สร้างรายการของตำแหน่งที่ตั้ง OneDrive ทั้งหมดในองค์กรของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลระบบSharePoint ใน Office 365 ได้

ดูรายการของผู้ใช้ OneDrive และ Url ในองค์กรของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกรายงาน จากนั้น เลือกการใช้งาน

 4. คลิกที่ไทล์ไฟล์ OneDrive หรือคลิกเลือกรายงาน แล้ว คลิ กใช้ OneDrive

 5. ด้านขวาบนของตารางที่ด้านล่าง คลิกส่งออก

สร้างรายการของ Url OneDrive ทั้งหมดในองค์กรของคุณโดยใช้ Microsoft PowerShell

รายการคุณสร้างในขั้นตอนเหล่านี้จะถูกบันทึกไปยังไฟล์ข้อความ

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

 3. ดาวน์โหลด SharePoint และรูปแบบวัตถุไคลเอ็นต์ Project ไลบรารี

 4. บันทึกข้อความต่อไปนี้ไปยังไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถบันทึกไปยังไฟล์ที่มีชื่อว่าGetODSites.txt

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. แก้ไขตัวแปรต่อไปนี้ในการเริ่มต้นของไฟล์สคริปต์ และใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในองค์กรของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้ถือว่า ชื่อโดเมนขององค์กรของคุณเป็น contoso.com

  • $AdminURI   ระบุ URI สำหรับบริการของคุณแบบออนไลน์ SharePoint ผู้ดูแลระบบ ตัวอย่างเช่นhttps://contoso-admin.sharepoint.com

  • $AdminAccount   ระบุบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 องค์กร ตัวอย่างเช่นadmin@contoso.onmicrosoft.com

  • $AdminPass   ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ระบุโดย$AdminAccountตัวอย่างเช่น"J$P1ter1"

  • $LogFile   ระบุเส้นทางแบบเต็มของไฟล์ข้อความที่ถูกสร้างขึ้น และประกอบด้วยรายการของ Url OneDrive ทั้งหมดในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบันทึกไฟล์นี้ไปยังเดสก์ท็อป ใช้'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'

  หมายเหตุ: สคริปต์PowerShell ตัวอย่างที่ให้ไว้ในหัวข้อนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ Microsoft สนับสนุนมาตรฐานโปรแกรมหรือบริการใด ๆ สคริปต์ตัวอย่างที่ได้รับเป็น IS โดยไม่รับประกันใด ๆ การรับประกันโดยนัยทั้งหมดรวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด disclaims Microsoft เพิ่มเติมโดยนัย ของสินค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้หรือประสิทธิภาพการทำงานของสคริปต์ตัวอย่างและเอกสารยังคงอยู่กับคุณ ไม่ จะ Microsoft ของผู้เขียน หรือทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกในการสร้าง ผลิต หรือส่งข้อความสคริปต์รับผิดชอบเสียหายใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร business ถูกขัดจังหวะ business สูญเสียได้อย่างไร ข้อมูลทางธุรกิจ หรือขาดทุนอื่น ๆ pecuniary) ว่าด้วยออกจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ตัวอย่างสคริปต์หรือเอกสาร Microsoft ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับดังกล่าวเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 6. บันทึกไฟล์ข้อความเป็นไฟล์สคริปต์PowerShell โดยการเปลี่ยนแปลงคำต่อท้ายชื่อไฟล์เพื่อ.ps1 ตัวอย่างเช่น บันทึกไฟล์ GetODSites.txt เป็น GetODSites.ps1

 7. ใน SharePoint Online Management Shell ไปยังโฟลเดอร์ที่เป็นที่อยู่ของสคริปต์ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว เรียกใช้สคริปต์ ตัวอย่าง:

  .\GetODSites.ps1

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่สามารถเรียกใช้สคริปต์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของคุณ สำหรับข้อมูล ดูเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการ

หลังจากสคริปต์เสร็จ ไฟล์ข้อความจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุตามตัวแปร$LogFileในสคริปต์ ไฟล์นี้ประกอบด้วยรายการของ Url OneDrive ทั้งหมดในองค์กรของคุณ ข้อความต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฉันจะจัดรูปแบบรายการของ Url ในไฟล์นี้

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณมี URL สำหรับของผู้ใช้ OneDrive คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โดยใช้ cmdlet SPOSite รับและเปลี่ยนการตั้งค่า โดยใช้ cmdlet SPOSite ชุดใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×