สร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถสนทนาด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) กับที่ติดต่อคนเดียวหรือหลายคนได้ และสามารถระบุชนิดแบบอักษรและคุณลักษณะ เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง และสี นอกจากนี้ ยังสามารถแทรกอิโมติคอน และวางข้อความและตารางที่คุณคัดลอกจากโปรแกรมอื่นของ Microsoft Office เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word  และซอฟต์แวร์กระดาษคำนวณ Microsoft Excel

คุณต้องการทำอะไร

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อรายการเดียว

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหลายรายการ

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังสมาชิกที่เลือกของกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

เชิญที่ติดต่ออื่นเข้าร่วมการสนทนา

สิ้นสุดการสนทนา

จัดรูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

จัดรูปแบบเนื้อหาข้อความสำหรับข้อความปัจจุบัน

ตั้งค่ารูปแบบข้อความสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั้งหมดหลังจากนี้

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อรายการเดียว

 1. เมื่อต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังบุคคลเดียว ให้เปิดซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online และในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกสองครั้งที่บุคคลที่คุณต้องการติดต่อ ระบบจะแสดงพื้นที่ป้อนข้อมูลของข้อความ IM และเคอร์เซอร์จะกะพริบในมุมล่างซ้าย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 2. พิมพ์ข้อความในพื้นที่ป้อนข้อความ จากนั้นกดปุ่ม ENTER ระบบจะแสดงข้อความเพื่อระบุว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์ข้อความตอบ โต้ตอบเมื่อข้อความของบุคคลนั้นปรากฏ ─ พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ข้อความหากต้องการ และกดปุ่ม ENTER

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาที่ติดต่อ (หรือบุคคลที่ไม่ใช่ที่ติดต่อ แต่คุณต้องการส่งข้อความ IM) โปรดดูที่ ใช้การค้นหาของ Lync Online

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหลายรายการ

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีให้กับทุกคนในกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ หรือสมาชิกที่เลือกไว้

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่ม

 2. คลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 3. ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้พิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม ENTER ระบบจะส่งข้อความให้กับทุกคนในกลุ่ม

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังสมาชิกที่เลือกของกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อ ให้ค้นหากลุ่มที่คุณต้องการเลือกที่ติดต่อ

 2. (ตัวเลือก) ถ้าสมาชิกกลุ่มไม่ปรากฏ ให้คลิกที่ลูกศรขยาย/ยุบถัดจากชื่อกลุ่ม

 3. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้จากนั้นคลิกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ

 4. คลิกขวาที่ที่ติดต่อที่เลือก จากนั้นคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 5. พิมพ์ข้อความในพื้นที่ป้อนข้อความ จากนั้นกดปุ่ม ENTER ระบบจะส่งข้อความถึงทุกคนที่คุณเลือกไว้

ด้านบนของหน้า

เชิญที่ติดต่ออื่นเข้าร่วมการสนทนา

ระหว่างการสนทนาทาง IM คุณสามารถเชิญผู้อื่นโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เปิด Lync และลากที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อเข้าสู่หน้าต่างการสนทนา

 • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เลือกหรือค้นหาที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ตกลง

ระบบจะเพิ่มที่ติดต่อที่เลือกในการสนทนาที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

สิ้นสุดการสนทนา

เมื่อคุณสนทนาทาง IM เสร็จแล้ว ให้ทำดังนี้:

 • คลิกปุ่มปิด (X) ในมุมขวาบนของหน้าต่างการสนทนา

จัดรูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถกำหนดให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือเปลี่ยนชนิดแบบอักษร สี หรือขนาดของคำหรือตัวอักษรที่เลือกในพื้นที่ป้อนข้อความ (พื้นที่ที่คุณพิมพ์) ของข้อความโต้ตอบแบบทันทีปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่จะมีอยู่หลังจากนั้นสำหรับการสนทนาทาง IM ทั้งหมด

จัดรูปแบบเนื้อหาข้อความสำหรับข้อความปัจจุบัน

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่มการจัดรูปแบบ (A) ในพื้นที่ป้อนข้อความ ดำเนินการแก้ไขตามที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกพื้นที่ข้อความเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

  • คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกไว้ คลิก เปลี่ยนแบบอักษร IM ดำเนินการแก้ไขตามที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการแก้ไขข้อความอย่างง่ายขณะที่คุณพิมพ์ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด CTRL+B, CTRL+I และ CTRL+U

ตั้งค่ารูปแบบข้อความสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั้งหมดหลังจากนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ทั่วไป

 3. ใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษรของข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลเฉพาะกับข้อความที่คุณพิมพ์เท่านั้น แต่จะไม่มีผลกับข้อความของอีกฝ่าย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพกราฟิกที่เรียกว่า อิโมติคอน ในข้อความของคุณเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของคุณ

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มอิโมติคอน

 2. คลิกปุ่ม อิโมติคอน (หน้ายิ้ม) จากนั้นคลิกอิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่มในข้อความ

หมายเหตุ:  อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณทราบวิธีพิมพ์ตัวอักษรที่เทียบเท่า คุณสามารถพิมพ์ลงในข้อความของคุณ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ : ) จะแสดงหน้ายิ้มทันทีเมื่อคุณกด Enter เพื่อส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×