สร้างไทม์ไลน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการสร้างการแสดงแบบกราฟิกของลำดับของเหตุการณ์ เช่นหลักเป้าหมายในโครงการหรือเหตุการณ์หลักอายุของบุคคล คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt หลังจากที่คุณสร้างไทม์ไลน์ คุณสามารถเพิ่มวัน วันย้าย เปลี่ยนเค้าโครงและสี และนำลักษณะที่แตกต่างกันไปใช้

ตัวอย่างไทม์ไลน์พื้นฐาน

สร้างไทม์ไลน์

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก SmartArt

  คลิก SmartArt

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก กระบวนการ แล้วดับเบิลคลิกที่ เค้าโครงไทม์ไลน์

  เคล็ดลับ: มีไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt อยู่สองแบบ ได้แก่ ไทม์ไลน์พื้นฐาน และ ไทม์ไลน์ของส่วนที่ถูกเน้นแบบวงกลม แต่คุณยังสามารถใช้กราฟิก SmartArt ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่วนใหญ่ได้อีกด้วย

  ไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt

 3. คลิก [ข้อความ] แล้วพิมพ์หรือวางข้อความของคุณในกราฟิก SmartArt

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิด บานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณที่นี่ได้ด้วย ถ้าคุณไม่เห็น บานหน้าต่างข้อความ บน เครื่องมือ SmartArt ในแท็บ ออกแบบ ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

งานอื่น ๆ ไทม์ไลน์

 1. คลิกรูปร่างในไทม์ไลน์

  คลิกวันที่สุดท้าย

 2. บนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ภายใต้แท็บ ออกแบบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มวันที่ก่อนหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่าง แล้วคลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการเพิ่มวันที่หลังจากนั้น ให้คลิก เพิ่มรูปร่าง แล้วคลิก เพิ่มรูปร่างหลัง


   บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก รูปร่าง

 3. ในกล่องวันที่ใหม่ ให้พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการ

 1. บนไทม์ไลน์ ให้คลิกวันที่ที่คุณต้องการย้าย

  เลือกวันที่ไทม์ไลน์

 2. บนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ภายใต้แท็บ ออกแบบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการย้ายวันที่ก่อนหน้าวันที่ที่เลือก ให้คลิก เลื่อนขึ้น

 3. ถ้าต้องการย้ายวันที่หลังจากวันที่ที่เลือก ให้คลิก เลื่อนลง

ย้ายวันที่ขึ้นหรือลง

 1. คลิก ไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt

 2. บนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  คลิกเพื่อดูเค้าโครงเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูไทม์ไลน์และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ที่ด้านล่างของรายการเค้าโครง ให้คลิก เค้าโครงเพิ่มเติม แล้วคลิก กระบวนการ

 3. เลือกไทม์ไลน์หรือกราฟิก SmartArt ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงความคืบหน้าในไทม์ไลน์ ให้คลิก กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

   กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

  • เมื่อต้องการสร้างไทม์ไลน์ด้วยรูปภาพหรือภาพถ่าย ให้คลิก รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาสำหรับใส่รูปภาพ

   รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

 1. คลิก ไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt

 2. บนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ในแท็บ ออกแบบ ให้คลิก เปลี่ยนสี

  เปลี่ยนสีไทม์ไลน์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt ในแท็บ ออกแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกไทม์ไลน์แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: วางตัวชี้เหนือสีที่ผสมเพื่อดูตัวอย่างของสีที่จะแสดงในไทม์ไลน์ของคุณ

สไตล์ SmartArt จะนำการผสมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติไปใช้ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้ไทม์ไลน์ของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 1. คลิกไทม์ไลน์

 2. บนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ในแท็บ ออกแบบ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  เลือกสไตล์ใหม่

  เคล็ดลับ: สำหรับสไตล์เพิ่มเติม คลิกเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ในมุมขวาล่างของกล่องสไตล์

ดูเพิ่มเติม

สร้างไทม์ไลน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  กลุ่ม รูปร่าง บนแท็บ แทรก

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกกระบวนการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่เค้าโครงไทม์ไลน์ (เช่นไทม์ไลน์พื้นฐาน )

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในรายการข้อความในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มรายการที่คุณต้องทั้งหมด

งานอื่น ๆ ไทม์ไลน์

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรายการอื่น

 2. คลิกรายการที่มีอยู่ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายการใหม่

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 4. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกรายการหลังจากรายการที่เลือก คลิกเพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรายการก่อนรายการที่เลือก คลิกเพิ่มรูปร่างก่อน

