การจัดรูปแบบ

สร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

สร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

Excel มีตัวเลือกมากมายสำหรับการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน วันที่ และอื่นๆ ถ้ารูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถกำหนดรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในเองเพื่อสร้างรูปแบบของคุณเองได้ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนโค้ดรูปแบบตัวเลข คุณสามารถดูคำแนะนำในการกำหนดรูปแบบตัวเลขเองก่อนที่จะเริ่มต้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูคำแนะนำสำหรับการกำหนดรูปแบบตัวเลขเอง

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ดูคำแนะนำในการกำหนดรูปแบบตัวเลขเอง

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง ให้เริ่มต้นด้วยการเลือกรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในแบบใดแบบหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของโค้ดสำหรับรูปแบบนั้นเพื่อสร้างรูปแบบตัวเลขของคุณเองได้

รูปแบบตัวเลขสามารถมีโค้ดได้ถึงสี่ส่วนซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ส่วนของโค้ดเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบของจำนวนบวก จำนวนลบ ค่าศูนย์ และข้อความตามลำดับ

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนของโค้ดเหล่านี้ในการสร้างรูปแบบที่กำหนดเองต่อไปนี้

[Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;"sales "@

คุณไม่จำเป็นต้องใส่ส่วนต่างๆ ทั้งหมดของโค้ดไว้ในรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองของคุณ ถ้าคุณระบุส่วนของโค้ดเพียงสองส่วนสำหรับรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองของคุณ ส่วนแรกจะถูกใช้สำหรับจำนวนบวกและศูนย์ และส่วนที่สองจะถูกใช้สำหรับจำนวนลบ ถ้าคุณระบุส่วนของโค้ดเพียงส่วนเดียว ส่วนดังกล่าวจะถูกใช้สำหรับจำนวนทั้งหมด ถ้าคุณต้องการข้ามโค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งและใส่ส่วนของโค้ดที่ตามต่อมา คุณต้องใส่เครื่องหมายอัฒภาคสำหรับส่วนที่คุณข้ามไปนั้น

แนวทางต่อไปนี้จะช่วยในการกำหนดส่วนต่างๆ ของโค้ดรูปแบบตัวเลขด้วยตนเอง

คำแนะนำสำหรับการรวมข้อความและการเพิ่มช่องว่าง

 • แสดงทั้งข้อความและตัวเลข    เมื่อต้องการแสดงทั้งข้อความและตัวเลขในเซลล์เดียวกัน ให้ใส่อักขระข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") หรือนำหน้าอักขระเดี่ยวด้วยเครื่องหมายแบคสแลช (\) รวมอักขระไว้ในส่วนที่เหมาะสมของโค้ดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น พิมพ์รูปแบบ $0.00" Surplus";$-0.00" Shortage" เพื่อแสดงจำนวนบวกเป็น "$125.74 Surplus" และจำนวนลบเป็น "$-125.74 Shortage." โปรดสังเกตว่ามีอักขระช่องว่างหนึ่งอักขระอยู่ก่อนหน้าทั้ง "Surplus" และ "Shortage" ในส่วนของโค้ดแต่ละส่วน

  อักขระต่อไปนี้จะแสดงโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

$

เครื่องหมายดอลลาร์

+

เครื่องหมายบวก

(

เครื่องหมายวงเล็บเปิด

:

เครื่องหมายจุดคู่

^

เครื่องหมายกำกับเสียง (แคเรท)

'

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

{

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาเปิด

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

=

เครื่องหมายเท่ากับ

-

เครื่องหมายลบ

/

เครื่องหมายทับ

)

