ลำดับเหตุการณ์สำหรับวัตถุฐานข้อมูล

การกระทำเดี่ยว เช่น การย้ายจาก ตัวควบคุม หนึ่งบนวัตถุไปยังอีกตัวควบคุมหนึ่ง สามารทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ กัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะตามลำดับ การทราบว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใดและอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากอาจส่งผลต่อวิธีการและเวลาที่แมโครหรือการะบวนการงานที่คุณเรียกใช้ เช่น ถ้ามีกระบวนการงานสองอย่างที่เรียกใช้ตามลำดับที่แน่นอน คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นตามลำดับเดียวกัน

ในบทความนี้

ลำดับเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม

ลำดับเหตุการณ์สำหรับระเบียนบนฟอร์ม

ลำดับของเหตุการณ์สำหรับฟอร์มและฟอร์มย่อย

ลำดับเหตุการณ์สำหรับการกดแป้นพิมพ์และการคลิกเมาส์

ลำดับเหตุการณ์สำหรับรายงานและส่วนของรายงาน

ลำดับเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มเมื่อคุณย้าย โฟกัส ไปยังตัวควบคุม และเมื่อคุณเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลในตัวควบคุม

หมายเหตุ: Microsoft Office Access แสดงชื่อเหตุการณ์ต่างจากที่แสดงใน Visual Basic Editor ในแผ่นงานคุณสมบัติ และ ตัวสร้างแมโคร เล็กน้อย เช่น เหตุการณ์มีชื่อว่า On Got Focus ในแผ่นงานคุณสมบัติของฟอร์มและในตัวสร้างแมโครมีชื่อว่า GotFocus ใน Visual Basic Editor ตัวอย่างในบทความนี้ใช้รูปแบบ Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับชื่อเหตุการณ์

การย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม

เมื่อคุณย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมคนฟอร์ม (เช่น โดยการเปิดฟอร์มที่มีอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคุมที่ใช้งานอยู่ หรือการย้ายโฟกัสไปยังอีกตัวควบคุมหนึ่งบนฟอร์มเดียวกัน) เหตุการณ์ Enter และ GotFocus จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้:

Enter ลูกศร GotFocus

เมื่อคุณเปิดฟอร์ม เหตุการณ์ Enter และ GotFocus จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดฟอร์ม (เช่น Open, Activate และ Current) ตามลำดับ

Open (ฟอร์ม) ลูกศร Activate (ฟอร์ม) ลูกศร Current (ฟอร์ม) ลูกศร Enter (ตัวควบคุม) ลูกศร GotFocus (ตัวควบคุม)

เมื่อโฟกัสออกจากตัวควบคุมบนฟอร์ม (เช่น เมื่อคุณปิดฟอร์มที่มีอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคุมที่ใช้งานอยู่ หรือเมื่อคุณย้ายไปยังอีกตัวควบคุมหนึ่งบนฟอร์มเดียวกัน) เหตุการณ์ Exit และ LostFocus จะเกิดขึ้นตามลำดับนี้

Exit ลูกศร LostFocus

เมื่อคุณปิดฟอร์ม เหตุการณ์ Exit และ LostFocus จะเกิดก่อนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดฟอร์ม (เช่น Unload, Deactivate และ Close) ตามต่อไปนี้:

Exit (ตัวควบคุม) ลูกศร LostFocus (ตัวควบคุม) ลูกศร Unload (ฟอร์ม) ลูกศร Deactivate (ฟอร์ม) ลูกศร Close (ฟอร์ม)

การเปลี่ยนและการอัปโหลดข้อมูลในตัวควบคุม

เมื่อคุณใส่หรือเปลี่ยนข้อมูลในตัวควบคุมบนฟอร์ม จากนั้นย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมอื่น จะทำให้เกิดเหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate

BeforeUpdate ลูกศร AfterUpdate

เหตุการณ์ Exit และ LostFocus สำหรับตัวควบคุมที่มีการเปลี่ยนค่าจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate

