หน้าบุคคลใน Outlook.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีใด ๆ Microsoft รวมถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลงท้าย ด้วย @outlook.com, @live.com, @hotmail.com หรือ @msn.com Outlook.com

ในOutlook.com คุณใช้หน้าบุคคลเพื่อดู สร้าง แก้ไข ค้นหา และลบที่ติดต่อ คุณสามารถใช้ที่ติดต่อของคุณสำหรับการอ้างอิงของคุณเอง และคุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติให้เป็นผู้รับเมื่อคุณเรียบเรียงข้อความอีเมล

ในบทความนี้

การไปที่หน้าบุคคล

คุณจะพบอะไรบนหน้าบุคคล

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

การสร้างที่ติดต่อเองตั้งแต่แรก

การสร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

การสร้างรายการที่ติดต่อ

การแก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

การลบหรือการคืนค่าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

การไปที่หน้าบุคคล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก ตัวเปิดใช้แอป ปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป > บุคคล

  สกรีนช็อตของไทล์บุคคลในตัวเปิดใช้แอป

คุณจะพบอะไรบนหน้าบุคคล

สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คุณจะเห็นบนหน้าบุคคล

สกรีนช็อตของหน้า Outlook บุคคล

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะเห็น:

 1. กล่อง ค้นหาบุคคล ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 2. แถบเครื่องมือ จะมีเมนูและคำสั่งต่างๆ สำหรับการสร้างและการปรับเปลี่ยนที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณตามบริบท

 3. ที่ติดต่อของคุณ ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ

 4. บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่มีอยู่ในรายการที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 5. เมนูตัวกรอง จะมีตัวเลือกในการจำกัดขอบเขตและเรียงลำดับที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่แสดง

 6. บัตรข้อมูลที่ติดต่อ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างตรงกลาง

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อโดยเริ่มใหม่ทั้งหมด สิ่งที่สร้างจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อบางส่วนร่วมกัน และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่ติดต่อของคุณ ซึ่งอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าบุคคล จะประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ เมื่อที่ติดต่อของคุณถูกยุบ คุณสามารถเลือกเพื่อขยาย แล้วดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณได้

เมื่อที่ติดต่อของคุณ ถูกขยาย โฟลเดอร์ที่ติดต่อ ปรากฏโดยตรงภายใต้ ดังที่แสดงในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้ คุณได้รับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยทั้งหมดของที่ติดต่อภายในเครื่องเว้นแต่ว่าคุณสร้างโฟลเดอร์อื่น และเพิ่มที่ติดต่อเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อในภายหลังในบทความนี้

สกรีนช็อตของหน้า Outlook บุคคล ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ที่ติดต่อของฉัน ถูกขยายออกและโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จะปรากฏขึ้นข้างใต้

การสร้างที่ติดต่อเองตั้งแต่แรก

 1. ภายใต้ที่ติดต่อของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้น ถ้าที่ติดต่อของคุณถูกเลือกแทนโฟลเดอร์เฉพาะ ที่ติดต่อใหม่จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสร้างที่ติดต่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายไว้แล้ว หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อนั้นๆ ไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อแล้ว คุณสามารถลบที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ใหม่

  สกรีนช็อตแถบเครื่องมือในหน้า บุคคล Outlook ที่มีคำบรรยายภาพสำหรับคำสั่ง "สร้าง"
 3. ในฟอร์ม เพิ่มที่ติดต่อ ที่เปิดขึ้น ให้ใส่รายละเอียดที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเลือก ไอคอน เพิ่มข้อมูล เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับชนิดข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เลือก ไอคอน เพิ่มข้อมูล ถัดจาก โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

 4. เลือก บันทึก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การสร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งหรือผู้รับที่อยู่ในข้อความอีเมลลไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ อย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้งานแอป ปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป > จดหมาย

 2. ในข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน ให้เลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. บนบัตรข้อมูลติดต่อที่ปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลนั้น เลือกเพิ่ม

  สกรีนช็อตของส่วนของข้อความอีเมลในหน้า จดหมาย Outlook ชื่อผู้ส่งของข้อความจะถูกเน้นและบัตรที่ติดต่อของผู้รับจะปรากฏขึ้น มีคำบรรยายภาพสำหรับคำสั่ง เพิ่ม บนบัตรที่ติดต่อ
 4. ใน ฟอร์ม เพิ่มที่ติดต่อ ที่เปิดขึ้น ให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อตามที่คุณต้องการ

 5. เลือก บันทึก บันทึก เพื่อเพิ่มบัตรไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อนี้ในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