เครื่องหมายวงเล็บปิด

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

&

เครื่องหมายและ

~

เครื่องหมายตัวหนอน

}

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด

>

เครื่องหมายมากกว่า

อักขระช่องว่าง

 • การรวมส่วนของรายการข้อความ    ถ้ามีการรวมไว้ ส่วนข้อความจะเป็นส่วนสุดท้ายในรูปแบบตัวเลขเสมอ ให้ใส่อักขระ @ ในส่วนที่คุณต้องการแสดงข้อความใดๆ ที่คุณพิมพ์ในเซลล์ ถ้าอักขระ @ ถูกตัดออกจากส่วนข้อความ ข้อความที่คุณพิมพ์จะไม่แสดงขึ้น ถ้าคุณต้องการแสดงอักขระข้อความที่เฉพาะเจาะจงด้วยข้อความที่พิมพ์ ให้ใส่ข้อความเพิ่มเติมไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ตัวอย่างเช่น "ใบเสร็จรับเงินขั้นต้นของ "@

  ถ้ารูปแบบไม่ได้รวมส่วนของข้อความไว้ รูปแบบนั้นก็จะไม่มีผลต่อค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ที่ใช้รูปแบบนั้น นอกจากนี้ เซลล์ดังกล่าวทั้งเซลล์จะถูกแปลงเป็นข้อความด้วย

 • การเพิ่มช่องว่าง    เมื่อต้องการสร้างช่องว่างที่มีความกว้างหนึ่งอักขระในรูปแบบตัวเลข ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง (_) ตามด้วยอักขระที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่เครื่องหมายขีดล่างตามด้วยวงเล็บปิด เช่น _) จำนวนบวกจะเรียงแถวอย่างถูกต้องโดยมีจำนวนลบอยู่ในวงเล็บ

 • การทำซ้ำอักขระ    เมื่อต้องการทำซ้ำอักขระถัดไปในรูปแบบเพื่อให้เต็มความกว้างคอลัมน์ ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ในรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 0*- เพื่อใส่เส้นประหลังตัวเลขให้เต็มเซลล์ หรือพิมพ์ *0 ก่อนหน้ารูปแบบใดๆ เพื่อใส่เลขศูนย์นำหน้า

แนวทางการใช้ตำแหน่งทศนิยม ช่องว่าง สี และเงื่อนไข

 • การใส่ตำแหน่งทศนิยมและเลขนัยสำคัญ    เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้ใส่ตัวแทนตัวเลข จุดทศนิยม และตัวคั่นหลักพันต่อไปนี้ไว้ในส่วน

0 (ศูนย์)

ตัวแทนตัวเลขนี้จะแสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักน้อยกว่าศูนย์ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 8.9 และคุณต้องการให้ปรากฏเป็น 8.90 ให้ใช้รูปแบบ #.00

#

ตัวแทนตัวเลขนี้จะเป็นไปตามกฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่แสดงศูนย์เพิ่มเติมเมื่อตัวเลขที่คุณพิมพ์มีจำนวนหลักที่ด้านใดด้านหนึ่งของทศนิยมน้อยกว่าสัญลักษณ์ # ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบที่กำหนดเองคือ #.## และคุณพิมพ์ 8.9 ในเซลล์ ตัวเลข 8.9 จะแสดงขึ้น

?

ตัวแทนตัวเลขนี้จะเป็นไปตามกฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะเพิ่มช่องว่างสำหรับศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญที่ด้านใดด้านหนึ่งของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมอยู่ในแนวเดียวกันในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเอง 0.0? จะจัดแนวจุดทศนิยมของตัวเลข 8.9 และ 88.99 ในคอลัมน์ให้ตรงกัน

. (จุด)

ตัวแทนตัวเลขจะแสดงจุดทศนิยมในตัวเลข

 • ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางขวาของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลขที่มีในรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดให้มีตำแหน่งทศนิยมมากเท่ากับตัวแทนตัวเลข ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลข จะมีการแสดงจำนวนหลักที่เกินมาให้เห็น ถ้ารูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายตัวเลข (#) ทางซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 จะขึ้นต้นด้วยจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น .47

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

.631

0.6

0.#

12
1234.568

12.0
1234.57

#.0#

44.398
102.65
2.8

44.398
102.65
    2.8
(ที่มีทศนิยมที่จัดแนว)

???.???

