ส่วนคำสั่ง ORDER BY

ส่วนคำสั่ง ORDER BY ใน Access เรียงลำดับระเบียนผลลัพธ์ของคิวรีในเขตข้อมูลที่ระบุหรือเขตข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE selectcriteria
[ORDER BY field1 [ASC | DESC ][, field2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง ORDER BY มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่จะถูกดึงออกมาพร้อมกันกับนามแฝงของชื่อเขตข้อมูลใดๆ , ฟังก์ชันการรวมของ SQL, เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP) หรือตัวเลือกอื่นๆ ของคำสั่ง SELECT

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกดึงออกมา

selectcriteria

เกณฑ์การเลือก ถ้าคำสั่งมีส่วนคำสั่ง WHERE กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะเรียงลำดับค่าต่างๆ หลังจากนำเงื่อนไขของ WHERE ไปใช้กับระเบียนแล้ว

เขตข้อมูล 1, เขตข้อมูล 2

ชื่อของเขตข้อมูลที่จะเรียงลำดับระเบียน

ข้อสังเกต

ORDER BY จะมีหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณแสดงลำดับที่จัดเรียงแล้ว ดังนั้นคุณต้องใช้ ORDER BY

ลำดับการจัดเรียง เริ่มต้นเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก (A ถึง Z, 0 ถึง 9) ตัวอย่างทั้งสองต่อไปนี้จะเรียงลำดับชื่อพนักงานในลำดับนามสกุล:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย (Z ถึง A, 9 ถึง 0) ให้เพิ่มคำสงวน DESC ที่ท้ายเขตข้อมูลแต่ละเขตที่คุณต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ตัวอย่างต่อไปนี้เลือกเงินเดือนและเรียงลำดับจากมากไปน้อย:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

ถ้าคุณระบุเขตข้อมูลที่มีข้อมูลของ Memo หรือ OLE Object ในส่วนคำสั่ง ORDER BY ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะไม่เรียงลำดับตามเขตข้อมูลของชนิดเหล่านี้

ORDER BY มักจะเป็นรายการสุดท้ายในคำสั่ง SQL

คุณสามารถรวมเขตข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนคำสั่ง ORDER BY ระเบียนจะเรียงลำดับก่อนตามเขตข้อมูลแรกที่แสดงรายการหลังจาก ORDER BY ระเบียนที่มีค่าเท่ากันในเขตข้อมูลนั้นจะเรียงลำดับตามค่าในเขตข้อมูลที่สองที่แสดงรายการ และอื่นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×