การสร้างรายการที่ติดต่อ

รายการที่ติดต่อมีคอลเลกชันของที่ติดต่อ จะมีบางครั้งเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย คุณสามารถระบุรายการที่ติดต่อที่เป็นผู้รับเมื่อคุณเรียบเรียงข้อความอีเมล เมื่อคุณส่งข้อความ นั้นไปในรายการที่ติดต่อทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างรายการที่ติดต่อมีชื่อว่า "ชมรมสมุดรายชื่อของฉัน" และเพิ่มสมาชิกของสมุดรายชื่อชมรมของคุณทั้งหมดลงในตาราง จาก นั้นอยู่ในข้อความให้กับทุกคนในการออกกำลังกาย คุณเท่านั้นต้องใส่ชมรมของฉันสมุดรายชื่อบนตัวเพื่อ: บรรทัดของอีเมล

 1. ภายใต้ที่ติดต่อของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างรายการที่ติดต่อในนั้น ถ้าที่ติดต่อของคุณถูกเลือกเอาไว้ รายการที่ติดต่อใหม่จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสร้างรายการที่ติดต่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างรายการที่ติดต่อในนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายไว้แล้ว หลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายรายการที่ติดต่อนั้นๆ ไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อแล้ว คุณสามารถลบรายการที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ใหม่ แล้วเลือก รายการที่ติดต่อใหม่

  สกรีนช็อตของส่วนของแถบเครื่องมือในหน้า บุคคล Outlook สกรีนช็อตแสดงตัวเลือก "รายการที่ติดต่อใหม่" ในเมนูดรอปดาวน์ "สร้าง"
 3. ในฟอร์มเปล่าที่เปิดขึ้น ให้ใส่ ชื่อรายการที่ติดต่อ, สมาชิก ของรายการที่ติดต่อ และ บันทึกย่อ (มีหรือไม่ก็ได้)

 4. เลือก บันทึก บันทึก เพื่อเพิ่มบัตรไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

การแก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

คุณสามารถแก้ไขที่ติดต่อ หรือรายการที่คุณสร้าง หรือนำเข้าลงในOutlook.com ที่ติดต่อ คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อที่คุณได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมเช่น LinkedIn สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าที่ติดต่อจากอีกโปรแกรมอีเมลหรือบัญชีผู้ใช้อีเมล ดูนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook สำหรับ Windows

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อแล้ว ให้ลบรายการที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

 1. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้เลือกกล่องถัดจากที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข บนแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของส่วนของหน้า บุคคล Outlook ในสกรีนช็อต กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อที่ติดต่อจะถูกเลือก และมีคำบรรยายภาพสำหรับคำสั่ง แก้ไข ในแถบเครื่องมือ
 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เลือก บันทึก บันทึก เพื่อเพิ่มบัตรไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

การทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ให้คลิกขวาหรือกดค้างที่ ที่ติดต่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก โฟลเดอร์ใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณสร้างขึ้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อ ที่ติดต่ออื่น เพื่อให้โฟลเดอร์นั้นยังสามารถมองเห็นได้แต่ให้ย้ายออกไป ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก ย้ายไปยัง "ที่ติดต่ออื่น" คุณจะเห็นโฟลเดอร์ปรากฏภายใต้ ที่ติดต่ออื่น

  เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์จาก ที่ติดต่ออื่นๆ กลับไปยังรายการหลักของโฟลเดอร์ภายใต้ที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วเลือก ย้ายไปยัง "ที่ติดต่อของคุณ"

การดูที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

บนหน้าบุคคล เมื่อคุณเลือกรายการในบานหน้าต่างด้านซ้าย บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงที่ติดต่อที่อยู่ในรายการนั้นดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อของคุณ บานหน้าต่างตรงกลางแสดงทั้งหมดของที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

 • เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อเฉพาะ บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น

ที่ด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลาง ที่อยู่ถัดจากชื่อของรายการ (เช่นที่ติดต่อของคุณ ) ที่คุณเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย มีสอง หรือสามคำ (เช่นด้วยชื่อ หรือโดยบริษัท ) ที่อธิบายถึงวิธีการติดต่อในขณะนี้การเรียงลำดับในการแสดง คุณสามารถเลือกข้อความนี้เพื่อเปิดเมนูของตัวเลือกสำหรับการจำกัดให้แคบลง และการเรียงลำดับติดต่อที่จะแสดง

การใช้เมนูตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขตและเรียงลำดับที่ติดต่อที่แสดง

ที่ด้านบนขวาของบานหน้าต่างกลางจะมีเมนูดรอปดาวน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดขอบเขตและเรียงลำดับที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่แสดงอยู่ที่นั่น ชื่อของเมนูจะอธิบายลำดับการจัดเรียงที่กำลังถูกใช้งานอยู่ เมนูเริ่มต้นจะชื่อว่า ตามชื่อ เนื่องจากเป็นลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น

เมื่อคุณเลือกเมนูดังกล่าวเพื่อเปิด คุณจะเห็นว่าเมนูมีสามส่วนดังต่อไปนี้:

