สร้างฮิสโตแกรมใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนผังฮีสโตแกรมหรือแผนผังพาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) เป็นแผนภูมิ คอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไป

ตัวอย่างฮิสโตแกรมพร้อมแผนภูมิ

เมื่อจะสร้างแผนผังฮีสโตแกรมใน Excel คุณจะใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมของ Analysis ToolPak ซึ่งจะใช้ข้อมูลสองคอลัมน์เพื่อสร้างแผนผังฮีสโตแกรม นั่นคือ ข้อมูลหนึ่งเป็นข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ และข้อมูลหนึ่งสำหรับหมายเลข Bin ที่ใช้แทนช่วงเวลาต่างๆ ที่คุณต้องการวัดความถี่

ทำให้แน่ใจว่าคุณโหลด Analysis ToolPakเพื่อเพิ่มคำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล ไปยังแท็บข้อมูล จาก นั้นคุณจะไม่พร้อมที่จะสร้างฮิสโตแกรม ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนเวิร์กชีต พิมพ์ข้อมูลนำเข้าในคอลัมน์หนึ่ง แล้วเพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ เช่น จำนวนรายการหรือคะแนนทดสอบ เครื่องมือฮิสโทแกรมใช้งานไม่ได้กับกับข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ เช่น หมายเลขประจำตัวที่ใส่เป็นข้อความ

 2. ในคอลัมน์ถัดไป พิมพ์หมายเลขช่องเก็บเรียงตามลำดับ แล้วเพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกถ้าคุณต้องการ ถ้าคุณไม่ทราบว่าต้องใส่หมายเลขอะไรในหมายเลขช่องเก็บ ให้ดูที่ข้อมูลของคุณและดูว่าคุณจดจำช่วงปกติได้หรือไม่ ช่วงเหล่านี้เรียกว่าช่องเก็บ และเครื่องมือฮีสโทแกรมจะลงจุดข้อมูลของคุณในช่องเหล่านี้

  คุณควรใช้หมายเลข Bin ของคุณเองเพราะจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ของคุณมากกว่า ถ้าคุณไม่ใส่หมายเลข Bin ใดๆ เครื่องมือฮีสโตแกรมจะสร้างช่วงหมายเลข bin ที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน และใช้ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดในช่วงข้อมูลนำเข้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

  ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสองคอลัมน์ที่คุณสามารถใช้กับฮิสโทแกรมได้:

  ตัวอย่างสองคอลัมน์

 3. บนแท็บ ข้อมูล คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล

  ปุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล

 4. คลิก ฮีสโตแกรม > ตกลง

 5. ภายใต้ ป้อนค่า ให้ทำดังนี้

  1. คลิกในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า แล้วเลือกเซลล์ในคอลัมน์แรกของข้อมูล

  2. คลิกในกล่อง ช่วงช่องเก็บ แล้วเลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่สองของข้อมูล

   ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์บนเวิร์กชีต คุณสามารถใส่ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ได้

   เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิก รูปปุ่ม สำหรับการยุบกล่องโต้ตอบชั่วคราวเพื่อให้เลือกช่วงบนเวิร์กชีตได้ คลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อขยายกล่องโต้ตอบ

 6. ถ้าคุณรวมป้ายชื่อคอลัมน์ไว้ในการอ้างอิงเซลล์ ให้ตรวจดูกล่อง ป้ายชื่อ

 7. ภายใต้ ตัวเลือกผลลัพธ์ ระบุตำแหน่งที่ตั้งของฮีสโทแกรม:

  • เมื่อต้องการใส่ฮีสโทแกรมบนแผ่นงานเดียวกัน คลิก ช่วงผลลัพธ์ แล้วคลิกภายในกล่อง ช่วงผลลัพธ์ คลิกในแผ่นงานที่คุณต้องวางฮีสโทแกรม

  • เมื่อต้องการใส่ฮีสโทแกรมที่ในแผ่นงานใหม่ คลิก ชั้นเวิร์กชีตใหม่

  • เมื่อต้องการใส่ฮีสโทแกรมในเวิร์กบุ๊กใหม่ คลิก เวิร์กบุ๊กใหม่

 8. เลือกกล่องต่อไปนี้

  • พาเรโต (ฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับแล้ว) จะแสดงข้อมูลของความถี่ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

  • เปอร์เซ็นต์สะสม     จะแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมและเพิ่มเส้นเปอร์เซ็นต์สะสมลงในแผนภูมิฮีสโตแกรม

  • ผลลัพธ์แผนภูมิ     จะแสดงแผนภูมิฮีสโตแกรมแบบฝังตัว

 9. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×