ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแกนของแผนภูมิได้ เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลแผนภูมิเข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้นได้

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ครอบคลุมการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนมาตราส่วน ดู:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน

โดยปกติแผนภูมิจะมีสองแกนที่ใช้สำหรับวัดและจัดประเภทข้อมูล ได้แก่ แกนตั้ง (หรือเรียกอีกอย่างว่า แกนค่าหรือแกน y) และแกนนอน (หรือที่เรียกว่า แกนประเภทหรือแกน x) แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิทรงกรวยสามมิติ หรือแผนภูมิสามมิติรูปพีระมิดเป็นแผนภูมิที่มีแกนสามแกน โดยจะมีแกนลึก (หรือที่เรียกว่า แกนชุดข้อมูลหรือแกน z) เพื่อให้สามารถลงจุดข้อมูลตามความลึกของแผนภูมิได้ แผนภูมิเรดาร์ไม่มีแกนนอน (ประเภท) และแผนภูมิวงกลมกับแผนภูมิโดนัทจะไม่มีแกนใดๆ เลย

แผนภูมิที่แสดงแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก

คำบรรยายภาพ 1 แกนแนวตั้ง (ค่า)

คำบรรยายภาพ 2 แกนแนวนอน (ประเภท)

คำบรรยายภาพ 3 แกนลึก (ชุดข้อมูล)

ต่อไปนี้อธิบายวิธีคุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิของคุณเพื่อเพิ่มผลกระทบ และสื่อข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนแกนคืออะไรและคุณสามารถทำอะไรกับพวกเขา ดูทั้งหมดเกี่ยวกับแกน

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ค้นหาขั้นตอน Office 2010 ได้อย่างไร

แสดงหรือซ่อนแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มการออกแบบ และแท็บรูป แบบ

 2. บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศรถัดจากองค์ประกอบแผนภูมิเพิ่ม แล้ว โฮเวอร์เหนือแกน ในเมนูลอยออกมา

  เพิ่มองค์ประกอบของส่วนมีแกนที่ถูกเน้น

 3. คลิกชนิดของแกนที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อน

ปรับเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภทบนแกน

 1. คลิกแกนที่มีเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   สิ่งที่เลือกปัจจุบันกับแกนแนวนอนที่เลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างตัวเลือกแกน ภายใต้เครื่องหมายขีด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดหลัก ในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

   ทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายและป้ายชื่อส่วนของแผงการจัดรูปแบบแกน

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดรอง ในกล่องรายการดรอปดาวน์ ชนิดเครื่องหมายขีดรอง ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายผนึก ภายใต้ป้ายชื่อ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภท ในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิก ไม่มี

   การซ่อนเครื่องหมายขีด โดยไม่มีสำหรับป้ายชื่อตำแหน่งที่ตั้ง

  จัดรูปแบบแกนแผง

เปลี่ยนจำนวนของประเภทระหว่างป้ายชื่อหรือเครื่องหมายขีด

 1. คลิกแกนนอน (ประเภท) ที่คุณต้องการเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   สิ่งที่เลือกปัจจุบันกับแกนแนวนอนที่เลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   ช่วงแกนและระยะห่าง

   เคล็ดลับ    พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกประเภท, พิมพ์ 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, พิมพ์ 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกๆ ประเภทที่สาม และอื่นๆ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ตัวเลขน้อยลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน ให้พิมพ์ตัวเลขมากขึ้น

เปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อแกนได้ทั้งบนแกนนอน (ประเภท) และแกนตั้ง (ค่า) เมื่อคุณมี ป้ายชื่อประเภทแบบหลายระดับ ในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อทุกระดับได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของช่องว่างระหว่างระดับของป้ายชื่อบนแกนนอน (ประเภท) ได้อีกด้วย

 1. คลิกแกนที่มีป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดแนวบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   สิ่งที่เลือกปัจจุบันกับแกนแนวนอนที่เลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบแกน คลิกตัวเลือกข้อความ

 4. ภายใต้กล่องข้อความ เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  1. ในกล่อง การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้คลิกตำแหน่งการจัดแนวตามแนวตั้งที่คุณต้องการ

