ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ข้อความ

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ข้อความ

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการส่งออกไฟล์ข้อความโดยใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกใน Microsoft Access

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจการส่งออกไฟล์ข้อความ

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ข้อความ

ฉันควรทราบอะไรเกี่ยวกับการส่งออกอีกบ้าง

แก้ไขปัญหาค่าที่หายไปและค่าที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ข้อความ

ทำความเข้าใจการส่งออกไฟล์ข้อความ

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Access ได้หลายรูปแบบ รวมถึง รายการ Excel, Word และ SharePoint อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมที่ใช้รูปแบบไฟล์ที่ Access ไม่สนับสนุน ในกรณีดังกล่าว ถ้าโปรแกรมปลายทางสามารถใช้ไฟล์ข้อความ (.txt) คุณสามารถส่งออกข้อมูลของคุณในรูปแบบนั้นและเปิดไฟล์ผลลัพธ์ โดยใช้โปรแกรมที่สอง

คุณสามารถส่งออกตาราง คิวรี แบบฟอร์ม และรายงานเป็นไฟล์ข้อความ คุณยังสามารถส่งออกส่วนที่เลือกของมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณส่งออกตารางและคิวรี คุณจะมีตัวเลือกในการส่งออกทั้งวัตถุ หรือเฉพาะข้อมูลโดยไม่ต้องมีการจัดรูปแบบเพิ่มเติม

ในส่วนท้ายของการดำเนินการ Access จะสร้างไฟล์ข้อความ (*.txt) ถ้าคุณเลือกที่จะละเว้นการจัดรูปแบบ คุณจะมีตัวเลือกในการสร้าง ไฟล์ข้อความที่ใช้ตัวคั่น หรือ ไฟล์ข้อความที่มีความกว้างคงที่ ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกข้อมูลที่จัดรูปแบบ Access จะพยายามประมาณเค้าโครงของวัตถุต้นฉบับ

ตัวช่วยสร้างการส่งออกจะสร้างชนิดไฟล์ข้อความต่อไปนี้:

 • ไฟล์ที่ใช้ตัวคั่น     ในไฟล์ที่ใช้ตัวคั่น แต่ละระเบียนจะปรากฏบนบรรทัดของตนเอง และเขตข้อมูลจะถูกแยกโดยอักขระเดี่ยวที่เรียกว่าตัวคั่น ตัวคั่นสามารถเป็นอักขระใดก็ได้ที่จะไม่ปรากฏในค่าเขตข้อมูล เช่น เครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายอัฒภาค

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep

  คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นเท่านั้น เมื่อคุณส่งออกเนื้อหาของตารางหรือคิวรีโดยไม่มีการจัดรูปแบบ ไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นจะมีระเบียนและเขตข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบวัตถุพื้นฐาน คอลัมน์ที่ซ่อนและแถวที่ถูกกรองจะถูกส่งออกพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด

 • ไฟล์ที่มีความกว้างคงที่     ในไฟล์ที่มีความกว้างคงที่ แต่ละระเบียนจะปรากฎบนบรรทัดที่แยกต่างหาก และความกว้างของแต่ละเขตข้อมูลจะยังคงเท่ากันในทุกระเบียน กล่าวคือ ความยาวของเขตข้อมูลแรกของทุกระเบียนอาจมี 7 อักขระเสมอ ความยาวของเขตข้อมูลที่สองของทุกระเบียนอาจมี 12 อักขระเสมอ เป็นต้น ถ้าค่าจริงของเขตข้อมูลแตกต่างกันในแต่ละระเบียน ค่าที่มีความกว้างไม่ถึงกำหนดจะได้รับการเสริมด้วยการเว้นวรรคต่อท้ายจนครบ

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

  คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างไฟล์ที่มีความกว้างคงที่เท่านั้น เมื่อคุณส่งออกเนื้อหาของตารางหรือคิวรีโดยไม่มีการจัดรูปแบบ ไฟล์ที่มีความกว้างคงที่จะมีระเบียนและเขตข้อมูลทั้งหมดในวัตถุต้นแบบ คอลัมน์ที่ซ่อนและแถวที่ถูกกรองจะถูกส่งออกพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด

 • ไฟล์ที่จัดรูปแบบ     ในไฟล์ที่จัดรูปแบบ จะใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) และอักขระไปป์ (|) เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาในตาราง ระเบียนจะปรากฏเป็นแถว และเขตข้อมูลจะปรากฏเป็นคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูลจะปรากฏในแถวแรก

  --------------------------------------------
  | ID | E-mail Address |
  --------------------------------------------
  | 1 | nancy@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 2 | andrew@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 3 | jan@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 4 | mariya@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 5 | steven@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 6 | michael@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 7 | robert@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 8 | laura@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 9 | anne@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------

  คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างไฟล์ที่จัดรูปแบบเท่านั้น เมื่อคุณเลือกที่จะส่งออกข้อมูลในตาราง คิวรี แบบฟอร์ม หรือรายการที่มีการจัดรูปแบบ ไฟล์ที่จัดรูปแบบจะมีเฉพาะระเบียบและเขตข้อมูลที่อยู่ในวัตถุต้นฉบับหรือแสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบัน คอลัมน์ที่ซ่อนและแถวที่ถูกกรองจะไม่ถูกส่งออก

ด้านบนของหน้า

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ข้อความ

กระบวนการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ข้อความ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • เปิดและตรวจทานฐานข้อมูลต้นฉบับ

 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออก

 • บันทึกการตั้งค่าการส่งออกของคุณและตรวจทานไฟล์ข้อความ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานแต่ละอย่าง

เปิดและตรวจทานฐานข้อมูลต้นฉบับ

 1. เปิดฐานข้อมูลต้นฉบับใน Access

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกวัตถุที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก คุณสามารถส่งออกตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน

  หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกได้เพียงหนึ่งวัตถุฐานข้อมูลในการดำเนินการส่งออกหนึ่งครั้ง เมื่อคุณส่งออกแบบฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่ประกอบด้วยแบบฟอร์มย่อยหรือแผ่นข้อมูลย่อย เฉพาะแบบฟอร์มหลักหรือแผ่นข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกส่งออก คุณต้องทำซ้ำการดำเนินการส่งออกสำหรับแต่ละฟอร์มย่อยและแผ่นข้อมูลย่อยที่คุณต้องการดูในไฟล์ข้อความ ในทางกลับกัน เมื่อคุณส่งออกรายงาน ฟอร์มย่อยและรายงานย่อยที่รวมอยู่ในรายงานจะถูกส่งออกไปพร้อมกับรายงานหลัก

 3. ตรวจทานข้อมูลต้นฉบับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตัวระบุหรือค่าที่ผิดพลาด

  ถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแก้ไขก่อนที่คุณจะส่งออกข้อมูล มิฉะนั้น ค่า Null จะปรากฏในไฟล์ข้อความ

 4. ถ้าวัตถุต้นฉบับเป็นตารางหรือคิวรี ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการส่งออกข้อมูลโดยมีหรือไม่มีการจัดรูปแบบของวัตถุ

  การตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบสามอย่างในไฟล์ผลลัพธ์ ได้แก่ ชนิดของไฟล์ข้อความที่กระบวนการสร้างขึ้น ปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งออก และรูปแบบที่ใช้แสดงของข้อมูล ตารางต่อไปนี้จะอธิบายผลลัพธ์ของการส่งออกข้อมูลที่จัดรูปแบบและไม่จัดรูปแบบ

  ส่งออกรูปแบบ

  วัตถุต้นฉบับ

  ชนิดไฟล์ผลลัพธ์

  เขตข้อมูลและระเบียน

  การจัดรูปแบบ

  ไม่ใช่

  ต้องเป็นตารางหรือคิวรี

  ไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นหรือไฟล์ที่มีความกว้างคงที่

  เขตข้อมูลและระเบียนทั้งหมดในวัตถุต้นแบบจะถูกส่งออก

  การตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ถูกละเว้นระหว่างการดำเนินการส่งออก

  สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา จะส่งออกเฉพาะค่า ID การค้นหาเท่านั้น

  ใช่

  สามารถเป็นตาราง แบบสอบถาม แบบฟอร์ม หรือรายงาน

  ไฟล์ที่จัดรูปแบบ

  เขตข้อมูลและระเบียนที่แสดงในมุมมองปัจจุบันหรือวัตถุต้นฉบับจะถูกส่งออก

  ตัวช่วยสร้างจะทำตามการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของแต่ละคอลัมน์

  การจัดรูปแบบ Rich Text จะถูกละเว้น

  สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา ค่าการค้นหาจะถูกส่งออก

  ไฮเปอร์ลิงก์อาจถูกตัดทอนในไฟล์ข้อความ

 5. เมื่อต้องการส่งออกเฉพาะส่วนของตาราง คิวรี หรือแบบฟอร์ม ให้เปิดวัตถุในมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วเลือกเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออก

 1. ในบานหน้าต่างนำทางของ Access ให้คลิกขวาที่วัตถุต้นฉบับ ชี้ไปที่ ส่งออก แล้วคลิก ไฟล์ข้อความ คุณยังสามารถเปิดใช้ตัวช่วยสร้าง ส่งออก - ไฟล์ข้อความ ด้วยการเน้นที่วัตถุต้นฉบับในบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นบนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ส่งออก ให้คลิก ไฟล์ข้อความ

  Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ ส่งออก - ไฟล์ข้อความ

  เลือกตัวเลือกการส่งออกของคุณในกล่องโต้ตอบส่งออก - ไฟล์ข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออก - ไฟล์ข้อความ ให้ยอมรับหรือเปลี่ยนชื่อที่ Access แนะนำสำหรับไฟล์ข้อความ

 3. ถ้าคุณส่งออกตารางหรือคิวรี และคุณต้องการส่งออกข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบและเค้าโครง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งออกข้อมูลพร้อมทั้งการจัดรูปแบบและเค้าโครง ถ้าคุณกำลังส่งออกแบบฟอร์มหรือรายงาน ตัวเลือกจะถูกเลือกเสมอ แต่ปรากฏเป็นสีจาง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแรก คุณจะไม่สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่สองหรือสามได้

 4. เมื่อต้องการแสดงไฟล์ข้อความปลายทางหลังจากที่ส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มปลายทางหลังจากที่การดำเนินการส่งออกเสร็จสมบูรณ์

 5. ถ้าต้นฉบับเป็นแผ่นข้อมูล และคุณเลือกบางระเบียนในแผ่นข้อมูลที่เปิดก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการส่งออก คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งออกเฉพาะระเบียนที่เลือก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดที่อยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมายว่างไว้

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฎเป็นสีจาง) ถ้าไม่ได้เลือกระเบียนในแผ่นข้อมูลต้นฉบับ หรือถ้าต้นฉบับไม่ใช่แผ่นข้อมูล

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้ามีไฟล์ข้อความที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 2 อยู่แล้ว Access จะพร้อมท์ให้คุณเขียนทับไฟล์ คลิก ใช่ เพื่อเขียนทับ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ส่งออก - ไฟล์ข้อความ เพื่อระบุชื่ออื่น

  สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถผนวกข้อมูลไปยังไฟล์ข้อความที่มีอยู่

 8. ถ้าคุณส่งออกข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบและเค้าโครง คุณจะถูกขอให้เลือกการเข้ารหัสลับที่จะใช้สำหรับการบันทึกไฟล์ ยอมรับค่าเริ่มต้น หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  Access จะส่งออกข้อมูล และแสดงสถานะบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

 9. ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกข้อมูลที่ไม่มีการจัดรูปแบบหรือเค้าโครง ตัวช่วยสร้างการส่งออกข้อความจะเริ่มต้นและพร้อมท์ให้คุณเลือกชนิดไฟล์ข้อความที่คุณต้องการสร้าง คลิก มีการใช้ตัวคั่น หรือ ความกว้างคงที่ แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวเลือกที่คุณเลือกมักจะขึ้นอยู่กับระบบที่ทำงานกับไฟล์ที่ส่งออก บางโปรแกรมจะทำงานกับไฟล์ที่ใช้ตัวคั่น และบางโปรแกรมจะทำงานกับไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นหรือไฟล์ที่มีความกว้างคงที่ ถ้าผู้ใช้ต้องการดูที่ข้อมูล ไฟล์ที่มีความกว้างคงที่จะอ่านได้ง่ายกว่าไฟล์ที่ใช้ตัวคั่น

 10. เลือกหนึ่งในส่วนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า:

  • ใช้ตัวคั่น    

   • ภายใต้ เลือกตัวคั่นที่แยกเขตข้อมูลของคุณ ให้เลือกหรือระบุอักขระที่คั่นเขตข้อมูล ได้แก่ แท็บ เครื่องหมายอัฒภาค เครื่องหมายจุลภาค ช่องว่าง หรืออื่นๆ

   • เมื่อใส่ชื่อเขตข้อมูลในไฟล์ข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมชื่อเขตข้อมูลบนแถวแรก

   • ในรายการ ตัวระบุข้อความ ให้เลือกตัวระบุข้อความ (อักขระที่ใช้เพื่อใส่ค่าข้อความ) ถ้าข้อมูลต้นฉบับของคุณมีเขตข้อมูลแบบหลายค่า และถ้าคุณเลือกเครื่องหมายอัฒภาคเป็นอักขระตัวคั่น การเลือกตัวระบุข้อความจะมีความสำคัญมาก เนื่องจากการใส่รายการค่าในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่จะช่วยให้เก็บค่าในรายการค่าไว้ด้วยกัน