BeforeUpdate ลูกศร AfterUpdate ลูกศร Exit ลูกศร LostFocus

เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความในกล่องข้อความหรือส่วนของกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสม จะทำให้เกิดเหตุการณ์ Change เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวควบคุม แต่ก่อนที่คุณจะย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมหรือระเบียนอื่น (ดังนั้นจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate ต่อไปนี้เป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละปุ่มที่คุณกดในกล่องข้อความหรือส่วนของกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสม:

KeyDown ลูกศร KeyPress ลูกศร Dirty ลูกศร Change ลูกศร KeyUp

เหตุการณ์ NotInList จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณใส่ค่าในกล่องคำสั่งผสมที่ไม่พบในรายการกล่องคำสั่งผสม จากนั้นลองย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมหรือระเบียนอื่น เหตุการณ์ NotInList จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์บนคีย์บอร์ดและเหตุการณ์ Change สำหรับกล่องคำสั่งผสม แต่จะเกิดก่อนเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมหรือฟอร์มอื่นๆ ถ้าคุณสมบัติ LimitToList ของกล่องคำสั่งผสมถูกตั้งค่าเป็น Yes เหตุการณ์ Error สำหรับฟอร์มจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ NotInList:

KeyDown ลูกศร KeyPress ลูกศร Dirty ลูกศร Change ลูกศร KeyUp ลูกศร NotInList ลูกศร Error

ด้านบนของหน้า

ลำดับเหตุการณ์สำหรับระเบียนบนฟอร์ม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับระเบียนบนฟอร์มเมื่อคุณย้าย โฟกัส ไปยังระเบียนอื่น อัปเดตข้อมูลในระเบียน ลบระเบียนที่มีอยู่ หรือสร้างระเบียนใหม่

การย้ายโฟกัสไปยังระเบียนและการอัปเดตข้อมูลในระเบียน

เมื่อคุณย้ายโฟกัสไปยังระเบียนที่มีอยู่บนฟอร์ม ให้ใส่หรือเปลี่ยนข้อมูลในระเบียน จากนั้นย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น ลำดับเหตุการณ์สำหรับฟอร์มจะเป็นดังต่อไปนี้:

Current (ฟอร์ม) ลูกศร BeforeUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร AfterUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร Current (ฟอร์ม)

เมื่อคุณออกจากระเบียนที่มีกรเปลี่ยนแปลงข้อมูล แต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ระเบียนถัดไป จะเกิดเหตุการณ์ Exit และ LostFocus สำหรับตัวควบคุมที่โฟกัส เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate สำหรับฟอร์ม ตามต่อไปนี้:

BeforeUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร AfterUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร Exit (ตัวควบคุม) ลูกศร LostFocus (ตัวควบคุม) ลูกศร RecordExit (ฟอร์ม) ลูกศร Current (ฟอร์ม)

ขณะที่คุณย้ายโฟกัสระหว่างตัวควบคุมบนฟอร์ม เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสำหรับแต่ละตัวควบคุม เช่น ลำดับต่อไปนี้ของเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำดังต่อไปนี้:

 • เปิดฟอร์มแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวควบคุม

  Current (ฟอร์ม) ลูกศร Enter (ตัวควบคุม) ลูกศร GotFocus (ตัวควบคุม) ลูกศร BeforeUpdate (ตัวควบคุม) ลูกศร AfterUpdate (ตัวควบคุม)

 • ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมอื่น:

  Exit (ตัวควบคุม1) ลูกศร LostFocus (ตัวควบคุม1) ลูกศร Enter (ตัวควบคุม2) ลูกศร GotFocus (ตัวควบคุม2)

 • ย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น:

  BeforeUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร AfterUpdate (ฟอร์ม) ลูกศร Exit (ตัวควบคุม2) ลูกศร LostFocus (ตัวควบคุม2) ลูกศร RecordExit (ฟอร์ม) ลูกศร Current (ฟอร์ม)