 • ส่วน แสดง ซึ่งคุณสามารถเลือก บุคคล ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะที่ติดต่อที่เป็นบุคคล หรือเลือก รายการ เพื่อดูเฉพาะที่ติดต่อที่เป็นรายการที่ติดต่อ

 • ส่วน ลำดับการแสดง ซึ่งคุณสามารถเลือก ชื่อ นามสกุล หรือ นามสกุล ชื่อ เพื่อควบคุมลักษณะที่ชื่อจะปรากฏขึ้น

 • ส่วน ลำดับการจัดเรียง ซึ่งคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น นามสกุล, บริษัท และ เมืองที่ทำงาน ลำดับการจัดเรียงที่กำลังถูกใช้จะกำหนดชื่อของเมนู ตัวอย่างเช่น ถ้าเมนูปัจจุบันชื่อ ตามชื่อ และคุณเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงโดยการเลือก นามสกุล ชื่อเมนูจะเปลี่ยนเป็น ตามนามสกุล

สกรีนช็อตของหน้า Outlook บุคคล สกรีนช็อตที่มีคำบรรยายภาพสำหรับเมนูตัวกรองในบานหน้าต่างตรงกลาง คำบรรยายภาพแสดงชื่อเมนูเป็น "ตามนามสกุล"

การลบหรือการคืนค่าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

คุณสามารถลบที่ติดต่อ หรือรายการที่คุณสร้างขึ้น หรือลงในOutlook.com การนำเข้าที่ติดต่อ คุณไม่สามารถลบข้อมูลที่ติดต่อที่คุณได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม เช่น LinkedIn

คุณสามารถกู้คืนที่ติดต่อ และที่ติดต่อรายการที่คุณลบน้อยกว่า 30 วันที่ผ่านมา เมื่อคุณกู้คืนติดต่อ หรือรายการOutlook.com ที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องการลบรายการติดต่อ หรือที่ติดต่อ

 1. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 2. เลือก ลบ

  สกรีนช็อตของปุ่ม Delete

เมื่อต้องการคืนค่ารายการติดต่อ หรือที่ติดต่อ

 1. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก จัดการ แล้วเลือก คืนค่าที่ติดต่อที่ถูกลบ

  สกรีนช็อตของปุ่มที่ติดต่อที่ถูกลบไปแล้วคืนค่า

 2. ในหน้าต่าง กู้คืนรายการที่ถูกลบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ทางด้านซ้ายของที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ที่ด้านบนของหน้าต่างการกู้คืนรายการที่ถูกลบ เลือกกู้คืน

การค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

ในกล่อง ค้นหาบุคคล ที่ด้านบนของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหา

สกรีนช็อตของกล่องค้นหาบุคคล

 • เมื่อต้องการค้นหาที่ติดต่อ ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาลงในกล่องค้นหาบุคคลแล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหาการสนับสนุน หรือกด Enter

 • เมื่อต้องการค้นหารายการที่ติดต่อ ให้ใส่ชื่อของรายการที่ติดต่อบางส่วนหรือทั้งหมดลงในกล่องค้นหาบุคคล แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหาการสนับสนุน หรือกด Enter

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

คุณสามารถลิงก์ที่ติดต่อไปยังที่อื่นเพื่อระบุว่า พวกเขาบังเอิญเกี่ยวข้อง นอกจากนี้Outlook.com โดยอัตโนมัติตรวจพบที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกัน หรือความคล้ายคลึงกัน และลิงก์เพื่อให้ปรากฏเป็นติดต่อเดียว

ลิงก์ที่ติดต่อ

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละที่ติดต่อในบานหน้าต่างตรงกลาง จากนั้น บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกลิงก์

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

ยกเลิกลิงก์ที่ติดต่อ

 1. ในบานหหน้าต่างตรงกลาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยุ่ถัดจากที่ติดต่อที่ลิงก์ไว้

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ ลิงก์

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

 3. บนเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก ไอคอนยกเลิกการลิงก์ ที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อที่คุณต้องการเลิกลิงก์กับที่ติดต่ออื่นๆ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลิงก์โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูที่ติดต่อOutlook.com มีเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ สำหรับติดต่อนั้น ๆ และ เพื่อดูคำแนะนำสำหรับที่ติดต่ออื่น ๆ คล้ายกับลิงก์ที่ติดต่อเพื่อ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อที่ติดต่อ ถ้าOutlook.com โดยอัตโนมัติมีลิงก์ที่ติดต่อใด ๆ ที่มีชื่อเดียวกัน หรือคล้ายกัน เมนูดรอปดาวน์ลิงก์ จะปรากฏที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ ลิงก์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับสู่ Outlook.com

นำเข้าที่ติดต่อกับบัญชีผู้ใช้ Outlook.com หรือ Hotmail.com

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×