เน้นรูปแบบและแนวโน้มด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้ง่ายต่อการเน้นค่าบางค่าหรือ ทำให้การระบุเซลล์แต่ละเซลล์ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงเซลล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นเซลล์ที่มีค่าที่ตรงตามเงื่อนไขบางอย่างได้ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบช่วงเซลล์ทั้งหมด และรูปแบบที่แน่นอนต่างๆ ตามค่าของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลอุณหภูมิที่นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ที่แสดงค่าสูงสุด 10% และค่าต่ำสุด 10%

แผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ข้อมูลอุณหภูมิที่นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบระดับสี 3 ระดับไปใช้

ระดับสีแบบ 3 สีโดยใช้สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการเน้น

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในเซลล์ที่ระบุ เช่น วันที่หลังจากสัปดาห์นี้ หรือตัวเลขระหว่าง 50 และ 100 หรือด้านล่าง 10% ของคะแนน

  ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ หรือ กฎบน/ล่าง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

  ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ขยายแถบสีไปยังเซลล์อื่น เช่น การเปรียบเทียบราคา หรือจำนวนประชากรในเมืองที่ใหญ่ที่สุด

  ชี้ไปที่ แถบข้อมูล จากนั้นคลิกสีเติมที่คุณต้องการ

  ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ใช้ระดับความเข้มของสี เพื่อแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งค่าด้านบนหรือด้านล่างของช่วง เช่น การกระจายการขายทั่วภูมิภาค

  ชี้ไปที่ ระดับสี จากนั้นคลิกระดับที่คุณต้องการ

  ช่วงของเซลล์ที่มีค่า 3 - 5 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีขีดจำกัดของตัวเอง เชน คุณอาจกำหนดชุดที่มีไอคอน 3 ไอคอน เพื่อเน้นเซลล์ที่แสดงยอดขายที่ต่ำกว่า $80,000 ต่ำกว่า $60000 และต่ำกว่า $ 40,000 หรือคุณอาจกำหนดระบบการให้คะแนน 5 คะแนน สำหรับรถยนต์ และใช้ชุดที่มีไอคอน 5 ไอคอน

  ชี้ไป ชุดไอคอน แล้ว คลิกชุด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ แล้วคลิก ข้อความที่มี

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเน้น แล้วคลิก ตกลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิก กฎใหม่

 4. เลือกสไตล์ เช่น 3 ระดับสี แล้วเลือกเงื่อนไขที่คุณต้อง จากนั้นคลิก ตกลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ แล้วคลิก ทำซ้ำค่า

 4. ถัดจาก ค่าของช่วงที่เลือก ให้คลิก ไม่ซ้ำกัน หรือ ซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก (หรือแถบเครื่องมือมาตรฐานใน Excel for Mac 2011) ให้คลิก การจัดรูปแบบ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นเลือกเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบตามเงือนไข

ถ้ามีเพียงบางส่วนของแผ่นงานของคุณที่มีการใช้งานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถระบุตำแหน่งด่วนของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบไว้ เพื่อคัดลอก เปลี่ยน หรือลบการจัดรูปแบบของเซลล์เหล่านั้น

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้

  ถ้าคุณต้องการหาแค่เซลล์ที่มีการระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เริ่มโดยการคลิกที่เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบนั้น

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา > ไปที่ แล้วคลิก พิเศษ

 3. คลิก รูปแบบตามเงื่อนไข

  ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งแค่เซลล์ที่ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเซลล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก เหมือนกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้ไปที่ ล้างกฎ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมด และการจัดรูปแบบเซลล์อื่นๆ ทั้งหมดของเซลล์ที่เลือกไว้ออก บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก การจัดรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดกฎเริ่มต้นสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้เข้ากับข้อกำหนดของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ขีดจำกัด สี และไอคอนได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิก จัดการกฎ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้ง

คุณสามารถลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณไม่ต้องการได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิก จัดการกฎ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก คลิกเพื่อลบกฎที่เลือก

 5. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ใช้แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนเพื่อเน้นข้อมูล

นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

รหัสรูปแบบตัวเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×