ระเบียนการลบ

เมื่อคุณลบระเบียน เหตุการณ์ต่อไปนี้สำหรับฟอร์มจะเกิดขึ้น และ Microsift Office Access จะแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อขอให้คุณยืนยันการลบ:

Delete ลูกศร BeforeDelConfirm ลูกศร AfterDelConfirm

ถ้าคุณยกเลิกเหตุการณ์ Delete เหตุการณ์ BeforeDelConfirm และ AfterDelConfirm จะไม่เกิดขึ้น และกล่องโต้ตอบจะไม่ปรากฏ

สร้างระเบียนใหม่

เมื่อคุณย้ายโฟกัสไปยังระเบียนใหม่ (เปล่า) บนฟอร์ม จากนั้นสร้างระเบียนใหม่โดยการพิมพ์ข้อมูลในตัวควบคุม ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

Current (ฟอร์ม) ลูกศร Enter (ตัวควบคุม) ลูกศร GotFocus (ตัวควบคุม) ลูกศร BeforeInsert (ฟอร์ม) ลูกศร AfterInsert (ฟอร์ม)

เหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มและระเบียนใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ BeforeInsert และก่อนเหตุการณ์ AfterInsert

ด้านบนของหน้า

ลำดับของเหตุการณ์สำหรับฟอร์มและฟอร์มย่อย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับฟอร์มเมื่อคุณเปิดหรือปิดฟอร์ม ย้ายไปมาระหว่างฟอร์ม หรือทำงานกับข้อมูลบนฟอร์มหรือฟอร์มย่อย

การเปิดและปิดฟอร์ม

เมื่อคุณเปิดฟอร์ม ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์ม

Open ลูกศร Load ลูกศร Resize ลูกศร Activate ลูกศร Current

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานตัวควบคุมบนฟอร์ม เหตุการณ์ GotFocus จะเกิดขึ้นฟลังจากเหตุการณ์ เปิดใช้งาน ก่อนเหตุการณ์ ล่าสุด สำหรับฟอร์ม

เมื่อคุณปิดฟอร์ม เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์ม:

อัปโหลด ลูกศร ปิดใช้งาน ลูกศร ปิด

ถ้าไม่มีตัวควบคุมที่เปิดใช้งานอยู่บนฟอร์ม เหตุการณ์ LostFocus จำเกิดขึ้นสำหรับฟอร์มหลังจากเหตุการณ์ Unload แต่จะเกิดก่อนเหตุการณ์ Deactivate

การย้ายไปมาระหว่างฟอร์ม

เมื่อคุณสลับไปมาระหว่างฟอร์มสองฟอร์ม เหตุการณ์ Deactivate จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์มแรก และเหตุการณ์ Activate จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์มที่สอง:

Deactivate (ฟอร์ม1) ลูกศร Activate (ฟอร์ม2)

จะเกิดเหตุการณ์ Deactivate สำหรับฟอร์มเมื่อคุณคุณสลับจากฟอร์มไปยังแท็บวัตถุอื่นใน Access อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ ปิดการใช้งาน จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณสลับไปยังกล่องโต้ตอบ เป็นฟอร์มที่ ป็อปอัพ อย่างเหมาะสมถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หรือเป็นหน้าต่างในอีกโปรแกรมหนึ่ง

หมายเหตุ:  เหตุการณ์ Open จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณย้ายโฟกัสไปยังฟอร์มที่เปิดอยู่แล้ว แม้ว่าคุณจะย้ายโฟกัสไปยังฟอร์มดังกล่าวโดยการทำ OpenForm

การทำงานกับข้อมูลบนฟอร์ม

เหตุการณ์บนฟอร์มและตัวควบคุมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายไปมาระหว่างระเบียนในฟอร์มและเปลี่ยนข้อมูล เช่น เมื่อคุณเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

