สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความลงในหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการ เลือกข้อความ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข แต่ละบรรทัดหรือย่อหน้ากลายเป็น รายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

เริ่มต้นด้วยหน้าเปล่าหรือไม่

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

 3. เลือกสไตล์ และเริ่มพิมพ์

  แท็บหน้าแรก ด้วยแกลเลอรีสัญลักษณ์จะแสดงขึ้น

 4. กด Enter ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างหัวข้อย่อยหรือตัวเลข หรือกด Enter สองครั้งเพื่อสิ้นสุดรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเริ่มต้นย่อหน้า ด้วยเครื่องหมายดอกจันและช่องว่าง ( *) หรือ ด้วยจำนวน 1 และระยะเวลา (1), Word แสดงปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ และเริ่มต้นสร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ถ้าคุณไม่ต้องการหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข คลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิ กหยุดการโดยอัตโนมัติสร้างสัญลักษณ์แสดงรายการ หรือหยุดโดยอัตโนมัติสร้างลำดับเลขรายการ

ตัวเลือกเพื่อหยุดการสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติถูกไฮไลต์

เริ่มลำดับเลขที่ 1

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นรายการแรกในรายการใหม่

 2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวารายการ และคลิกเริ่มลำดับเลขใหม่

รายการการเยื้องภายในรายการ

 1. เลือกบรรทัดในรายการที่คุณต้องการเยื้อง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกเพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง  

ลบรายการออกจากรายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

หยุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ที่จุดสิ้นสุดของรายการที่แสดงด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือแสดงด้วยหมายเลข ให้กดปุ่ม RETURN สองครั้ง

 • เลือกบรรทัดข้อความที่คุณไม่ต้องการในรายการ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กรายการหัวข้อย่อย ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือรายการลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  หมายเหตุ: สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจะถูกนำไปใช้ในแต่ละย่อหน้า

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเพิ่ม

  คลิก

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  การใส่หมายเลข

  รายการลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข

  รายการลำดับเลขเค้าร่าง

  รายการแบบหลายระดับ  รายการหลายระดับ จากนั้น คลิกบริเวณที่คุณต้องการ 

เริ่มลำดับเลขที่ 1

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นรายการแรกในรายการใหม่

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วคลิกแท็บ ลำดับเลข

 3. ภายใต้ รายการลำดับเลข คลิก เริ่มการใส่หมายเลขใหม่

รายการการเยื้องภายในรายการ

 1. เลือกบรรทัดในรายการที่คุณต้องการเยื้อง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. เริ่มบรรทัดใหม่ พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด SPACEBAR หรือ TAB

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. กด RETURN เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

 4. เมื่อต้องการเสร็จสิ้นรายการ กด RETURN สองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายรายการทั้งหมดไปทางซ้ายหรือขวา คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขแรกในรายการ และลากไปยังตำแหน่งใหม่ รายการทั้งหมดจะย้ายไปเมื่อคุณลาก โดยไม่เปลี่ยนแปลงลำดับเลขในรายการ...

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. เริ่มบรรทัดใหม่ พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด SPACEBAR หรือ TAB

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. กด RETURN เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

 4. เมื่อต้องการเสร็จสิ้นรายการ กด RETURN สองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายรายการทั้งหมดไปทางซ้ายหรือขวา คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขแรกในรายการ และลากไปยังตำแหน่งใหม่ รายการทั้งหมดจะย้ายไปเมื่อคุณลาก โดยไม่เปลี่ยนแปลงลำดับเลขในรายการ

ลบรายการออกจากรายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

หยุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ที่จุดสิ้นสุดของรายการที่แสดงด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือแสดงด้วยหมายเลข ให้กดปุ่ม RETURN สองครั้ง

 • เลือกบรรทัดข้อความที่คุณไม่ต้องการในรายการ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า คลิ กรายการหัวข้อย่อย ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือรายการลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข

ดูเพิ่มเติม

จัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เพิ่มรายการหลายระดับ หรือสร้างไฟล์ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×