เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ชอบลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างกล่องข้อความหรือเมื่อคุณเพิ่มลงในไฟล์ของคุณ คุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างหรือกล่องข้อความ และกำหนดเป็นรูปแบบเริ่มต้นใหม่สำหรับไฟล์ที่เปิดอยู่ หลังจากที่ ใหม่รูปร่างหรือกล่องข้อความใด ๆ ที่จะใช้ที่จัดรูปแบบนี้

แต่โปรดอย่า ลืม ขั้นตอนเหล่านี้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ spreadsheet งานนำเสนอสไลด์ ข้อความอีเมล หรือเอกสารที่คุณได้เปิดอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างเทมเพลต

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความไปยังสเปรดชีต ข้อความอีเมล หรืองานนำเสนอสไลด์

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. นำการจัดรูปแบบใด ๆ คุณสามารถเปลี่ยนสีเติม หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

เมื่อคุณเพิ่มรูปร่างลงในไฟล์นั้น รูปร่างจะใช้การจัดรูปแบบที่คุณได้นำไปใช้

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนรูปร่างหรือกล่องข้อความสีเติมสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกรูปร่าง คลิกขวาเส้นขอบ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • เลือกกล่องข้อความ คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่างกล่องข้อความหรือ ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเดียวกันเหล่านั้นจะยังนำไปใช้กับหากล่องข้อความในข้อความอีเมลที่

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกรูปร่าง คลิกขวาเส้นขอบ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • เลือกกล่องข้อความ คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องเสมอเหล่านี้ใหม่ เป็นค่าเริ่มต้นพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่เปลี่ยนเป็นธีมเริ่มต้นที่ใช้สำหรับงานนำเสนอใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่าง ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความที่ มีค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ แล้ว คลิ กวาดกล่องข้อความ ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความจากส่วนที่มีอยู่ภายใน นั้นจะไม่ปรากฏ ด้วยค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเดียวกันเหล่านั้นจะยังนำไปใช้กับกล่องข้อความใด ๆ ในเอกสาร

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าทิศทางของข้อความ และตำแหน่งรูปร่างหรือกล่องข้อความ

เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

ตัดข้อความรอบวัตถุใน PowerPoint

เปลี่ยนรูปร่างลงในรูปร่างอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×