เมื่อต้องการลบรายการออกจากไทม์ไลน์ของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในกราฟิก SmartArt เลือกข้อความสำหรับกล่องข้อความสำหรับรายการที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

 • ในบานหน้าต่างข้อความ เลือกทั้งหมดของข้อความสำหรับรายการที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้ทำดังนี้

   1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

   2. กด ENTER แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังวันก่อนหน้า ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกย้ายขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังเวอร์ชันที่ใหม่กว่าวัน ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกย้ายลง
   กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 1. คลิกขวาที่ไทม์ไลน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

 2. คลิกกระบวนการ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับไทม์ไลน์อย่างง่าย แต่มีผลบังคับใช้ คลิกไทม์ไลน์พื้นฐาน

   ไทม์ไลน์พื้นฐาน

  • เมื่อต้องการแสดงความคืบหน้า ไทม์ไลน์ หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ คลิกกระบวนการเน้น

   กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างในไทม์ไลน์ที่ มีรูปภาพหรือรูปถ่าย คลิกรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง รูปร่างแบบวงกลมออกแบบมาเพื่อให้ประกอบด้วยรูปภาพ

   รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณ ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่มเค้าโครง บนแท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปยังตัวเลือกเค้าโครง เปลี่ยนแปลงของคุณกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงตัวอย่างของฉันจะมีลักษณะกับเค้าโครงที่คุณ

เมื่อต้องการเพิ่มดู designer คุณภาพ และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสี หรือนำสไตล์ลงในไทม์ไลน์ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ ใช้Microsoft PowerPoint 2010 คุณยังสามารถทำให้เคลื่อนไหวไทม์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรายการในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของรายการ คลิกสีเส้น คลิกสี รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของรายการ คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวาเส้นขอบของรายการข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. คลิกเติม แล้ว คลิ กสีเติมแบบทึบ

 4. คลิก สี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ ต่าง ๆ เช่นสไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติที่คุณสามารถนำไปใช้กับรายการในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะไม่ซ้ำกัน และการออกแบบ มาอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่า สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

ดูเพิ่มเติม

สร้างไทม์ไลน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกกระบวนการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่เค้าโครงไทม์ไลน์ (เช่นไทม์ไลน์พื้นฐาน )

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในรายการข้อความในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มรายการที่คุณต้องทั้งหมด

งานอื่น ๆ ไทม์ไลน์

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรายการอื่น

 2. คลิกรายการที่มีอยู่ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายการใหม่

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกรายการหลังจากรายการที่เลือก คลิกเพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรายการก่อนรายการที่เลือก คลิกเพิ่มรูปร่างก่อน

เมื่อต้องการลบรายการออกจากไทม์ไลน์ของคุณ คลิกรายการคุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้ทำดังนี้

  1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

  2. กด ENTER แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

  3. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้กด ENTER ในขณะที่กล่องผู้ช่วยในบานหน้าต่าง ข้อความ ถูกเลือกอยู่

 • เมื่อต้องการย้ายรายการ คลิกรายการนั้น และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายรายการที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

 1. คลิกขวาที่ไทม์ไลน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

 2. คลิกกระบวนการ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับไทม์ไลน์อย่างง่าย แต่มีผลบังคับใช้ คลิกไทม์ไลน์พื้นฐาน

   ไทม์ไลน์พื้นฐาน

  • เมื่อต้องการแสดงความคืบหน้า ไทม์ไลน์ หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ คลิกกระบวนการเน้น

   กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างในไทม์ไลน์ที่ มีรูปภาพหรือรูปถ่าย คลิกรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง รูปร่างแบบวงกลมออกแบบมาเพื่อให้ประกอบด้วยรูปภาพ

   รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณ ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงในกลุ่มเค้าโครง บนแท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เมื่อคุณชี้ไปยังตัวเลือกเค้าโครง เปลี่ยนแปลงของคุณกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงตัวอย่างของฉันจะมีลักษณะกับเค้าโครงที่คุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtลงในไทม์ไลน์ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ การใช้งานนำเสนอ PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวไทม์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรายการในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ไทม์ไลน์

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของรายการ คลิกสีเส้น คลิกสี รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของรายการ คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวาเส้นขอบของรายการข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. คลิกเติม แล้ว คลิ กสีเติมแบบทึบ

 4. คลิก สี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ ต่าง ๆ เช่นสไตล์เส้น ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรายการในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นแบบอย่างมืออาชีพ และไม่ซ้ำกัน

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ไทม์ไลน์

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวไทม์ไลน์ของคุณเพื่อเน้นแต่ละรายการ

 1. คลิกไทม์ไลน์ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกไทม์ไลน์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×