วิธีติดต่อกับผู้อื่น

ผู้ติดต่อแต่ละรายในรายการที่ติดต่อของคุณจะมีปุ่มการแสดงตนที่บอกสถานะการติดต่อในปัจจุบัน คุณสามารถใช้สถานะการแสดงตนของผู้ติดต่อเพื่อเลือกโหมดของการสื่อสารแบบที่เหมาะกับผู้ติดต่อรายนั้นๆ มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากสถานะของผู้ติดต่อเป็นว่าง คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือโทรศัพท์ไปหาได้ หากสถานะของผู้ติดต่อเป็น ไม่ว่าง คุณอาจต้องการส่งข้อความอีเมลหรือตรวจสอบบัตรข้อมูลที่ติดต่อเพื่อดูว่าเมื่อใดที่ผู้ติดต่อจะว่างสำหรับการสนทนา

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจสอบสถานะของผู้ติดต่อ

ดูบัตรข้อมูลผู้ติดต่อ

ดูตัวเลือกการโทร

การติดตามผู้ติดต่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ติดต่อว่างอยู่

ตรวจสอบสถานะของผู้ติดต่อ

ข้อมูลสถานะที่ปรากฏสำหรับที่ติดต่อแต่ละรายในรายการที่ติดต่อของคุณจะแสดงสถานะของพวกเขา สถานะจะปรากฏขึ้นตามรูปตัวบ่งชี้ทางด้านซ้ายของชื่อที่ติดต่อ และตามข้อความทางด้านขวาของชื่อที่ติดต่อ บางสถานะการแสดงตน เช่น Available สามารถตั้งค่าได้โดยผู้ใช้หรือโดย Communicator สถานะอื่น เช่น ไม่ใช้งาน ตั้งได้โดย Communicator เท่านั้น

ปุ่มการแสดงตน

ข้อความบ่งบอกสถานะ

คำอธิบาย

ว่าง

ว่าง

บุคคลนั้นออนไลน์และสามารถเข้าร่วมสนทนาได้ ผู้ใช้สามารถตั้งสถานะนี้ได้ด้วยตนเอง

ไม่ว่าง

ไม่ว่าง
ติดสาย
กำลังประชุมทางโทรศัพท์
กำลังประชุม

บุคคลนั้นว่างแต่กำลังทำอย่างอื่นอยู่ เช่น

 • ติดสาย    บุคคลนั้นกำลังติดสายสนทนาทางโทรศัพท์ เสียง หรือวิดีโออยู่

 • กำลังประชุมทางโทรศัพท์     ผู้ติดต่อกำลังสนทนาหลายสายทางโทรศัพท์ ทางเสียง ทางวิดีโอ หรือทางโปรแกรมประยุกต์

 • กำลังประชุม     ปฏิทินของ Office Outlook บ่งบอกว่าบุคคลนั้นต้องเข้าร่วมการประชุมตามเวลาที่ได้กำหนดไว้


ผู้ใช้สามารถตั้งระดับการแสดงตนนี้ได้ด้วยตนเอง

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน

คุณจะเห็นสถานะนี้ของผู้ติดต่อ หากผู้ติดต่อกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบอื่นแทนแบบ ทีม ให้กับคุณ และมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผู้ติดต่อตั้งค่าสถานะการแสดงตนเป็น ห้ามรบกวน ด้วยตนเอง

 • ผู้ติดต่อกำลังแสดงการนำเสนอของ PowerPoint หรือกำลังเรียกใช้โปรแกรมอื่นในโหมดแสดงเต็มหน้าจอ

ไม่ว่าง

การขัดจังหวะที่เป็นเรื่องด่วนเท่านั้น

คุณจะเห็นสถานะนี้ของผู้ติดต่อ หากผู้ติดต่อได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ ทีม ให้กับคุณ และมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผู้ติดต่อนั้นได้ตั้งสถานะการแสดงตนเป็น ห้ามรบกวน ด้วยตนเอง

 • ผู้ติดต่อกำลังแสดงการนำเสนอของ PowerPoint หรือกำลังเรียกใช้โปรแกรมอื่นในโหมดแสดงเต็มหน้าจอ

ไม่อยู่

ไม่อยู่

ผู้ติดต่ออาจไม่ว่าง สถานะนี้จะแสดงขึ้นก็เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นไม่ได้มีการใช้งานเกินจากระยะเวลาว่างที่ได้กำหนดไว้ — ค่าเริ่มต้น คือ 15 นาที

 • ปฏิทิน Office Outlook ของผู้ติดต่อนั้นหรือผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะบ่งบอกว่าผู้ติดต่อนั้นไม่ได้อยู่ในที่สำนักงาน

 • ผู้ติดต่ออาจไม่ว่างชั่วคราว ทันทีที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น Communicator 2007 จะตั้งค่าสถานะการแสดงตนให้เป็นสถานะที่เหมาะสมใหม่