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(ที่มีเศษส่วนที่จัดแนว)

# ???/???

 • แสดงตัวคั่นหลักพัน    เมื่อต้องการแสดงจุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วยพหุคูณของ 1,000 ให้ใส่ตัวคั่นต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข

, (เครื่องหมายจุลภาค)

แสดงตัวคั่นหลักพันในตัวเลข Excel จะแบ่งหลักพันด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้ารูปแบบมีเครื่องหมายจุลภาคที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายตัวเลข (#) หรือด้วยศูนย์ เครื่องหมายจุลภาคที่อยู่ด้านหลังตัวแทนตัวเลขจะปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วย 1,000 ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบคือ #.0, แล้วคุณพิมพ์ 12,200,000 ในเซลล์ จำนวน 12.200.0 จะแสดงขึ้น

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

 • การตั้งค่าสี    เมื่อต้องการระบุสีสำหรับส่วนของรูปแบบ ให้พิมพ์ชื่อของสีใดสีหนึ่งในแปดสีต่อไปนี้ในวงเล็บเหลี่ยมของส่วนนั้น โค้ดสีต้องเป็นรายการแรกในส่วนนั้น

[Black]

[Green]

[White]

[Blue]

[Magenta]

[Yellow]

[Cyan]

[Red]

 • การตั้งค่าเงื่อนไข    เมื่อต้องการระบุรูปแบบตัวเลขที่จะนำไปใช้เมื่อตัวเลขนั้นตรงตามเงื่อนไขที่คุณระบุเท่านั้น ให้ใส่เงื่อนไขไว้ในวงเล็บเหลี่ยม เงื่อนไขประกอบด้วยตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่า ตัวอย่างเช่น รูปแบบต่อไปนี้แสดงตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ในแบบอักษรสีแดง และตัวเลขที่มากกว่า 100 ในแบบอักษรสีน้ำเงิน

  [Red][<=100];[Blue][>100]

  เมื่อต้องการนำรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับเซลล์ (ตัวอย่างเช่น การการแรเงาสีที่ขึ้นอยู่กับค่าของเซลล์) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ และเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

 • ใส่สัฐลักษณ์สกุลเงิน    เมื่อต้องการพิมพ์สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งในรูปแบบตัวเลข ให้กด NUM LOCK แล้วใช้แป้นตัวเลชเพื่อพิมพ์โค้ด ANSI ของสัญลักษณ์นั้น

เมื่อต้องการป้อน

ให้กดโค้ดนี้

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

ยูโร

ALT+0128

 • หมายเหตุ: รูปแบบที่กำหนดเองจะถูกบันทึกไว้กับสมุดงานนั้น เมื่อต้องการให้ Excel ใช้สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งเสมอ คุณต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์สกุลเงินที่เลือกใน Regional Options ในแผงควบคุมก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Excel

 • แสดงเปอร์เซ็นต์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 100  เช่น เมื่อต้องการแสดงตัวเลข .08 เป็น 8% หรือ 2.8 เป็น 280%  ให้ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ไว้ในรูปแบบตัวเลข

 • แสดงเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) ให้ใส่โค้ดเลขชี้กำลังต่อไปนี้ลงในส่วน

E (E-, E+, e-, e+)

แสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) Excel จะแสดงตัวเลขทางขวาของ "E" หรือ "e" ที่สอดคล้องกับจำนวนตำแหน่งที่จุดทศนิยมถูกย้าย ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบคือ 0.00E+00 และคุณพิมพ์ 12,200,000 ในเซลล์ ตัวเลข 1.22E+07 จะแสดงขึ้น ถ้าคุณเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขเป็น #0.0E+0 ตัวเลข 12.2E+6 จะแสดงขึ้น

คำแนะนำสำหรับรูปแบบวันที่และเวลา

 • แสดงวัน เดือน และปี    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบวันที่ (เช่น วัน เดือน และปี) ให้ใส่โค้ดต่อไปนี้ลงในส่วน

m

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

mm

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

mmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรย่อ (มค. ถึง ธค.)

