ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

รีเฟรชหรือทำแบบสอบถามข้อมูลใหม่อีกครั้ง

เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูลร่วมกับผู้อื่นบนเครือข่าย Microsoft Access จะปรับปรุงข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลล่าสุด ให้รีเฟรชระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม บนแท็บ <legacyBold></legacyBold><ui>หน้าแรก</ui> ให้คลิก <legacyBold></legacyBold><ui>รีเฟรชทั้งหมด</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>รีเฟรช</ui> กระบวนการรีเฟรชจะปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม และไม่ทำการจัดลำดับระเบียนใหม่ แสดงระเบียนใหม่ หรือเอาระเบียนที่ถูกลบหรือระเบียนที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุใด ๆ ออก สำหรับการปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงหรือละเอียดมากขึ้น ให้ใช้แมโครเพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลซ้ำ

หมายเหตุ: การเรียกใช้กระบวนการทำแบบสอบถามอีกครั้งอาจจะใช้เวลามากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดระเบียน

คุณต้องการทำสิ่งใด

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">การรีเฟรชข้อมูล</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">ตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรช</link>

ใช้แมโครสอบถามข้อมูลซ้ำ

ใช้รหัสสอบถามข้อมูลซ้ำ

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">ทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access ซ้ำ</link>

รีเฟรชข้อมูล

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อรีเฟรชระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม ให้คลิก<ui>รีเฟรชทั้งหมด</ui> บนแท็บ<ui>หน้าแรก</ui> ในกลุ่ม<ui>ระเบียน</ui> แล้วคลิก <ui>รีเฟรช</ui>

  • เพื่อรีเฟรชข้อมูลในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart บนแท็บ<ui>ออกแบบ</ui> ในกลุ่ม<ui>ข้อมูล</ui> ให้คลิก <ui>รีเฟรช Pivot</ui>

  • กด SHIFT+F9

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรช

คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่ Access รีเฟรชข้อมูลได้โดยค่าเริ่มต้น Access จะรีเฟรชข้อมูลทุก ๆ 60 วินาที

 1. คลิกปุ่ม OfficeOutspace จะปรากฏขึ้น

 2. ในด้านซ้ายของหน้าต่าง Outspace ให้คลิก <ui>ตัวเลือก</ui>

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ <ui>ตัวเลือกของ Access</ui> ให้คลิก <ui>ขั้นสูง</ui>

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ <ui>ขั้นสูง</ui> ให้ระบุค่าสำหรับ<ui>ช่วงเวลารีเฟรช (วินาที)</ui>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ใช้แมโครสอบถามข้อมูลซ้ำ

คุณสามารถสร้างแมโครและแนบแมโครกับเหตุการณ์เพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ให้ทำแบบสอบถามข้อมูลในฟอร์มซ้ำเมื่อใดก็ตามที่ฟอร์มได้รับ<token>TE000127438</token> คุณสามารถสร้างแมโครและแนบแมโครกับเหตุการณ์ <ui>เมื่อได้รับโฟกัส</ui> ของฟอร์มได้ โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> ให้คลิก <ui>แมโคร</ui> ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม <ui>มอดูล</ui> หรือ <ui>คลาสมอดูล</ui> แล้วคลิก <ui>แมโคร</ui>

 2. คลิกลูกศรในกล่องด้านข้างเครื่องหมายบวกสีเขียว (+) แล้วเลือก <ui>ทำแบบสอบถามซ้ำ</ui>

 3. บันทึกแมโคร ใช้ชื่อ <literal>สอบถามซ้ำ</literal>และจากนั้น ปิดตัวสร้างแมโคร

 4. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการใน <token>TE000126615</token> ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดงขึ้นมา ให้กด F4 เพื่อเรียกขึ้นมา

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟอร์มแล้วแล้วคลิกแท็บ <ui>เหตุการณ์</ui> บนแผ่นคุณสมบัติ

 6. บนแท็บ <ui>เหตุการณ์</ui> ให้คลิกลูกศรในคุณสมบัติ <ui>เมื่อได้รับโฟกัส</ui> แล้วคลิกชื่อของแมโคร นั่นคือ ทำแบบสอบถามอีกครั้ง

 7. บันทึกฟอร์ม

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ใช้รหัสสอบถามข้อมูลซ้ำ

คุณยังสามารถใช้รหัสเพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณต้องการทำแบบสอบถามข้อมูลในฟอร์มซ้ำเมื่อใดก็ตามที่ฟอร์มได้รับโฟกัส คุณสามารถสร้างมอดูลและแนบมอดูลกับ <ui>เมื่อได้รับโฟกัส</ui>ของฟอร์มได้ โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการในมุมมองออกแแบ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดงขึ้นมา ให้กด F4 เพื่อเรียกขึ้นมา

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟอร์มแล้วแล้วคลิกแท็บ <ui>เหตุการณ์</ui> บนแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแท็บ<ui>เหตุการณ์</ui> ในคุณสมบัติ<ui>เมื่อได้รับโฟกัส</ui> ให้คลิกปุ่ม<ui>สร้าง</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>

 4. ในกล่องโต้ตอบ<ui>เลือกตัวสร้าง</ui> ให้คลิก<ui>ตัวสร้างโค้ด</ui>

  มอดูลใหม่จะเปิดขึ้นใน Visual Basic Editor

 5. ชนิด <literal>Me.Requery</literal>และจากนั้น ปิดตัว Visual Basic Editor

 6. บันทึกฟอร์ม

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access ซ้ำ

แบบสอบถามโปรแกรมประยุกต์ Access ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ คุณควรใช้แมโคร RequeryRecords เพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access ซ้ำ แมโครนี้ต้องใช้ชุดระเบียนปัจจุบัน

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการ แล้วคลิก <ui>แอคชัน</ui> จากนั้นคลิก เมื่อเรียกใช้งานในปัจจุบัน

 2. ใน <ui>แค็ตตาล็อกแอคชัน</ui> ให้คลิก<ui>RequeryRecords</ui> ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยให้ <ui>Where=</ui> ว่างเปล่า จะไม่มีการกรองผลลัพธ์ใด ๆ เพิ่มเติม และการปล่อยให้ <ui>OrderBy=</ui> ว่างเปล่า ก็จะไม่มีการเรียงลำดับที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ<legacyBold></legacyBold>

 3. บันทึกฟอร์ม

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×