เงื่อนไขของบริการ Microsoft Power Query

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2018

1. ข้อตกลงจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

นี่เป็นข้อตกลงระหว่างคุณ (”คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่) (“Microsoft”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ (”ข้อตกลง”) จะนำไปใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการ Microsoft Power Query ("บริการ") ของคุณ บริการจะอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาชุดข้อมูลบางอย่างผ่านทาง Microsoft Power Query สำหรับ Microsoft Excel (“ปลั๊กอิน”) ถ้าคุณกำลังใช้บริการในการเชื่อมต่อกับการสมัครใช้งาน Microsoft Power BI สำหรับ Office 365 (”Power BI”) บริการจะอนุญาตให้คุณแชร์ข้อมูลบางอย่างกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power BI ให้ดูที่ www.powerbi.com) โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการ คุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้บริการ ถ้าคุณกำลังเข้าถึงบริการภายในประเทศเยอรมนี ข้อตกลงสำหรับภาษาเยอรมัน (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407) จะนำไปใช้กับคุณ

2. ข้อมูล

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ (”ข้อมูล”ข้อมูล") และโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือบริการใดๆ ที่คุณใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำขั้นตอนที่จำเป็นในการสำรองข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว

3. บริการ

3.1. วิธีการที่คุณอาจใช้บริการ

คุณอาจเข้าถึงและใช้บริการเฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ และตามนโยบายและกระบวนการที่เรากำหนดสำหรับการใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณอาจใช้บริการเพื่อ (a)ค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลบางอย่างที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะ และ (b) ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Power BI คุณสามารถแชร์คิวรีและข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ และสามารถเข้าถึงคิวรีและข้อมูลที่บุคคลอื่นแชร์ในองค์กรของคุณได้

3.2. วิธีการที่คุณไม่สามารถใช้บริการได้

ในการใช้บริการ คุณไม่สามารถ

(a) กรอง เรียกใช้ ให้คำอธิบายประกอบ สร้าง หรือประกาศข้อมูลใดๆ หรือเนื้อหาอื่นผ่านทางบริการซึ่ง (i) คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เว้นแต่ว่าคุณได้รับสิทธิ์จากเจ้าของที่ถูกต้องสำหรับการใช้ หรือ (ii) ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของบริษัทอื่นใดๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เงื่อนไขการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายการใช้ Application Programming Interface (API)) หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นหรือเนื้อหาอื่นๆ

(b) ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขาย หรือถ่ายโอนบริการแก่บริษัทอื่นใดๆ หรือใช้บริการสำหรับบริการโฮสต์เชิงพาณิชย์

(c) ใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนเส้นทาง หรือพยายามปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเส้นทางบริการ

(d) ทำลาย ปิดใช้งาน หรือทำความเสียหายแก่บริการ (หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ) หรือแทรกแซงความสามารถในการเข้าถึงและใช้บริการของของบุคคลใดๆ

(e) เข้าถึงหรือใช้บริการในทางใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในลักษณะใดๆ ที่อาจเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ ความหลากหลายทางเพศ หรืออายุ

(f) ละเมิดข้อบังคับในระดับท้องถิ่น รัฐ สหรัฐ หรือข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(g) เข้าถึงหรือใช้บริการในทางที่ละเมิดนโยบายการป้องกันสแปมของ Microsoft ที่ https://privacy.microsoft.com/en-US/ หรือ

(h) เข้าถึงหรือใช้บริการในลักษณะที่หมิ่นประมาท คุกคาม ประสงค์ร้าย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตาม

4. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

4.1. การสงวนสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ

เว้นแต่สิทธิ์การใช้และเข้าถึงบริการที่จำกัดของคุณซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ จะไม่มีการให้สิทธิ์เพิ่มเติม (รวมถึงสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์ หรือข้อตกลงร่วมกันโดยนัย) โดยการแสดงเจตนาเป็นนัย หลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ ด้วยการให้บริการด้านการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูล ไมโครซอฟท์ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

4.2. การให้สิทธิ์แก่ไมโครซอฟท์

โดยการใช้บริการ คุณให้สิทธิ์แก่ไมโครซอฟท์ (ด้วยสิทธิ์ในสิทธิ์การใช้งานย่อยหลายสิทธิ์ และผ่านสิทธิ์การใช้งานย่อยที่ได้รับใบอนุญาต) ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่จำเป็นต่อไมโครซอฟท์ในการใช้หรือประมวลผลข้อมูลผ่านบริการหรือข้อมูลอื่นที่คุณให้กับเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยไมโครซอฟท์ให้บริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) แก่คุณเท่านั้น คุณยังให้สิทธิ์แก่ไมโครซอฟท์ในการติดตามและบันทึกรูปแบบการใช้ แนวโน้ม และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณสำหรับการใช้ภายในของไมโครซอฟท์

