สถานการณ์สมมติการตั้งค่าสำหรับ Office 365 PowerShell

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้สถานการณ์สมมติเหล่านี้ PowerShell เพื่อเชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ขอความช่วยเหลือ และการตั้งค่านโยบายการดำเนินการสำหรับสคริปต์

เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 โดยใช้ PowerShell

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการ Office 365 คุณต้องติดตั้ง หรือนำเข้ามอดูลตัว PowerShell ล่าสุด และสร้างการเชื่อมต่อที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว

เชื่อมต่อกับ Active Directory Azure กับมอดูล Windows Azure Active Directory

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Azure Active Directory มอดูล และเชื่อมต่อ กับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือรับรองความถูกต้อง multifactor (MFA), ดูเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShell

เชื่อมต่อกับ Azure Active Directory กับมอดูล V2 ไดเรกทอรี Active Azure

เมื่อต้องการติดตั้งมอดูล V2 ไดเรกทอรี Active Azure และเชื่อมต่อ กับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ กับ MFA ดูเชื่อมต่อกับมอดูล Azure Active Directory V2 PowerShell

เชื่อมต่อกับ Exchange Online

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ดูเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Exchange Online Remote PowerShell มอดูล และเชื่อมต่อกับ MFA ดูเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell โดยใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย

เชื่อมต่อไปยัง SharePoint Online

เมื่อต้องการติดตั้ง SharePoint Online Management Shell และเชื่อมต่อ กับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ กับ MFA ดูเชื่อมต่อกับ SharePoint Online PowerShell

เชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านผิด ดูConnecting ไปยัง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์โดยใช้ Windows PowerShell

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับ Skype for Business กับแบบออนไลน์ MFA:

 1. เมื่อต้องการติดตั้ง Skype ปัจจุบันสำหรับธุรกิจ Online PowerShell มอดูล ไปยังSkype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ Windows PowerShell มอคลิกดาวน์โหลด แล้วเรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด และติดตั้ง

  คุณต้องการทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ คุณกำลังจัดการ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์เท่านั้น

 2. เปิดพร้อมท์คำสั่ง Windows PowerShell

 3. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ระหว่างอัญประกาศ เอาข้อความคำแนะนำและ < > อักขระ และ

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์จากหน้าต่าง Windows PowerShell

 4. พิมพ์รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณในกล่องโต้ตอบSkypeForBusinessAuth แล้ว คลิ กลงชื่อเข้าใช้

 5. ทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบSkypeForBusinessAuth ใส่ข้อมูลการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม เช่นรหัสตรวจสอบ จากนั้น คลิกลงชื่อเข้าใช้

เชื่อมต่อกับ Azure Active Directory และ Exchange Online

คำสั่ง PowerShell เหล่านี้จะเชื่อมต่อคุณกับ Azure Active Directory และ Exchange Online หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Azure Active Directory มอดูล

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรับบล็อกนี้คำสั่ง PowerShell เป็นไฟล์สคริปต์ (PS1), คลิกที่นี่

เชื่อมต่อกับเวิร์ก Office 365 ทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเวิร์ก Office 365 ในหน้าต่าง PowerShell เดิมทั้งหมด แรกที่คุณต้องการนำเข้า หรือติดตั้งมอดูลตัวเกี่ยวข้อง บล็อกนี้คำสั่ง PowerShell เชื่อมต่อกับ Azure Active Directory, Skype กับ Business Online, SharePoint Online, Exchange Online

กรอกชื่อองค์กร และเรียกใช้การตั้งค่าของคำสั่ง PowerShell แล้ว เมื่อลงชื่อเข้าใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ และเรียกใช้การตั้งค่าของคำสั่ง PowerShell แล้ว เมื่อลงชื่อเข้าใช้การรับรองความถูกต้อง multifactor:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

คุณจะได้รับพร้อมท์ 4 ครั้งให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน และ ข้อมูล MFA เช่นรหัสตัวตรวจสอบ

ได้รับความช่วยเหลือ PowerShell

ในบางครั้งคุณต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ PowerShell โชคดี PowerShell มีเนื้อหาวิธีใช้ที่มีอยู่ภายในเพื่อช่วยแนะนำคุณ

แสดงไฟล์วิธีใช้สำหรับ PowerShell cmdlet

เมื่อต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นกระบวนการรับ คุณสามารถเรียกใช้ต่อไปนี้

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

เรียกใช้บทความ TechNet สำหรับ PowerShell cmdlet

เมื่อต้องการเปิดการอ้างอิงไวยากรณ์ online บน TechNet สำหรับ cmdlet เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นกระบวนการรับ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

หมายเหตุ: นี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง

แสดงตัวอย่างสำหรับคำสั่ง PowerShell

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไวยากรณ์สำหรับ cmdlet เฉพาะเจาะจงในหน้าต่าง PowerShell ตัวอย่างเช่นกระบวนการรับ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

