วิธีการแสดงรายการของ OneDrive for Business ไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ให้ผู้ดูแลระบบสคริปต์PowerShell ที่จะแสดงทุกไซต์OneDrive for Business ในองค์กรของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ SharePoint Online Management Shell กับองค์กรของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมรายการของ OneDrive for Business ไซต์ทั้งหมด โดยใช้ Windows PowerShell

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้สคริปต์นี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • ติดตั้ง SharePoint Online Management Shell สำหรับข้อมูล ดูที่การตั้งค่าสภาพแวดล้อม SharePoint Online Management Shell Windows PowerShell

  สิ่งสำคัญ: ผู้ดูแลผู้เช่าที่อนุญาตให้พวกเขาเองสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์OneDrive for Business ของผู้ใช้ สามารถเปิดไลบรารีเอกสารOneDrive for Business ของผู้ใช้ และดำเนินงานเดียวกันเป็นเจ้าของ มีสิ่งสำคัญที่ตัวควบคุมและจอภาพที่ได้รับมอบหมายสิทธิ์ผู้ดูแลระบบผู้เช่าในองค์กรของคุณ

 • สคริปต์PowerShell จำเป็นต้องใช้ที่มีการติดตั้งแบบวัตถุไคลเอ็นต์ของ SharePoint (CSOM) ระบุตามรายการต่อไปนี้: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")

 • สคริปต์PowerShell ตัวอย่างที่ให้ไว้ในหัวข้อนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ Microsoft สนับสนุนมาตรฐานโปรแกรมหรือบริการใด ๆ สคริปต์ตัวอย่างที่ได้รับเป็น IS โดยไม่รับประกันใด ๆ การรับประกันโดยนัยทั้งหมดรวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด disclaims Microsoft เพิ่มเติมโดยนัย ของสินค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้หรือประสิทธิภาพการทำงานของสคริปต์ตัวอย่างและเอกสารยังคงอยู่กับคุณ ไม่ จะ Microsoft ของผู้เขียน หรือทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกในการสร้าง ผลิต หรือส่งข้อความสคริปต์รับผิดชอบเสียหายใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร business ถูกขัดจังหวะ business สูญเสียได้อย่างไร ข้อมูลทางธุรกิจ หรือขาดทุนอื่น ๆ pecuniary) ว่าด้วยออกจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ตัวอย่างสคริปต์หรือเอกสาร Microsoft ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับดังกล่าวเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ SharePoint Online Management Shell กับองค์กรของคุณ

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด SharePoint Online Management Shell และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  $credentials = Get-Credential

  ในกล่องโต้ตอบคำร้องขอข้อมูลประจำตัว Windows PowerShell พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ Shell องค์กรของ SharePoint Online ของคุณ:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับองค์กรของ SharePoint Online ของคุณ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับไซต์รากขององค์กรของคุณ:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมรายการของ OneDrive for Business ไซต์ทั้งหมด โดยใช้ Windows PowerShell

ในขั้นตอนนี้ เรียกใช้สคริปต์PowerShell เมื่อต้องการสร้างรายการของไซต์OneDrive for Business ทั้งหมดในองค์กรของคุณ รายการนี้ถูกบันทึกไปยังไฟล์ข้อความ

 1. บันทึกข้อความต่อไปนี้ไปยังไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถบันทึกไปยังไฟล์ที่มีชื่อว่าGetOD4BSites.txt

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. แก้ไขตัวแปรต่อไปนี้ในการเริ่มต้นของไฟล์สคริปต์ และใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในองค์กรของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้ถือว่า ชื่อโดเมนขององค์กรของคุณเป็น contoso.com

  • $AdminURI   ระบุ URI สำหรับบริการของคุณแบบออนไลน์ SharePoint ผู้ดูแลระบบ ตัวอย่างเช่นhttps://contoso-admin.sharepoint.com

  • $AdminAccount   ระบุบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 องค์กร ตัวอย่างเช่นadmin@contoso.onmicrosoft.com

  • $AdminPass   ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ระบุโดย$AdminAccountตัวอย่างเช่น"J$P1ter1"

  • $LogFile   ระบุเส้นทางแบบเต็มของไฟล์ข้อความที่ถูกสร้างขึ้น และประกอบด้วยรายการของไซต์OneDrive for Business ทั้งหมดในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบันทึกไฟล์นี้ไปยังเดสก์ท็อป ใช้'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'

 3. บันทึกไฟล์ข้อความเป็นไฟล์สคริปต์PowerShell โดยการเปลี่ยนแปลงคำต่อท้ายชื่อไฟล์เพื่อ.ps1 ตัวอย่างเช่น บันทึกไฟล์ GetOD4BSites.txt เป็น GetOD4BSites.ps1

 4. ใน SharePoint Online Management Shell ไปยังโฟลเดอร์ที่เป็นที่อยู่ของสคริปต์ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว เรียกใช้สคริปต์ ตัวอย่าง:

  .\GetOD4BSites.ps1

หลังจากสคริปต์เสร็จ ไฟล์ข้อความจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุตามตัวแปร$LogFileในสคริปต์ ไฟล์นี้ประกอบด้วยรายการของไซต์OneDrive for Business ทั้งหมดในองค์กรของ SharePoint Online ของคุณ ข้อความต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฉันจะจัดรูปแบบรายการของไซต์ในไฟล์นี้ คุณสามารถเอาไซต์จากไฟล์นี้ได้ถ้าจำเป็น

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

กลับไปยังด้านบนสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์OneDrive for Business โดยใช้ cmdletรับ SPOSiteและสามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ โดยการใช้ cmdletชุด SPOSite เมื่อคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถใช้ปกติ SharePoint ไคลเอ็นต์ด้านวัตถุแบบ (CSOM) เพื่อทำการดำเนินการจัดการเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×