4.3. ไม่มีการอ้างสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของโดยไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้กับเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงฝ่ายเดียวในการปกป้องสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีในข้อมูลดังกล่าว

4.4. ไม่มีการอ้างสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของโดยคุณ

เว้นแต่ที่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือควบคุมบริการใดๆ ได้

4.5. การใช้บริการของคุณ

คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการใดๆ ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ และข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการใดๆ ที่คุณใช้ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ของบริษัทอื่นใดก็ตาม คุณจะได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมด และจะต้องปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งานหรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดจากเจ้าของที่ถูกต้องของข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าวที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ คุณยินยอมที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ (ก) โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของบริษัทอื่น หรือกล่าวอ้างเพื่อให้ไมโครซอฟท์ต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันอื่นใดกับคุณหรือบริษัทอื่น และ (ข) ในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น

5. ระดับบริการ ความปลอดภัย

5.1. ระดับบริการ

เราไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้บริการสนับสนุนใดๆ สำหรับบริการนี้ อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เป็นครั้งคราว สืบเนื่องจากเหตุผลหลายประการทั้งที่จัดกำหนดการไว้และไม่ได้จัด ซึ่งรวมถึงการอัปเดตในการดูแลรักษา ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบ ช่วงเวลาที่ใช้งานไม่ได้ที่ยืดออกไป และการชะงักงันอื่นๆ ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจสูญหายได้ ถ้าไมโครซอฟท์พิจารณาแล้วว่าไฟฟ้าที่ดับหรือการชะงักงันดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริการ ภายใต้ดุลยพินิจของไมโครซอฟท์แต่เพียงฝ่ายเดียว ไมโครซอฟท์อาจระงับบริการได้

5.2. ความปลอดภัย

เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำเช่นนั้น ดังนั้น โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับความปลอดภัย การป้องกันและการสำรองของข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นใดๆ ที่คุณใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่า ถ้าเป็นไปได้และเหมาะสม ให้คุณดำเนินมาตรการในการป้องกันข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บข้อมูลถาวรเป็นประจำ

5.3. การละเมิดความปลอดภัย การบอกกล่าวถึงไมโครซอฟท์

ถ้าคุณรับรู้เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะแจ้งให้เราทราบทันที

6. ความเป็นส่วนตัว

ซอฟต์แวร์อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ และส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง Microsoft Microsoft อาจใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft สิทธิ์การยกเลิกของคุณจะถูกอธิบายไว้ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ถ้ามี ฟีเจอร์บางอย่างในซอฟต์แวร์อาจเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณที่เข้าถึงหรือใช้งานซอฟต์แวร์ ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ในการเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลในแอปพลิเคชันของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับความยินยอมของผู้ใช้ที่จำเป็น และรักษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่โดดเด่นที่แจ้งข้อมูลเกี่ยววิธีการใช้งาน รวบรวม และแชร์ข้อมูลให้กับผู้ใช้อย่างแม่นยำ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของ Microsoft และใช้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft ได้ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132 คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก Microsoft เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ประมวลผลรายย่อของข้อมูลส่วนบุคคลในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Microsoft จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปในข้อตกลงการให้บริการออนไลน์กับลูกค้าทุกคน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ที่ http://go.microsoft.com/?linkid=9840733

7. ข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ

ถ้าคุณรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ใช้บริการ คุณจะต้อง (a) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ (b) ได้รับอนุญาตอย่างเพียงพอจากบุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่ออนุญาตการประมวลผลข้อมูลโดยไมโครซอฟท์ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์ (เรียกโดยรวมว่า “คู่สัญญาฝ่ายไมโครซอฟท์”) ตามที่ได้พิจารณาไว้ในข้อตกลงนี้ รวมทั้ง (i) ถ่ายโอนข้อมูลไปยังคู่สัญญาฝ่ายไมโครซอฟท์สำหรับการประมวลผล และ (ii) การประมวลผลข้อมูลภายนอกเขตอำนาจศาลที่คุณได้รับข้อมูลดังกล่าวมา เช่น การจัดเก็บและการประมวลผลอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

