำไปใช้กับวัตถุอื่น เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน ทางนั้น ในกลุ่มขนาด ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก และให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

ส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

คำเตือน: คุณไม่สามารถส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม ถ้าคุณครอบตัด และบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบีบอัด (เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบีบอัด ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มปรับ คลิกบีบอัดรูปภาพ แล้ว คลิกตัวเลือก ): กล่องกาเครื่องหมายลบพื้นที่ครอบตัดรูป และตัวใดตัวหนึ่งพิมพ์ (เป็น 220 ppi): คุณภาพดีเยี่ยมบนเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ และ หน้าจอ หรือหน้าจอ (150 ppi): ดีสำหรับเว็บเพจและเครื่องฉายภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการกลับไปเป็นขนาดเดิม

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกขนาดและตำแหน่ง โต้ตอบกล่องเปิดใช้ รูปไอคอน

  กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกแท็บขนาด ภายใต้ขนาดเดิม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่

การบันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพที่แก้ไข

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนรูปที่ มี Graphics Interchange Format (.gif), ร่วมถ่ายผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไฟล์ Interchange Format (.jpg), หรือจัดรูปแบบไฟล์กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (PNG) คุณสามารถบันทึกเวอร์ชันต้นฉบับของรูปภาพที่แก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่แก้ไข แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากบันทึก แล้ว คลิ กบันทึกรูปภาพต้นฉบับ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

แทรกอักษรศิลป์

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ย้าย หรือปรับขนาดตารางใน PowerPoint

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

บันทึกเวอร์ชันต้นฉบับของรูปภาพที่แก้ไข

ปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ปรับขนาด stretches หรือย่อขนาดของแอวัตถุ

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด

ปรับขนาดด้วยตนเอง

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากอยู่หลังวัตถุอื่นหรือวัตถุ คลิกวัตถุบนสุด จากนั้น กด TAB จนกระทั่งวัตถุของคุณถูกเลือก

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทาง ให้ลาก จุดจับการปรับขนาด ออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลางในขณะที่คุณกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของแอวัตถุ ในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของวัตถุ กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนของวัตถุ และรักษากึ่งกลางของในตำแหน่งเดิม กด และทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากอยู่หลังวัตถุอื่นหรือวัตถุ คลิกวัตถุบนสุด จากนั้น กด TAB จนกระทั่งวัตถุของคุณถูกเลือก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   แท็บเครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องลงในกล่องความสูง และความกว้าง

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

 3. ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

 4. บนแท็บขนาด ภายใต้มาตราส่วน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่างกล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากอยู่หลังวัตถุอื่นหรือวัตถุ คลิกวัตถุบนสุด จากนั้น กด TAB จนกระทั่งวัตถุของคุณถูกเลือก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   แท็บเครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

 3. บนแท็บขนาด ภายใต้มาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของความสูงปัจจุบันและความกว้างที่คุณต้องการปรับขนาดเป็น ในกล่องความสูง และความกว้าง

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

เมื่อต้องการความสูงและความกว้างนำไปใช้กับวัตถุอื่น เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน ทางนั้น ในกลุ่มขนาด ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก และให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

ส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถส่งกลับรูปภาพไปเป็นขนาดเดิม ถ้าคุณครอบตัด และบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบีบอัด (เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการบีบอัด ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มปรับ คลิกบีบอัดรูปภาพ แล้ว คลิกตัวเลือก ): กล่องกาเครื่องหมายลบพื้นที่ครอบตัดรูป และตัวใดตัวหนึ่งพิมพ์ (เป็น 220 ppi): คุณภาพดีเยี่ยมบนเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ และ หน้าจอ หรือหน้าจอ (150 ppi): ดีสำหรับเว็บเพจและเครื่องฉายภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการกลับไปเป็นขนาดเดิม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากอยู่หลังวัตถุอื่นหรือวัตถุ คลิกวัตถุบนสุด จากนั้น กด TAB จนกระทั่งวัตถุของคุณถูกเลือก

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  แท็บเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ

 3. คลิกที่แท็บขนาด ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้ว คลิ กตั้งค่าใหม่

การบันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพที่แก้ไข

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนรูปที่ มี Graphics Interchange Format (.gif), ร่วมถ่ายผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไฟล์ Interchange Format (.jpg), หรือจัดรูปแบบไฟล์กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (PNG) คุณสามารถบันทึกเวอร์ชันต้นฉบับของรูปภาพที่แก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่แก้ไข แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากบันทึก แล้ว คลิ กบันทึกรูปภาพต้นฉบับ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

แทรกอักษรศิลป์

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบอักษรศิลป์

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×