  • ความกว้างคงที่    

   • ตรวจสอบและจัดตำแหน่งเส้นแนวตั้งที่แยกเขตข้อมูล ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเขตข้อมูลทั้งหมด

 11. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง คุณสามารถแก้ไขชื่อไฟล์และเส้นทางของไฟล์ข้อความ หรือปล่อยไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 12. คลิก เสร็จสิ้น Access จะส่งออกข้อมูล และแสดงสถานะของการดำเนินการส่งออกบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

ด้านบนของหน้า

ฉันควรทราบอะไรเกี่ยวกับการส่งออกอีกบ้าง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขปัญหาค่าที่หายไปและค่าที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ข้อความ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณพบว่ามีค่าบางค่าหายไป ให้แก้ไขค่าเหล่านั้นในไฟล์ Excel มิฉะนั้น ให้แก้ไขวัตถุต้นฉบับในฐานข้อมูล Access จากนั้นทำการส่งออกซ้ำ

ปัญหา

คำอธิบาย

ชื่อเขตข้อมูลหายไป

ในไฟล์ที่มีความกว้างคงที่ ชื่อเขตข้อมูลหายไป ให้เพิ่มชื่อเหล่านั้นลงในไฟล์ข้อความด้วยตนเอง ในไฟล์ที่ใช้ตัวคั่น ชื่อเขตข้อมูลจะถูกใส่ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ชื่อเขตข้อมูลในแถวแรก ในตัวช่วยสร้าง

แสดงเขตข้อมูลแบบหลายค่า

ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่สนับสนุนหลายค่าจะถูกส่งออกเป็นรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) และอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“”) ถ้าคุณต้องค่าตัวคั่นเขตข้อมูลให้เป็นเครื่องหมายอัฒภาค และถ้าคุณเปลี่ยนตัวระบุข้อความเป็น ไม่มี แต่ละค่าในรายการแบบหลายค่าอาจปรากฎว่าอยู่ในเขตข้อมูลเดียว เปลี่ยนการตั้งค่าตัวคั่นและเรียกใช้การดำเนินการส่งออกอีกครั้ง หรือใส่ค่าของเขตข้อมูลแบบหลายค่าในไฟล์ข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ด้วยตนเอง

รูปภาพ วัตถุ และสิ่งที่แนบมาหายไป

องค์ประกอบกราฟิก (เช่น โลโก้, เนื้อหาของเขตข้อมูลวัตถุ OLE และสิ่งที่แนบมาที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลต้นฉบับ) จะไม่ถูกส่งออก

กราฟหายไป

เมื่อคุณส่งออกฟอร์ม หรือรายงานที่มีวัตถุ Microsoft Graph อยู่ วัตถุ Graph จะไม่ถูกส่งออก

นิพจน์หายไป

นิพจน์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจะไม่ถูกส่งออกไปยังไฟล์ข้อความ ผลลัพธ์ของนิพจน์เท่านั้นที่จะถูกส่งออก เพิ่มสูตรไปยังไฟล์ข้อความด้วยตนเองหลังจากการดำเนินการส่งออกเสร็จสมบูรณ์

แบบฟอร์มย่อยและแผ่นข้อมูลย่อยหายไป

เมื่อคุณส่งออกแบบฟอร์มหรือแผ่นข้อมูล เฉพาะแบบฟอร์มหลักหรือแผ่นข้อมูลหลักเท่านั้นที่จะถูกส่งออก ให้ทำซ้ำการดำเนินการส่งออกสำหรับแต่ละแบบฟอร์มย่อยและแผ่นข้อมูลย่อยที่คุณต้องการ

ค่า 1 และ 0 ปรากฏในเขตข้อมูล ใช่/ไม่ใช่

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ที่ใช้ตัวคั่นหรือไฟล์ที่มีความกว้างคงที่ ค่าในเขตข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ จะปรากฎเป็น 1 (จริง หรือ ใช่) และ 0 (เท็จ หรือ ไม่ใช่) ในไฟล์ข้อความ ให้ดำเนินการการค้นหาและแทนที่เพื่อแก้ไขค่า

ค่า Null

ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับเพื่อดูว่าค่าที่สอดคล้องกันปรากฏอย่างถูกต้องในเขตข้อมูลต้นฉบับหรือไม่ ถ้าคุณเห็นค่าข้อผิดพลาดหรือค่าที่ไม่สนับสนุน ให้แก้ไขแหล่งข้อมูล แล้วลองส่งออกอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×