8. ซอฟต์แวร์

เมื่อต้องการใช้บริการ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน เราอาจตรวจสอบเวอร์ชันของปลั๊กอินของคุณโดยอัตโนมัติ เราอาจดาวน์โหลดการอัปเกรดสำหรับปลั๊กอินลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออัปเดต เพิ่มความสามารถ และพัฒนาบริการโดยอัตโนมัติ

9. คำประกาศ

9.1. คำประกาศที่เราส่งให้คุณ

คุณยินยอมในกรณีที่ไมโครซอฟท์อาจแจ้งคำประกาศแก่คุณด้วยวิธีการใดก็ตามในดุลยพินิจของไมโครซอฟท์แต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกาศคำประกาศใดๆ ไว้บนพอร์ทัลหรือเว็บไซต์ศูนย์การพัฒนาชุมชนสำหรับบริการ ตราบใดที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ คุณจะมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการรับคำประกาศเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยินยอมที่จะรับคำประกาศใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องหยุดใช้บริการ

9.2. การบอกกล่าวของคุณถึงเรา

คุณอาจแจ้งให้เราทราบผ่านคำติชมหรือฟีเจอร์ วิธีใช้ ภายในปลั๊กอิน

10. คำติชม

คุณให้สิทธิ์การใช้งานแก่ไมโครซอฟท์ (ด้วยสิทธิ์ในสิทธิ์การใช้งานย่อยหลายสิทธิ์ และผ่านสิทธิ์การใช้งานย่อยที่ได้รับใบอนุญาต) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สิทธิ์ใดๆ ที่จำเป็น (a) เพื่อใช้ แชร์ และดำเนินการในเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามกับคำติชมใดๆ เกี่ยวกับบริการที่คุณให้กับเรา และ (b) สำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของบริษัทอื่นเพื่อใช้หรือเชื่อมต่อกับส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์หรือบริการของไมโครซอฟท์ที่มีคำติชมนั้นด้วย คุณจะไม่ให้คำติชมที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่ทำให้ไมโครซอฟท์ต้องให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารของไมโครซอฟท์ หรือต้องให้บริการของไมโครซอฟท์แก่บริษัทอื่น เนื่องจากเรารวมคำติชมของคุณไว้ในซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือบริการเหล่านั้นด้วย สิทธิ์ในส่วนนี้จะไม่ถูกยกเลิก ไม่ถูกยุติ และจะยังคงมีผลต่อไปหลังการยกเลิกหรือการหมดอายุของข้อตกลงนี้

11. ค่าสินไหมทดแทน

คุณจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ่ายค่าป้องกัน และปกป้องไมโครซอฟท์ รวมถึงผู้สืบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของไมโครซอฟท์จากการใช้สิทธิ์เรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุน ความรับผิด การตัดสิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความ/ค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ใดๆ และทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจาก สัมพันธ์กับ หรือเกี่ยวข้องกับ (a) การใช้บริการของคุณที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือ (b) ข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการใดๆ ที่คุณใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างสิทธิ์ว่าข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้น ละเมิด นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทอื่นใด

12. เราไม่รับประกัน

เราได้จัดหาบริการและบริการสนับสนุน (ถ้ามี) “ตามที่เป็น” “ที่มีข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่พร้อมใช้งานได้” คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในด้านความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยำ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลจากบริการ และความพยายาม Microsoft ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะห้ามไว้ Microsoft ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะห้ามไว้ Microsoft ขอปฏิเสธการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้ง ตามกฎหมาย และโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ (A) การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ของความสามารถทางการทำการตลาด ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ความพยายามที่มีความเชี่ยวชาญ ความถูกต้องแม่นยำ การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ และการไม่ละเมิด (B) การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการเจรจาทำความตกลงกัน หรือการใช้ธรรมเนียมการค้า และ (C) การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการจะทำงานได้ตามที่ให้รายละเอียดไว้ จะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปลอดภัย หรือการใช้บริการของคุณจะเชื่อถือได้และถูกต้องแม่นยำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การจัดเก็บ การอ่าน การปรับปรุง หรือการลบข้อมูล ไม่มีคำชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่กระทำขึ้นสำหรับคุณในบริบทของการให้บริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) จะก่อให้เกิดการรับประกันใดๆ ที่ได้มีการปฏิเสธไว้อย่างชัดแจ้งแล้วในข้อตกลงนี้ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้กระทบต่อสิทธิ์เหล่านั้น ถ้าสิทธิ์เหล่านั้นมีผลบังคับใช้

