สร้างเค้าร่างเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์เค้าร่างใน OneNote ทำให้การทำงานอย่างรวดเร็วของการจัดระเบียบเอกสารซับซ้อน หรือยาว แผน และงานนำเสนอ จะสามารถจัดระเบียบข้อมูลในระดับสูงสุดห้า และเริ่มทำการกำหนดโครงสร้างแบบลำดับชั้นให้บันทึกย่อของคุณรวมคุณเยื้องภายใต้อีกหนึ่งย่อหน้า

ข้อความที่เป็นเค้าร่างในคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ OneNote

คุณสามารถเลื่อนระดับ หรือลดระดับรายการในลำดับชั้นเค้าร่าง โดยการเปลี่ยนการเยื้องของพวกเขา คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลงในหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อย นำรายการหัวข้อย่อย และลำดับเลข และควบคุมจะแสดงข้อมูลในระดับที่

เค้าร่างเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการจัดระเบียบข้อมูล และสร้างโครงสร้างแบบลำดับชั้นให้กับบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถยุบและขยายได้ถึงห้าระดับของเนื้อหาในเค้าร่าง ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว

สกรีนช็อตของหน้าใน OneNote 2016 ที่มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น

สร้างเค้าร่าง

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความหรือย่อหน้าข้อความ แล้วกด Enter

  ย่อหน้าแรกที่คุณพิมพ์จะถูกจัดรูปแบบเป็นระดับ 1 ของเค้าร่าง

 2. ถ้าต้องการให้ย่อหน้าที่สองเป็นย่อหน้าย่อย (ระดับ 2) ของย่อหน้าแรก ให้คลิก เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง

  สกรีนช็อตของปุ่ม เพิ่มการเยื้อง ใน OneNote 2016

 3. บนบรรทัดที่เยื้อง ให้พิมพ์ย่อหน้าที่สอง แล้วกด Enter

ขณะที่คุณพิมพ์ย่อหน้าเพิ่มเติมที่ด้านล่างย่อหน้าถัดไป ให้เพิ่มหรือลดตำแหน่งการเยื้องเพื่อยกหรือลดลำดับชั้นของย่อหน้านั้นๆ

หมายเหตุ: ย่อหน้าใหม่แต่ละย่อหน้าที่คุณสร้างจะยังอยู่ในระดับเดียวกับย่อหน้าก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นคุณจะเพิ่มหรือลดการเยื้องย่อหน้านั้น

ในเค้าร่างขนาดใหญ่ การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่ละเอียดมากขึ้น

ยุบเค้าร่าง

ประโยชน์ประการหนึ่งของการจัดโครงสร้างบันทึกย่อในรูปแบบเค้าร่าง คือคุณสามารถซ่อนระดับย่อยได้

 1. ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่ย่อหน้าระดับ 1 แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนกริปเปอร์ขนาดเล็ก

  (ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2010 คอนกริปเปอร์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรลูกศรสี่หัวในกล่อง)

  สกรีนช็อตวิธียุบเค้าร่างใน OneNote 2016

คุณสามารถขยายเค้าร่างได้ด้วยวิธีเดียวกัน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนกริปเปอร์ขนาดเล็กอีกครั้ง

หมายเหตุ: 

 • สำหรับย่อหน้าที่มีหัวเรื่องย่อย คุณสามารถเลือกจำนวนระดับที่คุณต้องการแสดงได้ให้คลิกขวาที่ไอคอนกริปเปอร์ คลิก เลือก แล้วเลือกระดับ

 • ถ้าคุณมักจะวางข้อมูลแบบเดียวกันไว้ในระดับเดียวกันในบันทึกย่อที่เป็นเค้าร่างของคุณ คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดที่ระดับนั้นได้ คลิกขวาที่ไอคอนกริปเปอร์ คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมดที่ระดับ 1, เลือกทั้งหมดที่ระดับ 2 หรือระดับอื่นๆ ที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างเค้าร่าง

จัดรูปแบบย่อหน้าเค้าร่าง โดยแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

ขยาย หรือยุบเค้าร่าง

แสดงข้อความตามลำดับชั้นเค้าร่าง

เลือกข้อความทั้งหมดในระดับเดียวกันของลำดับชั้นเค้าร่าง

สร้างเค้าร่าง

 1. พิมพ์ย่อหน้าของข้อความ นั้นแล้ว กด ENTER

  มีการจัดรูปแบบย่อหน้าแรกที่คุณพิมพ์เป็นระดับ 1 ของเค้าร่างโดยอัตโนมัติ

 2. ถ้าแถบเครื่องมือเค้าร่าง จะไม่ได้แสดง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กเค้าร่าง