Open (ฟอร์ม) ลูกศร Load (ฟอร์ม) ลูกศร Resize (ฟอร์ม) ลูกศร Activate (ฟอร์ม) ลูกศร Current (ฟอร์ม) ลูกศร Enter (ตัวควบคุม) ลูกศร GotFocus (ตัวควบคุม)

ซึ่งคล้ายกับเมื่อคุณปิดฟอร์ม เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

Exit (ตัวควบคุม) ลูกศร LostFocus (ตัวควบคุม) ลูกศร Unload (ฟอร์ม) ลูกศร Deactivate (ฟอร์ม) ลูกศร Close (ฟอร์ม)

ถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลในตัวควบคุม เหตุการณ์ BeforeUpdate และ AfterUpdate สำหรับทั้งตัวควบคุมและฟอร์มจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ Exit สำหรับตัวควบคุม

การทำงานกับฟอร์มย่อย

เมื่อคุณเปิดฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย ฟอร์มย่อยและระเบียนในฟอร์มจะถูกโหลดก่อนฟอร์มหลัก เหตุการณ์สำหรับฟอร์มย่อยและตัวควบคุมของฟอร์ม (เช่น เปิด, ล่าสุด, Enter และ GotFocus จะเปิดก่อนเหตุการณ์สำหรับฟอร์ม อย่างไรก็ตาม จะไม่เกิดเหตุการณ์ Activate สำหรับฟอร์มย่อย ดังนั้น การเปิดฟอร์มหลักจะทำให้เกิดเหตุการณ์ Activate สำหรับฟอร์มหลักเท่านั้น

เช่นเกียวกับเมื่อคุณปิดฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย ฟอร์มย่อยและระเบียนในฟอร์มจะถูกยกเลิกโหลดหลังจากฟอร์ม เหตุการณ์ Deactivate สำหรับฟอร์มย่อยจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น การปิดฟอร์มหลังจะทำให้เกิดเหตุการณ์ Deactivate สำหรับฟอร์มหลักเท่านั้น เหตุการณืสำหรับตัวควบคุม ฟอร์ม และฟอร์มย่อยจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปนี้:

 1. เหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมของฟอร์มย่อย (เช่น Exit และ LostFocus)

 2. เหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมของฟอร์ม (รวมถึงตัวควบคุมของฟอร์มย่อย)

 3. เหตุการณ์สำหรับฟอร์ม (เช่น Deactivate และ Close)

 4. เหตุการณ์สำหรับฟอร์มย่อย

หมายเหตุ:  เนื่องจากเหตุการณ์สำหรับฟอร์มย่อยเกิดขึ้นหลังจากปิดฟอร์มหลัก เหตุการณ์บางอย่าง เช่น การยกเลิกการปิดของฟอร์มหลักจากเหตุการณ์ในฟอร์มย่อยจะไม่เกิดขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องย้ายชนิดการทดสอบการตรวจสอบเหล่านี้ไปยังเหตุการณ์บนฟอร์มหลัก

ด้านบนของหน้า

ลำดับเหตุการณ์สำหรับการกดแป้นพิมพ์และการคลิกเมาส์

เหตุการณ์บนคีย์บอร์ดจะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์มและตัวควบคุมเมื่อคุณกดปุ่มหรือส่งการกดแป้นพิมพ์ขณะที่ฟอร์มหรือตัวควบคุมมี โฟกัส เหตุการณ์บนเมาส์จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์ม ส่วนของฟอร์ม และตัวควบคุมบนฟอร์มเมื่อคุณคลิกปุ่มเมาส์ขณะตัวชี้เมาส์อยู่บนฟอร์ม ส่วน หรือตัวควบคุม เหตุการณ์บนเมาส์ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้เมาส์ผ่านฟอร์ม ส่วน หรือตัวควบคุมด้วย

