ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างหรือลบเขตข้อมูลการค้นหา

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาไม่เพียงปรับปรุงความหมายของข้อมูล แต่ยังช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการใส่ข้อมูลโดยการจำกัดค่าที่สามารถใส่เข้ามาได้ เขตข้อมูลการค้นหาสามารถแสดงค่าที่ผู้ใช้คุ้นเคยซึ่งผูกติดกับค่าอื่นๆ ในตารางข้อมูลต้นทางได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการบันทึกลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อลงในตาราง คำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถูกติดตามในตาราง ลูกค้า คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่แสดงข้อมูลลูกค้าในกล่องคำสั่งผสมและตัวควบคุมกล่องรายการได้ จากนั้น เมื่อคุณเลือกลูกค้าในตัวควบคุมดังกล่าว ค่าที่เหมาะสมอย่างค่าคีย์หลักของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในระเบียนคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ    Access มีเขตข้อมูลรายการชนิดอื่น ได้แก่: เขตข้อมูลรายการค่าที่จัดเก็บเพียงหนึ่งค่า โดยมีการกำหนดค่าที่ถูกต้องไว้ในคุณสมบัติ และเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่สามารถจับเก็บค่าได้มากถึง 100 ค่าในหนึ่งเขตข้อมูล โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างหรือลบเขตข้อมูลรายการค่า และ สร้างหรือลบเขตข้อมูลแบบหลายค่า

ในบทความนี้

เขตข้อมูลการค้นหาคืออะไร

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจค่าที่ถูกผูกไว้และค่าที่แสดง

อัปเดตคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา

ลบเขตข้อมูลการค้นหา

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

เขตข้อมูลการค้นหาคืออะไร

เขตข้อมูลการค้นหาเป็นเขตข้อมูลในตารางที่มีการดึงค่ามาจากตารางหรือคิวรีอื่น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาทุกครั้งที่เป็นไปได้ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะลดความซับซ้อนของกระบวนการและเติมคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และสร้างความสัมพันธ์ของตารางที่เหมาสม

คอลัมน์ค้นหา

ด้านบนของหน้า

สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. ในแถวที่ว่างแถวแรก ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล จากนั้นพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

 3. คลิกในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล สำหรับแถวนั้น คลิกลูกศร จากนั้นในรายการดรอปดาวน์ เลือก ตัวช่วยสร้างการค้นหา

  หมายเหตุ   ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะสร้างรายการสามชนิดโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้าง: เขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลรายการค่า และเขตข้อมูลแบบหลายค่า

 4. ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัวช่วยสร้างอย่างระมัดระวัง:

  1. ในหน้าแรก ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น จากนั้นคลิก ถัดไป

  2. ในหน้าที่สอง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีค่า จากนั้นคลิก ถัดไป

  3. ในหน้าที่สาม ให้เลือกเขตข้อมูลอย่างหนึ่งเขตข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

  4. ในหน้าที่สี่ ให้เลือกลำดับการจัดเรียงสำหรับเขตข้อมูลเมื่อปรากฏขึ้นในรายการ จากนั้นคลิก ถัดไป

  5. ในหน้าที่ห้า ให้ปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อทำให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น จากนั้นคลิก ถัดไป

  6. ในหน้าที่หก ให้เก็บชื่อเขตข้อมูลไว้หรือใส่ชื่อใหม่ เลือก เปิดใช้งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เลือกตัวเลือก การลบที่เกี่ยวข้อง หรือ การลบแบบจำกัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้ Referential Integrity ให้ดู สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจค่าที่ถูกผูกไว้และค่าที่แสดง

จุดประสงค์ของเขตข้อมูลการค้นหาคือ การแทนที่การแสดงตัวเลข เช่น รหัส ด้วยอย่างอื่นที่มีความหมายมากกว่า เช่น ชื่อ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะแสดงหมายเลขรหัสที่ติดต่อ Access สามารถแสดงชื่อที่ติดต่อได้ หมายเลขรหัสที่ติดต่อเป็นค่าที่ถูกผูกไว้ ซึ่งจะค้นหาในตารางหรือคิวรีต้นทาง และแทนที่ด้วยชื่อที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ ชื่อที่ติดต่อเป็นค่าที่แสดง

การเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดงของเขตข้อมูลการค้นหาและค่าที่ถูกผูกไว้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ค่าที่แสดงจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูลโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ค่าที่ถูกผูกไว้จะเป็นสิ่งที่ถูกจัดเก็บ สิ่งที่คุณใช้ในเกณฑ์คิวรี และสิ่งที่ Access ใช้ในการเข้าร่วมกับตารางอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ของเขตข้อมูลการค้นหา มอบหมายให้:

ค่าที่ถูกผูกไว้กับค่าที่แสดงในคอลัมน์ค้นหา

1   ชื่อพนักงานเป็นค่าที่แสดง

2    รหัสพนักงานเป็นค่าที่ถูกผูกไว้ ซึ่งจัดเก็บไว้ในคุณสมบัติของ คอมลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ของคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

อัปเดตคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหา คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเขตข้อมูลแบบหลายค่า ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ การค้นหา

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกชื่อของเขตข้อมูลการค้นหาในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

 4. ตั้งค่าคุณสมบัติ ตัวควบคุมการแสดง เป็นแบบ กล่องคำสั่งผสม เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดตามตัวเลือกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลการค้นหา

สำคัญ    เมื่อคุณลบเขตข้อมูลการค้นหาที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวร ซึ่งคุณไม่สามารถเลิกทำการลบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบเขตข้อมูลตารางหรือคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการป้องกันไม่ให้ลบเขตข้อมูลการค้นหาเนื่องจากมีการบังคับใช้ Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ลบออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางใน มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ค้นหาเขตข้อมูลการค้นหา คลิกขวาแถวส่วนหัว จากนั้นคลิก ลบเขตข้อมูล

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ลบออกจากมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. คลิกตัวเลือกแถวถัดจากเขตข้อมูลการค้นหา จากนั้นกด DELETE หรือคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิก ลบแถว

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้

เมื่อต้องการ

แสดงตัวควบคุม

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เพื่อควบคุมคุณสมบัติที่จะแสดง:

 • กล่องคำสั่งผสมแสดงรายการคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด

 • กล่องรายการแสดงรายการคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด ยกเว้น แถวของรายการความกว้างของรายการ และขีดจำกัดรายการ

 • กล่องข้อความไม่มีการแสดงคุณสมบัติ และแปลงเขตข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ชนิดแหล่งข้อมูลแถว

เลือกว่า จะใส่เขตข้อมูลการค้นหาด้วยค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น หรือ จากรายการของค่าที่คุณระบุ คุณยังสามารถเลือกที่จะเติมรายการด้วยชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี

แหล่งข้อมูลแถว

ระบุตาราง คิวรี หรือรายการค่าที่ให้ค่าสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็นตาราง/คิวรี หรือ รายการเขตข้อมูล คุณสมบัตินี้ควรตั้งค่าเป็นชื่อตารางหรือคิวรี หรือคำสั่ง SQL ที่แสดงถึงคิวรี เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็น รายการค่า คุณสมบัตินี้ควรจะประกอบด้วยรายการของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ผูกคอลัมน์

ระบุคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่ให้ค่าที่เก็บไว้โดยเขตข้อมูลการค้นหา ค่านี้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถว

คอลัมน์ที่ระบุค่าที่จะจัดเก็บไม่จำเป็นต้องเป็นคอลัมน์เดียวกับคอลัมน์แสดงผล

จำนวนคอลัมน์

ระบุจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่สามารถแสดงในเขตข้อมูลการค้นหา ในการเลือกคอลัมน์ที่จะแสดง คุณต้องระบุความกว้างของคอลัมน์ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์

หัวคอลัมน์

ระบุว่า จะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่

ความกว้างคอลัมน์

ใส่ความกว้างของคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ ค่าที่แสดงในเขตข้อมูลการค้นหาคือคอลัมน์หรือคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ที่มีความกว้างไม่เป็นศูนย์

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ เช่นคอลัมน์ ID ให้ระบุ 0 สำหรับความกว้าง

จำนวนแถวที่แสดง

ระบุจำนวนแถวที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงเขตข้อมูลการค้นหา

ความกว้างของรายการ

ระบุความกว้างของตัวควบคุมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงคอลัมน์การค้นหา

ขีดจำกัดรายการ

เลือกว่า คุณสามารถใส่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการได้หรือไม่

อนุญาตให้มีหลายค่า

ระบุว่า เขตข้อมูลการค้นหาอนุญาตให้เลือกหลายค่าได้หรือไม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าคุณสมบัตินี้จาก ใช่ เป็น ไม่ใช่

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่า

ระบุว่า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าได้หรือไม่ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าคอลัมน์เดียว คุณจะเห็นตัวเลือกเมนู แก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าเขตข้อมูลการค้นหามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ คุณสมบัตินี้จะถูกละเว้น

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

ตั้งชื่อฟอร์มที่มีอยู่เพื่อใช้แก้ไขรายการในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามตารางหรือคิวรี

แสดงเฉพาะค่าแหล่งข้อมูลแถว

แสดงเฉพาะค่าที่ตรงกับแหล่งข้อมูลแถวปัจจุบันเมื่อ อนุญาตให้มีหลายค่า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×