 • บุคคลนั้นได้ตั้งสถานะเป็น ไม่อยู่ ด้วยตนเอง

ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ได้ใช้งาน

ผู้ติดต่ออาจว่าง แต่ไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกว่าการตั้งค่าช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน ตามค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ที่ห้านาที ในสถานะนี้ ผู้ติดต่อจะออนไลน์ และเปลี่ยนจากสถานะว่างอยู่ ซึ่งแสดงโดยปุ่มสีเขียวครึ่งหนึ่ง/สีเหลืองครึ่งหนึ่ง สถานะนี้ตั้งโดย Communicator

ไม่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน)

ผู้ติดต่อนั้นกำลังประชุมอยู่ หรือต้องเข้าร่วมการประชุมตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ (ตามที่แสดงในปฏิทินของ Outlook) แต่คอมพิวเตอร์ของเขาหรือเธอไม่ได้มีการใช้งานเกินจากระยะเวลาว่างที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งค่าเริ่มต้น คือ 5 นาที ในสถานะนี้ ผู้ติดต่อจะออนไลน์ ประชุม และคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้ใช้งาน สถานะนี้ตั้งโดย Communicator

ออฟไลน์

ออฟไลน์

Communicator ระบุสถานะของผู้ติดต่อไม่ได้ โดยปกติสถานะนี้จะปรากฏเนื่องจากสถานะการแสดงตนของบุคคลนั้นเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่ไม่ใช่พันธมิตรภายนอก

ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

Communicator ระบุสถานะของผู้ติดต่อไม่ได้ โดยปกติสถานะนี้จะปรากฏเนื่องจากสถานะการแสดงตนของบุคคลนั้นเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่ไม่ใช่พันธมิตรภายนอก

ถูกบล็อก

ถูกบล็อก

ปุ่มนี้จะปรากฏในรายการที่ติดต่อถัดจากชื่อบุคคลที่คุณได้บล็อกไว้ บุคคลที่คุณบล็อกจะเห็นสถานะของคุณเป็นออฟไลน์ บุคคลที่คุณบล็อกไว้จะเห็นคุณเป็นออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

ดูบัตรข้อมูลผู้ติดต่อ

หากสถานะของผู้ติดต่อเป็นไม่ว่าง คุณสามารถเปิดบัตรข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ติดต่อเหล่านั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูเวลาที่ผู้ติดต่อจะว่าง

ในการดูข้อมูลตารางของผู้ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อ คลิกปุ่มสถานะของผู้ติดต่อ หากผู้ติดต่อได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นแบบ บริษัท หรือสูงกว่า คุณจะสามารถคลิกปุ่มการแสดงตนของผู้ติดต่อเพื่อดูกำหนดการของผู้ติดต่อและดูเวลาที่ผู้ติดต่อจะว่างได้

ด้านบนของหน้า

ดูตัวเลือกการโทร

บางครั้งคุณจำเป็นต้องติดต่อบุคคลทางโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขอื่นๆ คุณสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ของผู้ติดต่อใน Communicator โดยคลิกที่ลูกศร View More Options for Calling This Contact

เมื่อต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ของผู้ติดต่อ

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรด้านขวาของปุ่ม โทรที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ

 2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อที่คุณเห็นถูกกำหนดโดยระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ติดต่อตั้งค่าให้คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ติดต่อตั้งค่าระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็น ทีม หรือ ส่วนบุคคล คุณจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ คุณสามารถติดต่อผู้ติดต่อรายนั้นให้เพิ่มระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณให้เป็นแบบ ทีม หรือแบบ ส่วนบุคคล ที่ติดต่อต้องเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ก่อนจึงจะใช้ได้

ด้านบนของหน้า

การติดตามผู้ติดต่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ติดต่อว่างอยู่

Communicator สามารถแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานะของผู้ติดต่อ โดยแสดงการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของผู้ติดต่อเปลี่ยนเป็น ว่าง หรือ ออฟไลน์ การแจ้งเตือนจะแสดงชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ข้อความโต้ตอบแบบทันที และสถานะแสดงตนใหม่ คุณสามารถคลิกการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้นั้นได้ การกำหนดค่า Communicator ให้แสดงการแจ้งเตือนนี้สำหรับผู้ติดต่อที่กำหนดเรียกว่าการติดตามสถานะ

เมื่อต้องการติดตามผู้ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อจากนั้นคลิก ติดตามสถานะสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

เมื่อต้องการดูผู้ติดต่อที่ได้รับการติดตามในรายการที่ติดต่อของคุณ

 • ในหน้าต่าง Communicator ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิก ติดตามที่ติดต่อ มุมมองนี้จะแสดงผู้ติดต่อที่ได้รับการติดตามสถานะในปัจจุบันทั้งหมดของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×