Office

สร้างหรือแก้ไขดัชนี

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word ศักยภาพส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวข้องในการสร้างดัชนี และทำให้คุณสามารถทำการปรับปรุง หรือใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการสร้างดัชนี คุณต้องการทำเครื่องหมายรายการคุณต้องการรวมก่อน แล้ว สร้างดัชนี

การทำเครื่องหมายที่รายการ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นรายการดัชนี

 2. คลิก การอ้างอิง > ทำเครื่องหมายรายการ

  บนแท็บ การอ้างอิง ทำเครื่องหมายรายการ ถูกเน้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ทำเครื่องหมายรายการดัชนี คุณสามารถแก้ไขรายการ หรือเพิ่มระดับที่สองใน รายการย่อย ได้ ถ้าคุณต้องการระดับที่สาม ทำตามข้อความรายการย่อยที่มีเครื่องหมายจุดคู่

  ตัวเลือก ทำเครื่องหมายรายการดัชนี แสดงอยู่

 4. เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิงโยงไปยังรายการอื่น ให้คลิก การอ้างอิงโยง ภายใต้ ตัวเลือก แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการอื่นในกล่อง

 5. การจัดรูปแบบหมายเลขหน้าที่จะปรากฏในดัชนี ภายใต้ รูปแบบหมายเลขหน้า เลือก ตัวหนา หรือ ตัวเอียง

 6. คลิก ทำเครื่องหมาย เพื่อทำเครื่องหมายที่รายการดัชนี ถ้าต้องการทำเครื่องหมายที่ข้อความนี้ทุกแห่งที่ข้อความแสดงในเอกสาร ให้คลิก ทำเครื่องหมายทั้งหมด

 7. คลิก ปิด

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-7 จนกว่าคุณจะได้ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดคุณต้องการในดัชนี

การสร้างดัชนี

เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่รายการแล้ว คุณสามารถแทรกดัชนีลงไปในเอกสารของคุณได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มดัชนี

 2. คลิก การอ้างอิง > แทรกดัชนี

  บนแท็บ การอ้างอิง การแทรกดัชนีถูกเน้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ดัชนี คุณสามารถเลือกรูปแบบให้รายการข้อความ หมายเลขหน้า แท็บ และอักขระอื่นๆ ได้

  แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ดัชนี

  คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของดัชนีได้ ด้วยการเลือกหนึ่งในตัวเลือกภายใต้การจัดรูปแบบ เมื่อคุณเลือกตัวเลือก คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างในกล่องอยู่ทางขวา

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำเครื่องหมายรายการเพิ่มเติมหลังจากที่คุณสร้างดัชนี คุณจะต้องอัปเดตดัชนีไปยังรายการใหม่ คลิก การอ้างอิง > อัปเดตดัชนี

ขั้นตอนที่ 1: ทำเครื่องหมายรายการ

คุณสามารถสร้างรายการดัชนีสำหรับคำ วลี หรือสัญลักษณ์ หรือสำหรับหัวข้อที่ครอบคลุมหลายหน้า

ทำเครื่องหมายรายการดัชนีสำหรับคำหรือวลี

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นรายการดัชนี

 2. บนเมนู แทรก คลิก ดัชนีและตาราง

 3. บนแท็บ ดัชนี คลิก ทำเครื่องหมายรายการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่กล่องโต้ตอบ ทำเครื่องหมายรายการดัชนี โดยตรง ให้กด คำสั่ง + OPTION + SHIFT + X

 4. พิมพ์หรือแก้ไขข้อความในกล่อง รายการหลัก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการสร้าง รายการย่อย ระบุรายการดัชนีหลัก แล้วพิมพ์รายการย่อยในกล่อง รายการย่อย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการระดับที่สาม พิมพ์ข้อความรายการย่อยตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) และข้อความของรายการระดับที่สาม

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการทำเครื่องหมาย

  คลิก

  รายการดัชนี

  ทำเครื่องหมาย

  การปรากฎของข้อความนี้ในแต่ละย่อหน้าในเอกสารที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตรงกันทั้งหมดกับในรายการ

  ทำเครื่องหมายทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนีสำหรับสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมาย @ ในกล่อง รายการหลัก ให้พิมพ์ ;# (เครื่องหมายอัฒภาคตามด้วยเครื่องหมายตัวเลข) ต่อจากสัญลักษณ์ แล้วคลิก ทำเครื่องหมาย เมื่อคุณสร้างดัชนี Word จะใส่สัญลักษณ์ที่จุดเริ่มต้นของดัชนี