  2. ในกล่อง ทิศทางของข้อความ ให้คลิกการวางแนวข้อความที่คุณต้องการ

  3. ในกล่อง มุมแบบกำหนดเอง ให้เลือกองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของป้ายชื่อแกน ด้วยการคลิกแกน และคลิกจัดชิดซ้าย รูปปุ่ม ,ศูนย์ รูปปุ่ม หรือจัดชิดขวา รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือหน้าแรก

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภท

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีตหรือเปลี่ยนโดยตรงในแผนภูมิก็ได้

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีต

 1. คลิกเซลล์ที่มีชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนบนเวิร์กชีต

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ    การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนเวิร์กชีต จะถูกอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อในแผนภูมิ

 1. คลิกแกนนอนที่คุณต้องการในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนนอน (ประเภท)

   สิ่งที่เลือกปัจจุบันกับแกนแนวนอนที่เลือก

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้ ป้ายชื่อแกนนอน (ประเภท) ให้คลิก แก้ไข

 4. ในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ระบุช่วงในเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อของแกนประเภท

  2. พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น ฝ่าย ก, ฝ่าย ข, ฝ่าย ค

   หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์ข้อความป้ายชื่อในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ข้อความป้ายชื่อแกนประเภทจะไม่ลิงก์กับเซลล์บนเวิร์กชีตอีกต่อไป

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนวิธีดูข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในป้ายชื่อแกนประเภทหรือตัวเลขบนแกนค่าได้

จัดรูปแบบข้อความ

 1. คลิกขวาที่แกนที่แสดงป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ

 2. บนในแถบเครื่องมือหน้าแรก คลิกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกแกนที่แสดงป้ายชื่อ แล้วใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ได้อีกด้วย

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. คลิกแกนที่แสดงตัวเลขคุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   สิ่งที่เลือกปัจจุบันกับแกนแนวนอนที่เลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ตัวเลือกแกน คลิกหมายเลข จากนั้น ในกล่องประเภท เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ตำแหน่งทศนิยม คุณสามารถระบุตำแหน่งทศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 4. เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงของตัวเลขไปยังเซลล์แผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

ส่วนรูปแบบตัวเลขในแกนตัวเลือก

หมายเหตุ    ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลขบนแผนภูมิถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในข้อมูลต้นฉบับ และตรวจสอบด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เปอร์เซ็นต์จะถูกคำนวณบนเวิร์กชีตโดยใช้สมการ จำนวน / ยอดรวม = เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคำนวณ 10 / 100 = 0.1 แล้วจัดรูปแบบ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% ได้อย่างถูกต้อง

เปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิใน Office 2010

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon

 3. คลิกชนิดของแกนที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. คลิกแกนที่มีเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดหลัก ในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดรอง ในกล่องรายการดรอปดาวน์ ชนิดเครื่องหมายขีดรอง ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภท ในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิก ไม่มี

 1. คลิกแกนนอน (ประเภท) ที่คุณต้องการเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกประเภท, พิมพ์ 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, พิมพ์ 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกๆ ประเภทที่สาม และอื่นๆ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ตัวเลขน้อยลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน ให้พิมพ์ตัวเลขมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อแกนได้ทั้งบนแกนนอน (ประเภท) และแกนตั้ง (ค่า) เมื่อคุณมี ป้ายชื่อประเภทแบบหลายระดับ ในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อทุกระดับได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของช่องว่างระหว่างระดับของป้ายชื่อบนแกนนอน (ประเภท) ได้อีกด้วย

 1. คลิกแกนที่มีป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดแนวบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก การจัดแนว

 4. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. ในกล่อง การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้คลิกตำแหน่งการจัดแนวตามแนวตั้งที่คุณต้องการ

  2. ในกล่อง ทิศทางของข้อความ ให้คลิกการวางแนวข้อความที่คุณต้องการ

  3. ในกล่อง มุมแบบกำหนดเอง ให้เลือกองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของป้ายชื่อแกน ยัง ด้วยการคลิกขวาแกน นั้นแล้ว คลิกจัดชิดซ้าย รูปปุ่ม ,ศูนย์ รูปปุ่ม หรือจัดชิดขวา รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีตหรือเปลี่ยนโดยตรงในแผนภูมิก็ได้

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีต

 1. คลิกเซลล์ที่มีชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนบนเวิร์กชีต

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ    การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนเวิร์กชีต จะถูกอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อในแผนภูมิ

 1. คลิกแกนนอนที่คุณต้องการในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนนอน (ประเภท)