mmmm

แสดงเดือนเป็นชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

mmmmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียว (ม ถึง ธ)

d

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

dd

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

ddd

แสดงวันเป็นตัวอักษรย่อ (อา. ถึง ส.)

dddd

แสดงวันเป็นชื่อเต็มของวัน (อาทิตย์ ถึง เสาร์)

yy

แสดงปีเป็นตัวเลขสองหลัก

yyyy

แสดงปีเป็นตัวเลขสี่หลัก

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

เดือน

1-12

m

เดือน

01–12

mm

เดือน

มค.-ธค.

mmm

เดือน

มกราคม–ธันวาคม

mmmm

เดือน

ม–ธ

mmmmm

Days

1-31

d

Days

01–31

dd

Days

อา.–ส.

ddd

Days

อาทิตย์–เสาร์

dddd

ปี

00–99

yy

ปี

1900-9999

yyyy

 • แสดง ชั่วโมง นาที และวินาที    เมื่อต้องการแสดงรูปแบบเวลา (เช่น ชั่วโมง นาที และวินาที) ให้ใส่โค้ดต่อไปนี้ลงในส่วน

h

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[h]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นชั่วโมง ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงที่เกิน 24 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [h]:mm:ss

hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้ารูปแบบมี AM หรือ PM อยู่ ชั่วโมงจะยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง มิฉะนั้น ชั่วโมงจะยึดตามนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

m

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

หมายเหตุ: โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

[m]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นนาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของนาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [mm]:ss

mm

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

หมายเหตุ: โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

s

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[s]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นวินาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของวินาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [ss]

ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการแสดงเศษของวินาที ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ h:mm:ss.00

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

แสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Excel จะแสดง AM, am, A หรือ a สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ PM, pm, P หรือ p สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

ชั่วโมง

0-23

h

ชั่วโมง

00–23

hh

รายงานการประชุม

0-59

m

รายงานการประชุม

00–59

mm

วินาที

0-59

s

วินาที

00–59

ss

เวลา

4 AM

h AM/PM

เวลา

4:36 PM

h:mm AM/PM

เวลา

4:36:03 P

h:mm:ss A/P

เวลา

4:36:03.75

h:mm:ss.00

เวลาที่ใช้ไป (ชั่วโมงและนาที)

1:02

[h]:mm

เวลาที่ใช้ไป (นาทีและวินาที)

62:16

[mm]:ss

เวลาที่ใช้ไป (วินาทีและหนึ่งส่วนร้อยวินาที)

3735.80

[ss].00

ด้านบนของหน้า

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการสร้างและเก็บรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในรายการ ชนิด ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเอง

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกจะปรากฏในกล่อง ชนิด ที่อยู่ด้านบนรายการ ชนิด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในในรายการ ชนิด Excel จะสร้างสำเนาของรูปแบบตัวเลขนั้นซึ่งคุณสามารถกำหนดเองได้ รูปแบบตัวเลขดั้งเดิมในรายการ ชนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้

 5. ในกล่อง ชนิด ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับรูปแบบตัวเลขที่เลือก

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้ ให้ดู ดูคำแนะนำในการกำหนดรูปแบบตัวเลขเอง ในบทความนี้

หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานที่ใช้สร้างรูปแบบตัวเลขนั้น และจะไม่พร้อมใช้งานในสมุดงานอื่น เมื่อต้องการใช้รูปแบบที่กำหนดเองในสมุดงานใหม่ คุณสามารถบันทึกสมุดงานปัจจุบันเป็นแม่แบบ Excel ที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับสมุดงานใหม่ได้

ด้านบนของหน้า

ลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เปิดสมุดงานที่มีรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในรายการ ชนิด ให้เลือกรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในในรายการ ชนิด ไม่สามารถลบออกได้

 5. คลิก ลบ

  หมายเหตุ: เซลล์ใดๆ ในสมุดงานที่ถูกจัดรูปแบบด้วยรูปแบบที่กำหนดเองซึ่งถูกลบออกแล้ว จะแสดงในรูปแบบ ทั่วไป ตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×