 6. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนีเพิ่มเติม ให้เลือกข้อความหรือคลิกที่หลังข้อความ คลิกในกล่องโต้ตอบ ทำเครื่องหมายรายการดัชนี แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

  หมายเหตุ: Word แทรกแต่ละรายการดัชนีทำเครื่องหมายเป็นมีเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) เขตข้อมูล ในรูปแบบข้อความที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน ปุ่ม แสดง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  

การทำเครื่องหมายรายการดัชนีให้ข้อความที่ยาวหลายหน้ากระดาษ

 1. เลือกช่วงของข้อความที่คุณต้องการอ้างอิงถึงรายการดัชนี

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก บุ๊กมาร์ก

 3. ในกล่อง ชื่อบุ๊กมาร์ก ให้พิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ห้ามใส่ช่องว่างในชื่อบุ๊กมาร์ก

 4. ในเอกสาร คลิกที่จุดเริ่มต้นของช่วงข้อความที่คุณเลือก

 5. บนเมนู แทรก คลิก ดัชนีและตาราง

 6. บนแท็บ ดัชนี คลิก ทำเครื่องหมายรายการ

 7. ในกล่อง รายการหลัก ให้พิมพ์รายการดัชนีสำหรับข้อความที่ทำเครื่องหมายไว้

 8. ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก ช่วงของหน้า

 9. ในกล่อง บุ๊กมาร์ก ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อบุ๊กมาร์กที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 3

 10. คลิก ทำเครื่องหมาย

 11. คลิก ปิด

  หมายเหตุ: Word แทรกแต่ละรายการดัชนีทำเครื่องหมายเป็นมีเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) เขตข้อมูล ในรูปแบบข้อความที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน ปุ่ม แสดง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขหรือลบรายการดัชนี (ไม่บังคับ)

ถ้าคุณเปลี่ยนรายการดัชนีในดัชนีที่ทำเสร็จแล้ว Word จะลบการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งถัดไปที่คุณสร้างดัชนีใหม่ เมื่อต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของคุณอย่างถาวร ให้จัดรูปแบบเขตข้อมูลรายการดัชนีในเอกสาร

แก้ไขรายการดัชนี

 • แก้ไขข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ

  รายการดัชนี

  คำบรรยายภาพ 1 รายการหลัก

  คำบรรยายภาพ 2 การอ้างอิงไขว้

  ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) คลิกแสดง/ซ่อน ปุ่ม แสดง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  

ลบรายการดัชนี

 • เลือกเขตข้อมูลรายการดัชนีทั้งหมด รวมถึงวงเล็บปีกกา {} แล้วกด DELETE

  ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) คลิกแสดง/ซ่อน ปุ่ม แสดง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบ และสร้างดัชนี

หลังจากที่คุณสร้างรายการดัชนี คุณจะสามารถสร้างดัชนีในเอกสารของคุณได้ ดัชนีโดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายหรือใกล้กับส่วนท้ายของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกดัชนีที่ใดก็ได้ในเอกสาร

ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารที่ถูกแบ่งอย่างถูกต้อง ซ่อนโค้ดเขตข้อมูลและข้อความที่ซ่อนอยู่ก่อนที่คุณสร้างดัชนีของคุณ ถ้าเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) จะสามารถมองเห็นได้ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแสดง/ซ่อน   ปุ่ม แสดง เพื่อซ่อนเส้น

สร้างดัชนีโดยใช้หนึ่งในการออกแบบดัชนีที่มีให้

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกดัชนีที่ทำเสร็จแล้วในเอกสารของคุณ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง แล้วคลิกแท็บ ดัชนี

 3. ในกล่อง รูปแบบ คลิกการออกแบบ

 4. เลือกตัวเลือกดัชนีอื่นๆ ที่คุณต้องการ

สร้างดัชนีโดยใช้การออกแบบดัชนีแบบกำหนดเอง

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกดัชนีที่ทำเสร็จแล้วในเอกสารของคุณ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ดัชนีและตาราง แล้วคลิกแท็บ ดัชนี

 3. ในกล่อง รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 4. คลิกสไตล์ในกล่อง สไตล์ คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วปรับใช้การจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 5. เลือกตัวเลือกดัชนีอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

สร้างสารบัญ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×