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้ ป้ายชื่อแกนนอน (ประเภท) ให้คลิก แก้ไข

 4. ในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ระบุช่วงในเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อของแกนประเภท

   เคล็ดลับ    คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบกล่อง ปุ่มยุบ แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้ในแผ่นงาน เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่มขยายกล่องโต้ตอบ

  2. พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น ฝ่าย ก, ฝ่าย ข, ฝ่าย ค

   หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์ข้อความป้ายชื่อในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ข้อความป้ายชื่อแกนประเภทจะไม่ลิงก์กับเซลล์บนเวิร์กชีตอีกต่อไป

 5. คลิก ตกลง

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในป้ายชื่อแกนประเภทหรือตัวเลขบนแกนค่าได้

จัดรูปแบบข้อความ

 1. คลิกขวาที่แกนที่แสดงป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกแกนที่แสดงป้ายชื่อ แล้วใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ได้อีกด้วย

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. คลิกแกนที่แสดงตัวเลขคุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. คลิก ตัวเลข และในกล่อง ประเภท ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ตำแหน่งทศนิยม คุณสามารถระบุตำแหน่งทศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 4. เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงของตัวเลขไปยังเซลล์แผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ    ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลขบนแผนภูมิถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในข้อมูลต้นฉบับ และตรวจสอบด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เปอร์เซ็นต์จะถูกคำนวณบนเวิร์กชีตโดยใช้สมการ จำนวน / ยอดรวม = เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคำนวณ 10 / 100 = 0.1 แล้วจัดรูปแบบ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% ได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มเครื่องหมายขีดบนแกน

สามารถถูกจัดรูปแบบแกนได้เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายขีดหลักและรองในระยะห่างที่คุณเลือก

 1. ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >แกน >ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแกน

 4. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน ขยายขีด นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกสำหรับชนิดเครื่องหมายขีดเวอร์ชันหลัก และรอง

  หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องหมายขีด คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดโดยการเปลี่ยนค่าในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมาย

ว่าด้วยเรื่องทั้งหมดของแกน

แผนภูมิบางชนิดจะแสดงแกนด้วยวิธีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แผนภูมิ xy (แผนภูมิกระจาย) และแผนภูมิฟองจะแสดงค่าตัวเลขบนแกนนอนและแกนตั้ง ตัวอย่างอาจแสดงการลงจุดปริมาณน้ำฝนตัดกับความกดอากาศ ทั้งสองตัวอย่างนี้มีค่าตัวเลข และมีการลงจุดข้อมูลบนแกน x และแกน y ซึ่งสัมพันธ์กับค่าตัวเลขเหล่านั้น แกนค่าจะมีตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่ามาตราส่วนเป็นอัลกอริทึม

แผนภูมิชนิดอื่นๆ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น และแผนภูมิพื้นที่ จะแสดงค่าตัวเลขในแกนตั้ง (ค่า) เท่านั้น และจะแสดงเป็นกลุ่มข้อความ (หรือประเภท) ในแกนนอน ตัวอย่างอาจแสดงการลงจุดปริมาณน้ำฝนตัดกับภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์ ในตัวอย่างนี้ ภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์คือประเภทข้อความของข้อมูลที่มีการลงจุดบนแกนนอน (ประเภท) ภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์จะมีระยะห่างเท่ากัน เนื่องจากเป็นข้อความแทนที่จะเป็นค่าที่สามารถวัดได้ พิจารณาความแตกต่างนี้เมื่อคุณเลือกชนิดแผนภูมิ เนื่องจากตัวเลือกสำหรับค่าและประเภทแกนจะแตกต่างกันไป ในทำนองเดียวกัน แกนลึก (ชุดข้อมูล) ก็เป็นรูปแบบแกนอีกประเภทหนึ่ง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ เครื่องหมายขีดและป้ายชื่อจะปรากฏบนแกนตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับวิธีแสดงเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อหลักและรองได้ เมื่อต้องการกำจัดกองข้อความในแผนภูมิ คุณสามารถแสดงป้ายชื่อแกนหรือเครื่องหมายขีดบนแกนนอน (ประเภท) ให้น้อยลงด้วยการระบุช่วงประเภทที่คุณต้องการให้แสดงป้ายชื่อ หรือด้วยการระบุจำนวนของประเภทที่คุณต้องการให้แสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ และเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขที่จะแสดงได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาการแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×