สถานการณ์สมมติการจัดการผู้ใช้สำหรับ Office 365 PowerShell

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้สถานการณ์สมมติเหล่านี้ PowerShell อย่างรวดเร็วเพิ่มบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน จัดการการเป็นสมาชิกกลุ่มการแจกจ่าย และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

การนำเข้าของผู้ใช้หลายคนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้หลายคนลงใน Office 365 โดยอัตโนมัติ และบันทึกเวลาเป็นจำนวนมาก เมื่อต้องการนำเข้าผู้ใช้จำนวนมาก คุณต้องก่อน เตรียมไฟล์(ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค CSV) ค่าที่ มีข้อมูลที่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่น้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้เป็นชื่อที่ใช้แสดง และผู้ใช้หลักชื่อ (UPN)

UPN ตัวคือ ชื่อของผู้ใช้ในรูปแบบอยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ (หรือ "ชื่อผู้ใช้") ตามด้วยตัว "เครื่องหมาย at" แล้วตาม ด้วยชื่อของโดเมนอินเทอร์เน็ตของการสมัครใช้งาน Office 365 ตัวอย่าง(upn)คือ belindan@contoso.com คุณยังสามารถใส่ข้อมูลใด ๆ ผู้เขียนได้ใช้บัญชีผู้ใช้คุณสมบัติ เช่นตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ และที่อยู่

สำหรับผู้ใช้พื้นฐานบัญชีผู้ใช้คุณสมบัติ นั้น(upn)และชื่อที่ใช้แสดง เตรียมเป็นไฟล์ CSV กับส่วนหัวของคอลัมน์ที่สองต่อไปนี้:

 • UserPrincipalName, DisplayName

ถัดไป เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ในแต่ละแถวของไฟล์ CSV ที่ โดยพิมพ์นั้น(upn) และแสดงชื่อ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หมายเหตุ: เนื่องจากคุณไม่ได้กำลังระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละใหม่ Office 365 จะสร้างเหล่านั้น

จัดเก็บไฟล์ CSV ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถเข้าถึง เช่น C:\O365Admin\NewUsers.CSV ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Office 365 กับใน Windows Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell ดูเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShellสำหรับคำแนะนำ

กรอกชื่อไฟล์และเส้นทางระหว่างอัญประกาศ เอาข้อความคำแนะนำ next และ < > อักขระ และ

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์จากหน้าต่าง Windows Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ เตรียมเป็นไฟล์ CSV กับส่วนหัวของคอลัมน์ต่อไปนี้ และใส่แถวผู้ใช้มากที่จำเป็นต้องใช้:

 • UserPrincipalName, DisplayName, FirstName นามสกุล ชื่อเรื่อง รหัสผ่าน UsageLocation, Office แผนก MobilePhone, StreetAddress เมือง สถานะ PostalCode ประเทศ

หมายเหตุ: ส่วนหัวของคอลัมน์ควรมีช่องว่างไม่ แต่ละความต้องการจะถูกอ้างอิง โดย$_ องค์ประกอบของคำสั่งนำเข้า Csv เฉพาะ UserPrincipalName และ DisplayName เขตข้อมูลจำเป็น และค่าว่างจะถูกข้าม รหัส UsageLocation เป็นรหัส ISO อักขระสองภูมิภาคของผู้ใช้

จัดเก็บไฟล์ CSV ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถเข้าถึง เช่น C:\O365Admin\NewUsers.CSV ขณะนี้ คุณพร้อมที่จะนำเข้าข้อมูลนั้นเป็นบัญชีผู้ใช้

กรอกชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ CSV ของคุณ แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

มอบหมายสิทธิ์การใช้งานใน Office 365

สำหรับผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึง Office 365 พวกเขาจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Office 365 ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานกับบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Office 365 กับใน Windows Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell ดูเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShellสำหรับคำแนะนำ

ก่อนที่คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ คุณต้องตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้นโดยยึดตามรหัส ISO อักขระสองภูมิภาคของพวกเขา ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ระบุประเทศที่จะใช้บริการ และคุณลักษณะที่มีสิทธิ์ใช้งานจะพร้อมใช้งานสำหรับภูมิภาคที่กำหนด ตัวอย่าง สหรัฐอเมริกาคือสำหรับในสหรัฐอเมริกา นี่คือตัวอย่างของการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้โดยยึดตาม UPN ของบัญชีผู้ใช้:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

เมื่อต้องการดูรายการของสิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งาน Sku บัญชีผู้ใช้ของพวกเขา และปริมาณเหลืออยู่สำหรับการมอบหมายงาน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Get-MsolAccountSku

ถัดไป กรอก UPN ของบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์จากหน้าต่าง Windows Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้หลายคน

ในสถานการณ์สมมติก่อนหน้า คุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับบัญชีผู้ใช้คนเดียว มอบหมายสิทธิ์การใช้งานแก่ผู้ใช้หลายขั้นตอนเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องมี แต่จะมีเวลาที่ใช้ควรไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้จำนวนมาก

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Office 365 กับใน Windows Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell ดูเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShellสำหรับคำแนะนำ

ขั้นแรก แสดงรายการของสิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งาน Sku บัญชีผู้ใช้ของพวกเขา และปริมาณเหลืออยู่สำหรับการมอบหมายงานที่มีคำสั่งนี้:

Get-MsolAccountSku

เมื่อต้องการแสดงรายการของผู้ใช้สิทธิ์ ใช้คำสั่งนี้:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