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ในประเทศออสเตรเลีย เราจะต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australian Consumer Law) คุณมีสิทธิ์รับการเปลี่ยนทดแทนหรือการคืนเงินสำหรับความล้มเหลวหลักๆ และการชดเชยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ ที่สามารถคาดการณ์ได้ คุณยังมีสิทธิ์ในการซ่อมแซมสินค้าหรือทดแทน ถ้าสินค้าล้มเหลว คุณภาพสินค้าไม่เป็นที่ยอมรับ และความล้มเหลวไม่ได้รวมอยู่ในความล้มเหลวหลัก

13. ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Microsoft ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจาก ยึดตาม หรือเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้ หรือการใช้บริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) ของคุณ สำหรับ (A) ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่เป็นตัวอย่าง หรือที่เป็นการลงโทษ (B) ความเสียหายต่อผลกำไรที่สูญเสีย (C) ความสูญเสียของข้อมูล (D) ความสูญเสียในการใช้ (E) ความเสียหายต่อความนิยม (F) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการหรือบริการสนับสนุน (ถ้ามี) (G) ต้นทุนของการจัดหาสินค้า ข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการทดแทน (H) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลง ความวิบัติ การลบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ ของข้อมูลหรือข้อมูล โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นๆ ที่ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ (I) ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (J) ไวรัสหรือฟีเจอร์ที่ปิดใช้งานอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ หรือที่ถูกถ่ายโอนให้คุณผ่านทางบริการ (K) ความเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการนี้กับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ และ (L) การปฏิบัติ การส่ง หรือข้อมูลของบริษัทอื่นใดๆ ความรับผิดชอบของ Microsoft ต่อความเสียหายโดยตรงจะจำกัดอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น $5.00 ข้อจำกัดเหล่านี้จะนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าความรับผิดจะขึ้นอยู่กับการละเมิดสัญญา, การละเมิด (รวมถึงความประมาท), การรับผิดอย่างเคร่งครัด, การละเมิดการรับประกัน หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้แม้ว่า (Y) การแก้ไขเยียวยานี้ไม่อาจชดเชยความสูญเสียใดๆ ของคุณหรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์อันเป็นสาระสำคัญได้อย่างเต็มที่ และ (Z) Microsoft ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว

ไมโครซอฟท์จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักใดๆ ในบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบ หรือการหยุดชะงักอื่นใด

ข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจะไม่ถูกนำไปใช้ ถ้ารัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่อนุญาตสำหรับข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นๆ

14. ลิงก์ไปยังไซต์ของบริษัทอื่น

บริการอาจรวมลิงก์ไปยังไซต์ของบริษัทอื่น ไมโครซอฟท์ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมไซต์ของบริษัทอื่นดังกล่าว และไมโครซอฟท์จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่ลิงก์ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ในไซต์ดังกล่าว ไมโครซอฟท์จะไม่รับผิดชอบต่อการทำเว็บคาสต์หรือการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบอื่นใดที่ได้รับจากไซต์ที่ลิงก์ใดๆ ไมโครซอฟท์ได้จัดให้มีลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ เอาไว้ด้วยไม่ได้เป็นการแสดงนัยถึงการรับรองของไมโครซอฟท์ในไซต์ดังกล่าว

15. เนื้อหาของบริษัทอื่น

บริการอาจรวมถึง มีให้ หรืออำนวยความสะดวกให้กับคุณในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงข้อมูลเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้น Microsoft ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเนื้อหาของบริษัทอื่นดังกล่าว และ Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว การที่เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกรวมอยู่ ถูกจัดเตรียมไว้ หรือถูกเข้าถึงผ่านทางบริการต่างๆ ไม่ได้หมายถึงการรับรองของ Microsoft หรือบริษัทอื่นต่อไซต์หรือบริการของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ เนื้อหาบางอย่างของบุคคลที่สามอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

16. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ข้อกำหนดเพิ่มเติม

16.1. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

ไมโครซอฟท์อาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้ดุลยพินิจของไมโครซอฟท์แต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าเราปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ เราจะอัปเดตวันที่ที่แสดงอยู่ด้านบนของข้อตกลงนี้ คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของข้อตกลงผ่านทางลิงก์ที่อยู่ในกล่อง เกี่ยวกับ ของ ปลั๊กอิน ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณต้องยกเลิกและหยุดการใช้บริการทันที ถ้าคุณไม่หยุดใช้บริการ การใช้บริการของคุณจะดำเนินต่อไปภายใต้ข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลง

16.2. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อตกลงนี้ยังรวมกับการอ้างอิงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมบางอย่างของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่นโยบายการป้องกันสแปม ถ้าคุณกำลังใช้บริการในการเชื่อมต่อกับการสมัครใช้งาน Power BI (a) การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ควบคุมการใช้ Power BI ของคุณ (”ข้อกำหนด Power BI ของคุณ”) และ (b) ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด Power BI และข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ข้อกำหนด Power BI ของคุณจะนำไปใช้ตราบเท่าที่คุณมีการสมัครใช้งาน Power BI ที่ใช้งานอยู่

17. ระยะเวลา การบอกเลิกข้อตกลง

ข้อตกลงนี้มีผลในวันที่ที่คุณตกลง

คุณอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการหยุดใช้บริการ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ภายใต้ดุลยพินิจของไมโครซอฟท์แต่เพียงฝ่ายเดียว ไมโครซอฟท์อาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของคุณ หรือบอกเลิกข้อตกลงนี้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลได้ตลอดเวลา เมื่อมีการยกเลิก ระงับ หรือบอกเลิกข้อตกลงแล้ว สิทธิ์ของคุณในการใช้บริการจะหยุดลงทันที และคุณจะต้องเอาข้อมูลและแอปพลิเคชันออกจากบริการทันที คุณมีหน้าที่ในการทำขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสำรองข้อมูล เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ สิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ให้กับคุณโดยข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติด้วย

18. ไม่มีผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบริษัทอื่น

ข้อตกลงนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่นใด ยกเว้นผู้สืบตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและกำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้

19. ไม่มีการสละสิทธิ์

ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของไมโครซอฟท์ในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาไม่ได้ส่งผลให้เกิดการสละสิทธิ์ดังกล่าว หรือสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใด

20. ผู้ทำสัญญา การเลือกกฎหมายและสถานที่สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท

ถ้าคุณพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐฯ จะใช้ในการควบคุมการตีความของข้อตกลงนี้ และบังคับใช้กับสิทธิ์เรียกร้องสำหรับการละเมิด โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดกันของกฎหมาย สิทธิ์เรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์เรียกร้องที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิ์จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐในสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยอยู่ หรือถ้าคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ก็จะใช้กฎหมายของประเทศที่เราจัดการบริการของคุณ คุณและเรายินยอมโดยเพิกถอนไม่ได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ของมลรัฐ หรือศาลรัฐบาลกลางในเมือง King County รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

21. การตีความข้อตกลง

การจัดเตรียมทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ศาลอาจยึดถือว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ตามที่เขียนไว้ ถ้าเกิดกรณีนี้ คุณและเราจะแทนที่ส่วนนั้นด้วยข้อกำหนดที่ตรงกับจุดประสงค์ของส่วนนั้นที่เราไม่สามารถบังคับใช้ได้ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้ รวมถึงนโยบายหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ได้รวมไว้โดยการอ้างอิง ถือเป็นข้อตกลงทั้งปวงระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ข้อตกลงนี้จะแทนที่ข้อตกลงหรือคำประกาศใดๆ ก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

22. การโอนสิทธิ์

เราอาจโอนสิทธิ์ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์ในข้อตกลงนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัทอื่นใด ความพยายามของคุณที่จะกระทำการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์ใดๆ ในการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการให้แก่บริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือโดยถาวร

23. คำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของบริการนี้เป็นของ Copyright © 2014 Microsoft, ซัพพลายเออร์ของไมโครซอฟท์ ตามที่อยู่นี้ One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. All rights reserved ลิขสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่นๆ จะปกป้องซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้ให้ไว้อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เราหรือซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของชื่อเรื่อง ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา ไมโครซอฟท์ Windows และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ที่ได้มีการอ้างอิงไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของไมโครซอฟท์ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ W® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wikimedia Foundation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ซอฟต์แวร์บางรายการที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไมโครซอฟท์บางรายการจะยึดตามงานของ Independent JPEG Group บางส่วน Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane All rights reserved ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไมโครซอฟท์บางรายการจะมีลิขสิทธิ์ดังนี้ Copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley All rights reserved

24. การแจ้งเตือนและกระบวนการในการอ้างสิทธิ์ของการละเมิดลิขสิทธิ์

ภายใต้ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา บรรพที่ 17 มาตราที่ 512(c)(2) การประกาศถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้มีการกล่าวอ้างควรจะส่งให้กับตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของผู้ให้บริการ จะไม่มีการตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้

ให้ดูที่ การแจ้งเตือนและกระบวนการในการอ้างสิทธิ์ของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×