อัปเดไฟล์วิธีใช้ PowerShell ของคุณ

เนื้อหาวิธีใช้ PowerShell อยู่เป็นประจำ เมื่อต้องการดูเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุด คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งช่วยปรับปรุง คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้คำสั่งนี้: "คำสั่งช่วยปรับปรุงดาวน์โหลดไฟล์วิธีใช้ล่าสุดสำหรับมอดูล Windows PowerShell และเพื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้" กดY และอนุญาตให้มอดูลการอัปเดไฟล์วิธีใช้ของคุณ ซึ่งจะเท่านั้นใช้เวลาสักครู่เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรับบล็อกนี้คำสั่ง PowerShell เป็นไฟล์สคริปต์ (PS1), คลิกที่นี่

ตั้งค่านโยบายการดำเนินการสคริปต์

สคริปต์ PowerShell มีคำสั่ง PowerShell ที่เรียกใช้จากอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มข้อความ สคริปต์อนุญาตให้คุณสามารถทำงานทั่วไปภาย ใน Windows แอปพลิเคชัน Microsoft และบริการของ Office 365 หลักสูตรโดยอัตโนมัติ เนื่องจากสคริปต์ที่เป็นอันตรายอาจเป็นอันตรายคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการใช้คำสั่งที่ไม่ได้ตั้งใจ Microsoft มีได้รับการป้องกันคุณ โดยการปิดใช้งาน PowerShell สคริปต์ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องตั้งค่านโยบายการดำเนินการ PowerShell ตามที่คุณต้องการ การตั้งค่านโยบายการดำเนินการมีดังนี้:

 • ถูกจำกัด

  โหลดไฟล์การกำหนดค่า หรือเรียกใช้สคริปต์ นโยบายการดำเนินการเริ่มต้นคือ "จำกัด"

 • RemoteSigned

  จำเป็นต้องใช้ว่า สคริปต์และไฟล์การกำหนดค่าทั้งหมดถูกดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตต้องเซ็น โดยผู้ประกาศที่เชื่อถือ

 • AllSigned

  จำเป็นต้องใช้ที่สคริปต์และไฟล์การกำหนดค่าต้องเซ็น โดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ รวมถึงสคริปต์ที่คุณเขียนลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

 • ไม่จำกัด

  โหลดไฟล์การกำหนดค่าทั้งหมด และเรียกใช้สคริปต์ทั้งหมด ถ้าคุณเรียกใช้สคริปต์ใบรับรองที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต คุณได้รับพร้อมท์เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะทำงาน

 • เลี่ยงผ่าน

  ไม่มีสิ่งใดถูกบล็อก และไม่มีคำเตือนหรือตามพร้อมท์

 • ไม่ได้กำหนดไว้

  เอานโยบายการดำเนินการที่กำหนดไว้ในปัจจุบันจากขอบเขตปัจจุบันของคุณ พารามิเตอร์นี้จะเอาออกในนโยบายการดำเนินการที่ถูกตั้งค่าในขอบเขตนโยบายกลุ่ม

หมายเหตุ: เป็นเรื่องสำคัญที่คุณเท่านั้นดาวน์โหลด หรือใช้ PowerShell สคริปต์จากแหล่งเชื่อถือโดยเฉพาะเมื่อการตั้งค่านโยบายเป็น 'Unrestricted' นอกจากนี้ไว้สำหรับความปลอดภัยด้วยเหตุผลที่ คุณแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อจำกัดเว้นแต่คุณจะต้องตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกใช้สคริปต์

ดำเนินการคำสั่งExecutionPolicy ชุด เท่านั้นสามารถทำได้ในหน้าต่าง PowerShell เปิดโดยใช้ "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ" นี่คือเรียกว่าเซสชัน PowerShell แบบผู้ดูแล

ตั้งค่านโยบายการดำเนินการเป็นระยะไกลมีลายเซ็น

คำสั่งนี้จะจำเป็นต้องใช้ว่า สคริปต์และไฟล์การกำหนดค่าทั้งหมดถูกดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตต้องเซ็น โดยผู้ประกาศที่เชื่อถือ คุณสามารถแทนRemoteSigned ด้วยชื่อนโยบายของคุณต้องการดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายถูกนำไปใช้

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรับบล็อกนี้คำสั่ง PowerShell เป็นไฟล์สคริปต์ (PS1), คลิกที่นี่

ตั้งค่านโยบายการดำเนินการเป็นแบบจำกัด

คำสั่งนี้จะตั้งค่านโยบายการดำเนินการให้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ PowerShell

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรับบล็อกนี้คำสั่ง PowerShell เป็นไฟล์สคริปต์ (PS1), คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

PowerShell สำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365

สถานการณ์สมมติของ office 365 PowerShell

รายงานสถานการณ์สมมติสำหรับ Office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติการจัดการผู้ใช้สำหรับ Office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

แหล่งข้อมูลชุมชน office 365 PowerShell

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×