เขตข้อมูลผลรวมย่อยและเขตข้อมูลผลรวมในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อทำงานกับรายงาน PivotTable คุณสามารถแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยสำหรับแต่ละเขตข้อมูลของแถวและคอลัมน์ แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมดของแถวและคอลัมน์สำหรับทั้งรายงาน และคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดโดยมีรายการที่กรองหรือไม่ก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

หาผลรวมย่อยของเขตข้อมูลในแถวและคอลัมน์

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมดของคอลัมน์และแถวสำหรับทั้งรายงาน

คำนวณผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดโดยมีหรือไม่มีรายการที่กรอง

หาผลรวมย่อยเขตข้อมูลแถวและคอลัมน์

 1. เลือกรายการของเขตข้อมูลของแถวและคอลัมน์ในรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล จะถูกแสดง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  หาผลรวมย่อยป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ภายนอก   

  1. เมื่อต้องการหาผลรวมย่อยโดยฟังก์ชันสรุปเริ่มต้น ภายใต้ ผลรวมย่อย ให้คลิก อัตโนมัติ

  2. อีกวิธีหนึ่ง เมื่อคุณต้องการใช้ฟังก์ชันอื่น หรือเมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยมากกว่าหนึ่งชนิด ให้คลิก กำหนดเอง แล้วเลือกฟังก์ชัน

   ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้เป็นผลรวมย่อย

   ฟังก์ชัน

   คำอธิบาย

   ผลรวม

   ผลรวมของค่าต่างๆ โดยเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับใช้กับข้อมูลตัวเลข

   นับจำนวน

   จำนวนของค่าข้อมูล ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

   ค่าเฉลี่ย

   ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

   Max

   ค่ามากที่สุด

   ฟังก์ชัน min

   ค่าน้อยที่สุด

   ผลิตภัณฑ์

   ผลคูณของค่า

   นับตัวเลข

   จำนวนค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

   StDev

   ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

   StDevp

   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยสรุปค่าจากประชากรทั้งหมด

   Var

   ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

   Varp

   ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองกับแหล่งข้อมูล OLAP

  3. สำหรับป้ายชื่อแถวภายนอกในแบบกะทัดรัดหรือแบบเค้าร่าง คุณสามารถแสดงผลรวมย่อยด้านบนหรือด้านล่างรายการของป้ายชื่อ หรือซ่อนผลรวมย่อยได้ด้วยการทำดังต่อไปนี้

   1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก ผลรวมย่อย

   2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือก ไม่ต้องแสดงผลรวมย่อย

    • เลือก แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านล่างของกลุ่ม

    • เลือก แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านบนของกลุ่ม

     หาผลรวมย่อยป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ภายใน   

  4. เมื่อต้องการเลือกฟังก์ชัน ภายใต้ ผลรวมย่อย ให้คลิก กำหนดเอง ถ้ามีตัวเลือกนี้ แล้วเลือกฟังก์ชัน

   ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้เป็นผลรวมย่อย

   ฟังก์ชัน

   คำอธิบาย

   ผลรวม

   ผลรวมของค่าต่างๆ โดยเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับใช้กับข้อมูลตัวเลข

   นับจำนวน

   จำนวนของค่าข้อมูล ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชันCOUNTAแผ่นงาน นับเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข

   ค่าเฉลี่ย

   ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ

   Max

   ค่ามากที่สุด

   ฟังก์ชัน min

   ค่าน้อยที่สุด

   ผลิตภัณฑ์

   ผลคูณของค่าต่างๆ

   Count Nums

   จำนวนของค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับเวิร์กชีตฟังก์ชันCOUNT

   StDev

   ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

   StDevp

   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยสรุปค่าจากประชากรทั้งหมด

   Var

   ค่าประมาณของความแปรปรวนของประชากร โดยมีตัวอย่างเป็นเซตย่อยของประชากรทั้งหมด

   Varp

   ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองกับแหล่งข้อมูล OLAP

   เอาผลรวมย่อยออก   

  5. คลิก ไม่มี ภายใต้ ผลรวมย่อย

   หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลมีรายการจากการคำนวณอยู่ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสรุปผลรวมย่อยได้

 4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการใหม่ไว้ในตัวกรองด้วยตนเอง เพื่อรวมหรือคัดรายการใหม่ออกเมื่อนำตัวกรองที่คุณได้เลือกรายการที่แน่นอนไว้ในเมนูตัวกรอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่รายการของเขตข้อมูล แล้วเลือก ผลรวมย่อย "<ชื่อป้ายชื่อ>"

ด้านบนของเพจ

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมดของคอลัมน์และแถวสำหรับทั้งรายงาน

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนผลรวมสำหรับรายงาน PivotTable ปัจจุบัน

แสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด   

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก ผลรวมทั้งหมด แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • เปิดสำหรับแถวและคอลัมน์

  • ปิดสำหรับแถวเท่านั้น

  • เปิดสำหรับคอลัมน์เท่านั้นOn for Columns Only

ตั้งค่าลักษณะการทำงานเริ่มต้นเพื่อแสดงหรือซ่อนผลรวมทั้งหมด   

 1. เลือกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable จะถูกแสดง

 3. คลิกแท็บ ผลรวม & ตัวกรอง

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงผลรวมทั้งหมด   

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ กล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับแถว หรือเลือกทั้งสองกล่อง

   ซ่อนผลรวมทั้งหมด   

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ กล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับแถว หรือล้างทั้งสองกล่อง

ด้านบนของเพจ

คำนวณผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดโดยมีหรือไม่มีรายการที่กรอง

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable จะถูกแสดง

 3. คลิกแท็บ ผลรวม & ตัวกรอง แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แหล่งข้อมูล OLAP     ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หาผลรวมย่อยของรายการ 'หน้า' ที่ถูกกรอง เพื่อรวมหรือคัดรายการตัวกรองรายงานออก

   หมายเหตุ: แหล่งข้อมูล OLAPต้องสนับสนุนไวยากรณ์การเลือกย่อยนิพจน์ MDX

  • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายผลรวมด้วย * เพื่อแสดงหรือซ่อนเครื่องหมายดอกจันถัดจากผลรวม เครื่องหมายดอกจันระบุว่าค่าที่มองเห็นได้ที่ถูกแสดงและถูกใช้เมื่อ Excel คำนวณผลรวมนั้นไม่ใช่ค่าที่ถูกใช้ในการคำนวณเท่านั้น

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อแหล่งข้อมูล OLAP ไม่สนับสนุนไวยากรณ์การเลือกย่อยนิพจน์ MDX

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×