 3. เมื่อต้องการให้ย่อหน้าสอง เป็นย่อหน้าย่อย (ระดับ 2) ของแรก กด TAB หรือคลิกเพิ่มการเยื้อง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเค้าร่าง

 4. พิมพ์ย่อหน้าสอง นั้นแล้ว กด ENTER

 5. ขณะที่คุณพิมพ์ย่อหน้าเพิ่มเติมแต่ละ เพิ่ม หรือลดการเยื้องเพื่อยก หรือลดลำดับชั้นของย่อหน้า เมื่อต้องการลดการเยื้อง กด BACKSPACE (หรือ SHIFT + TAB ถ้าเค้าร่างของคุณอาจเป็นรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข)

  หมายเหตุ: ย่อหน้าใหม่แต่ละยังอยู่ในระดับเดียวกับย่อหน้าก่อนหน้าเว้นแต่ว่าคุณเปลี่ยนการเยื้องย่อหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบย่อหน้าเค้าร่างโดยใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

ในเค้าร่างขนาดใหญ่ เยื้อง mere อาจไม่เขียนเลือกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับต่าง ๆ ในลำดับชั้นเค้าร่าง แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขสามารถช่วยเพื่อแบ่งแยก

ถ้าต้องการนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขมาใช้กับย่อหน้าในเค้าร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. วางเคอร์เซอร์บนบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือการจัดรูปแบบการลำดับเลข

 2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  • การนำสไตล์ลำดับเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข รายการย่อ/ขยาย แล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

 3. ย่อหน้าถัดไปจะยังคงรูปแบบลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อยกเว้นคุณยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจัดรูปแบบย่อหน้าใหม่ คลิกแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ขยาย หรือยุบเค้าร่าง

คุณสามารถใช้คำสั่งขยาย และยุบ บนแถบเครื่องมือเค้าร่าง เพื่อดูบางระดับเค้าร่าง

 1. คลิกที่จุดจับย่อหน้า รูปปุ่ม ถัดจากข้อความใด ๆ ที่ระดับที่คุณต้องการขยาย หรือยุบ

 2. ถ้าแถบเครื่องมือเค้าร่าง จะไม่ได้แสดง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กเค้าร่าง

 3. บนแถบเครื่องมือเค้าร่าง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายองค์ประกอบของเค้าร่าง คลิกขยาย แล้ว คลิ กระดับเพื่อแสดงย่อหน้าทั้งหมดที่อยู่ในระดับนั้น

  • การยุบองค์ประกอบ คลิกยุบ แล้ว คลิกระดับเมื่อต้องการซ่อนย่อหน้าทั้งหมดที่อยู่ในระดับนั้น

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ ตามที่คุณสามารถยุบย่อหน้าในเค้าร่าง โดยการคลิกที่จุดจับของ ไม่แน่ใจว่า คุณใช้เครื่องมือ รูปปุ่ม พิมพ์ข้อความหรือวัตถุที่เลือก แทนการใช้เครื่องมือปากกา รายการย่อ/ขยาย

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อความตามลำดับชั้นเค้าร่าง

สำหรับข้อความที่มีหัวเรื่องย่อย คุณสามารถเลือกจำนวนระดับของลำดับชั้นที่คุณต้องการให้แสดงได้ถึงห้าระดับ

 1. คลิกขวาจับของหัวเรื่องที่ยุบ

 2. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ซ่อนระดับด้านล่าง จากนั้น คลิกระดับที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความทั้งหมดในระดับเดียวกันของลำดับชั้นเค้าร่าง

ถ้าคุณอย่างสอดคล้องกันวางข้อมูลชนิดเดียวกันของข้อมูลในระดับเดียวกันในบันทึกย่อของคุณจัดเค้าร่างนั่นคือตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำรายการโครงการเป็น ระดับหัวเรื่อง 1 และงานตามระดับหัวเรื่อง 2 นั่นคือการเลือกทั้งหมดของบันทึกย่อในระดับที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้คุณสามารถทำงานเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วได้

 1. คลิกขวาจับของบรรทัดข้อความที่ระดับที่คุณต้องการแสดง

 2. บนเมนูทางลัด คลิกเลือกทั้งหมดในระดับเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×