เมื่อต้องการบันทึกรายชื่อผู้ใช้ที่ไม่เป็นไฟล์ CSV ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเลือก and เลือกบัญชีผู้ใช้กำหนดสิทธิ์การใช้งาน กรอกเส้นทางและชื่อไฟล์ แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

คุณยังสามารถใช้คำสั่งที่ จะแสดงรายการของบัญชีผู้ใช้สิทธิ์โดยยึดตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา นี่คือตัวอย่าง:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

ใช้คำสั่งเหล่านี้เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้และจำเป็นต้องมีค่า และแสดงชุดของผู้ใช้สิทธิ์เฉพาะ แล้ว เรียกใช้คำสั่งผลลัพธ์:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

การรับรายการของผู้ใช้บัญชีผู้ใช้คุณสมบัติ กรอกข้อมูลลงในบัญชีผู้ใช้ใด ๆ (upn), แล้ว เรียกใช้คำสั่งผลลัพธ์

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดในเมือง London:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

เมื่อคุณได้ระบุการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ รวมกับ cmdlet MsolUserLicense ตั้งค่า การกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับแต่ละรายการเหล่านั้นออก กรอกลงในสิทธิ์การใช้งาน ชื่อคุณสมบัติ และ vale ของ แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

นี่เป็นตัวอย่างที่มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Office 365 E5 ของ Contoso กับบัญชีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดในเมือง London:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

จัดการผู้รับในกลุ่มการแจกจ่าย

คุณสามารถใช้กลุ่มการแจกจ่ายในการสร้างรายชื่อการแจกจ่ายอีเมล กลุ่มการแจกจ่ายสามารถใช้กับแอปพลิเคชันอีเมลเช่น Microsoft Outlook เท่านั้นเพื่อส่งข้อความอีเมไปยังคอลเลกชันของผู้ใช้ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถใช้ PowerShell เพื่อจัดการผู้รับของกลุ่มการแจกจ่าย

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Exchange Online เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ดูเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Exchange Online Remote PowerShell มอดูล และเชื่อมต่อกับ MFA ดูเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell โดยใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย

เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในกลุ่มการแจกจ่าย กรอก UPN ของบัญชีผู้ใช้และชื่อกลุ่มการแจกแจง ทางแล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

เมื่อต้องการเอาผู้รับของกลุ่มการแจกจ่าย กรอก UPN ของบัญชีผู้ใช้และชื่อกลุ่มการแจกแจง แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี

ใช้สถานการณ์นี้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านบนกลุ่มของบัญชีผู้ใช้ ตัวอย่าง คุณได้สมัครใจช่วยเหลือที่มาในครั้งเดียวสัปดาห์เพื่อช่วยในการออกจากกลุ่มใหม่ หรือคุณมีการสาธิตสเตสำหรับใช้ในการประชุม

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจำนวนมากอาจเป็นประโยชน์มากมายเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านบนบัญชีผู้ใช้สามารถเป็นประจำ กำหนดกลุ่มผู้ใช้ตามที่หน่วยงานหรือเกณฑ์อื่น ๆ เป็นจำนวนมากโดยยึดตามเกณฑ์ที่ตั้งค่ารหัสผ่าน ขั้นตอนแรกคือการ ส่งออกชื่อบัญชีผู้ใช้ Office 365 เป็นไฟล์ CSV

เมื่อต้องการส่งออกรายการโดยยึดตามคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้และค่าระบุเป็นไฟล์ CSV กรอกชื่อคุณสมบัติ ค่า และชื่อแฟ้มของไฟล์ CSV ทางแล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

นี่เป็นตัวอย่างที่สมาชิกทั้งหมดของแผนกสมัครใจช่วยเหลือส่งออกไปยังไฟล์ที่มีชื่อว่า c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

ตรวจสอบชื่อที่อยู่ในไฟล์ CSV เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุผู้ใช้ที่ถูกต้องก่อนที่จะตั้งค่ารหัสผ่านใด ๆ หลังจากที่เรามีรายการตรวจของผู้ใช้ในรูปแบบ CSV มีสามวิธีง่าย ๆ ในการสร้าง และกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้แต่ละรายการ

 1. ระบุรหัสผ่านใหม่ และกำหนดรหัสผ่านเดียวกันกับผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV

  ใส่รหัสผ่านใหม่และชื่อไฟล์ CSV แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. กำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ใช้แต่ละรายการในไฟล์ CSV ด้วยตนเอง

  สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องแก้ไขไฟล์ CSV เพิ่มคอลัมน์ UserPrincipalName อยู่ถัดจากป้ายชื่อรหัสผ่านแล้ว กำหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้ทั้งหมดในรายการ กรอกชื่อไฟล์ของไฟล์ CSV แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. มี Office 365 โดยอัตโนมัติสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละรายการในไฟล์ CSV

  กรอกชื่อไฟล์ของไฟล์ CSV แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้ทั้งสามบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในครั้งแรกที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ เอา- ForceChangePassword $True จากคำสั่งMSolUserPassword ชุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

PowerShell สำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365

สถานการณ์สมมติของ office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติสำหรับ Office 365 PowerShell สำหรับการติดตั้ง

รายงานสถานการณ์สมมติสำหรับ Office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

แหล่งข้อมูลชุมชน office 365 PowerShell

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×