เหตุการณ์บนคีย์บอร์ด

เมื่อคุณกดแล้วปล่อยปลุ่มขณะที่ตัวควบคุมอยู่บนฟอร์มที่โฟกัส (หรือใช้การดำเนินการ SendKeys หรือ คำสั่ง เพื่อรับการกดแป้นพิมพ์) ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

KeyDown ลูกศร KeyPress ลูกศร KeyUp

เมื่อคุณกดแล้วปล่อยปุ่มหรือส่งการกดแป้นพิมพ์ใน ชุดอักขระ ANSI เหตุการณ์ KeyDown, KeyPress และ KeyUp ทั้งหมดจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดปุ่ม ANSI ค้างไว้ เหตุการณ์ KeyDown และ KeyPress จะทำสำรองซ้ำๆ (KeyDown, KeyPress, KeyDown, KeyPress ไปเรื่อยๆ) จนกว่าคุณจะปล่อยปุ่ม จากนั้นเหตุการณ์ KeyUp จะเกิดขึ้น

ถ้าคุณกดแล้วปล่อยปุ่มที่ไม่ใช่ปุ่ม ANSI เหตุการณ์ KeyDown และ KeyUp จะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดปุ่มที่ไม่ใช่ปุ่ม ANSI ค้างไว้ เหตุการณ์ KeyDown จะเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะปล่อยปุ่ม จากนั้นเหตุการ KeyUp จะเกิดขึ้น

ถ้าการกดปุ่มทำให้เกิดเหตุการณ์อื่นสำหรับตัวควมคุม เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดหลังจากเหตุการณ์ KeyPress แต่จะเกิดก่อนเหตุการณ์ KeyUp เช่น ถ้าการกดแป้นพิมพ์เปลี่ยนข้อความในกล่องข้อความ ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์ Change ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

KeyDown ลูกศร KeyPress ลูกศร Change ลูกศร KeyUp

ถ้าการกดแป้นพิมพ์ทำให้โฟกัสย้ายจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีกตัวควบคุมหนึ่ง เหตุการณ์ KeyDown จะเกิดขึ้นสำหรับตัวควบคุมแรก และเหตุการณ์ KeyPress และ KeyUp จะเกิดขึ้นสำหรับตัวควบคุมที่สอง เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลในตัวควบคุม จากนั้นกดปุ่ม TAB เพื่อย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไป ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • ตัวควบคุมแรก:

  KeyDown ลูกศร BeforeUpdate ลูกศร AfterUpdate ลูกศร Exit ลูกศร LostFocus

 • ตัวควบคุมที่สอง:

  Enter ลูกศร GotFocus ลูกศร KeyPress ลูกศร KeyUp

เหตุการณ์ของเมาส์

เมื่อคุณคลิกแล้วปล่อยปุ่มเมาส์ขณะที่ตัวชี้เมาส์อยู่บนตัวควบคุมบนฟอร์ม ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้สำหรับตัวควบคุมจะเกิดขึ้น:

MouseDown ลูกศร MouseUp ลูกศร คลิก

ถ้าตัวควบคุมมีโฟกัสและคุณคลิกตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งเพื่อย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมที่สองนี้ ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

 • ตัวควบคุมแรก:

  Exit ลูกศร LostFocus

 • ตัวควบคุมที่สอง:

  Enter ลูกศร GotFocus ลูกศร MouseDown ลูกศร MouseUp ลูกศร Click

ถ้าคุณย้ายไปยังระเบียนอื่น จากนั้นคลิกตัวควบคุม เหตุการณ์ Current จะเกิดขึ้นสำหรับฟอร์ม รวมถึงเกิดก่อนเหตุการณ์ Enter สำหรับตัวควบคุม

การคลิกสองครั้งบนตัวควบคุมทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้ง Click และ DblClick เช่น เมื่อคุณคลิกสองครั้งบนตัวควบคุมนอกเหนือจากปุ่มคำสั่ง ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้สำหรับตัวควบคุมจะเกิดขึ้น:

MouseD own ลูกศร MouseUp ลูกศร Click ลูกศร DblClick ลูกศร MouseUp

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ปุ่มคำสั่ง ลำดับก่อนหน้าของเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามด้วยเหตุการณ์ Click ที่สอง

เหตุการณ์ MouseMove สำหรับฟอร์ม ส่วน หรือตัวควบคุมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้เมาส์เหนือฟอร์ม ส่วน หรือตัวควบคุม เหตุการณ์นี้เป้นเหตุการณ์อิสระของเหตุการณ์อื่นๆ บนเมาส์

ด้านบนของหน้า

ลำดับเหตุการณ์สำหรับรายงานและส่วนของรายงาน

เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสำหรับรายงานและส่วนของรายงานเมื่อคุณเปิดรายงานเพื่อพิมพ์หรือแสดงตัวอย่าง หรือปิดรายงาน

เหตุการณ์สำหรับรายงาน

เมื่อคุณเปิดรายงานหรือพิมพ์หรือแสดงตัวอย่าง จากนั้นปิดรายงานหรือย้ายไปยังแท็บวัตถุอื่นใน Access ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้สำหรับรายงานจะเกิดขึ้น:

Open ลูกศร Activate ลูกศร Close ลูกศร Deactivate

เมื่อคุณสลับไปมาระหว่างสองรายงาน เหตุการณ์ Deactivate จะเกิดขึ้นสำหรับรายงานแรก และเหตุการณ์ Activate จะเกิดขึ้นสำหรับรายงานที่สอง:

Deactivate (รายงาน1) ลูกศร Activate (รายงาน2)

จะเกิดเหตุการณ์ Deactivate สำหรับรายงานเมื่อคุณคุณสลับจากรายงานไปยังแท็บวัตถุอื่นใน Access อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ ปิดการใช้งาน จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณสลับไปยังกล่องโต้ตอบ เป็นฟอร์มที่ ป็อปอัพ อย่างเหมาะสมถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หรือเป็นหน้าต่างในอีกโปรแกรมหนึ่ง

เมื่อคุณเปิดรายงานที่อ้างอิงถึงคิวรี Acces จะกระตุ้นเหตุการณ์ Open สำหรับรายการก่อนที่จะเรียกใช้คิวรีพื้นฐาน ผลลัพธ์คือ คุรสามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับรายงานได้โดยใช้แมโครหรือกระบวนการเหตุการณ์ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ Open เช่น แมโครหรือกระบวนการเหตุการณ์สามารถเปิดกล่องโต้ตอบที่กำหนดเองที่คุณใส่เกณฑ์รายงานได้

เหตุการณ์สำหรับส่วนของรายงาน

เมื่อคุณพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างรายงาน เหตุการณ์ Format และ Print จะเกิดขึ้นสำหรับส่วนของรายงาน หลังจากเหตุการณ์ Open และ Activate สำหรับรายงาน และก่อนเหตุการณ์ Close หรือ Deactivate ของเหตุการณ์

Open (รายงาน) ลูกศร Activate (รายงาน) ลูกศร Format (ส่วนของรายงาน) ลูกศร Print (ส่วนของรายงาน) ลูกศร Close (รายงาน) ลูกศร Deactivate (รายงาน)

นอกจากนั้น เหตุการณ์ต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการจัดรูปแบบได้ แต่จะเกิดก่อนเหตุการณ์ Print

 • เหตุการณ์ Retreat จะเกิดขึ้นเมื่อ Access กลับไปยังส่วนก่อนหน้าระหว่างการจัดรูปแบบรายงาน

 • เหตุการณ์ NoData จะเกิดขึ้นถ้ารายงานไม่แสดงระเบียนเหล่านี้

 • เหตุการณ์ Page จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดรูปแบบแต่จะเกิดก่อนการพิมพ์ คุณสามารถใช้เหตุการณ์นี้เพื่อกำหนดลักษณะรายงานที่พิมพ์ด้วยตนเองได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×