ระบุวิธีแสดงข้อมูล โดยใช้การจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในเขตข้อมูลปรากฏในรูปแบบที่ระบุ โดยใช้รูปแบบกำหนดเองของคุณได้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ข้อมูลจะแสดงขึ้น และไม่มีผลต่อวิธีเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Microsoft Access หรือวิธีที่ผู้ใช้สามารถใส่ หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดรูปแบบกำหนดเอง

ใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเป็นตัวเลือก เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลชนิดใดไม่มี Access กำหนดไว้ล่วงหน้าตัวเลือกการจัดรูปแบบ หรือรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถนำรูปแบบกำหนดเอง โดยการใส่ชุดของตัวแทนอักขระและอักขระสัญพจน์ไปยังเขตข้อมูล เมื่อคุณนำรูปแบบเขตข้อมูลตาราง รูปแบบเดียวกันนั้นคือโดยอัตโนมัตินำไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มหรือรายงานใด ๆ ที่คุณผูก (ลิงก์) ไปที่เขตข้อมูลตาราง

บทความนี้อธิบายถึงชนิดของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณสามารถใช้กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และแสดงวิธีการนำการจัดรูปแบบ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo

ระบุรูปแบบสำหรับข้อมูล Date/Time ชนิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดรูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง คุณสามารถใส่อักขระต่าง ๆ ในคุณสมบัติรูปแบบ ของเขตข้อมูลตาราง อักขระประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้ (เช่น 0 และ #), ตัวคั่น (เช่นเครื่องหมายจุลภาคและช่วงเวลา), อักขระสัญพจน์ และสี

นอกจากนี้ คุณสามารถระบุรูปแบบสำหรับชนิดของค่าตัวเลขสี่ — บวกค่าลบ ศูนย์ (0), และค่า null (ไม่ได้กำหนด) ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างรูปแบบสำหรับแต่ละชนิดค่า ก่อนอื่นคุณต้องใส่รูปแบบสำหรับค่าบวก รูปแบบสำหรับค่าลบที่สอง รูปแบบสำหรับค่าศูนย์สาม และรูปแบบสำหรับค่า null ค่าสุดท้าย ยัง คุณต้องคั่นระหว่างแต่ละรูปแบบ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ตัวอย่างของรูปแบบกำหนดเอง   

#,###.##;(#,###.##)[แดง];0,000.00;"ไม่ได้กำหนด"

สตริงที่นี้มีสี่รูปแบบที่กำหนดเอง และแสดงต่อไปนี้:

 • ค่าบวกที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง

 • ค่าลบที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ในวงเล็บ และอักษรสีแดง

 • ค่าศูนย์เป็นตัวเลข 0 มีทศนิยมสองตำแหน่งเสมอ

 • ค่า null เป็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด"

แต่ละส่วนที่สี่ในสตริถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

การต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละส่วน:

 • เครื่องหมายเลขที่ (#) เป็นตัวยึดสำหรับตัวเลข ถ้ารูปแบบไม่พบค่า Access จะแสดงเป็นช่องว่าง ถ้าคุณต้องการแสดงเป็นเลขศูนย์แทนที่จะเป็นช่องว่าง (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดง 1234 เป็น 1234.00) ให้ใช้ 0 เป็นตัวยึดแทน

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนแรกจะแสดงค่าบวก ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบนี้กับค่าที่มากกว่า หรือมีตำแหน่งทศนิยมหลายตำแหน่งกว่า ให้เพิ่มจำนวนตัวยึดสำหรับค่าทศนิยม เช่น #,###.### ตัวอย่างเช่น 1234.5678 จะแสดงเป็น 1,234.568 โปรดสังเกตว่ารูปแบบนี้ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพันและใช้มหัพภาคเป็นตัวคั่นทศนิยม

  ถ้าค่าทศนิยมในระเบียนมีเกินจำนวนอักขระตัวยึดในรูปแบบที่กำหนดเอง Access จะปัดเศษค่านั้นและแสดงเฉพาะตัวเลขของค่าที่ระบุด้วยรูปแบบที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลของคุณมี 3,456.789 แต่รูปแบบกำหนดตำแหน่งทศนิยมไว้สองตำแหน่ง Access จะปัดเศษค่าทศนิยมให้เป็น .79

 • โดยค่าเริ่มต้น ส่วนที่สองจะแสดงเฉพาะค่าลบ ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีค่าลบ Access จะปล่อยให้เขตข้อมูลนี้ว่าง รูปแบบตัวอย่างก่อนหน้านี้จะแสดงค่าลบด้วยอักขระสัญพจน์ที่มี วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดกำกับอยู่ รวมทั้งใช้การประกาศค่าสี [แดง] เพื่อแสดงค่าลบใดๆ ด้วยแบบอักษรสีแดง

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่สามจะกำหนดรูปแบบสำหรับค่าศูนย์ (0) ทั้งหมด ในกรณีนี้ เมื่อเขตข้อมูลมีค่าเป็นศูนย์ จะแสดงเป็น 0,000.00 ถ้าคุณต้องการให้แสดงเป็นข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข อาจใช้คำว่า "ศูนย์" (กำกับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่) แทนได้

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่สี่จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้เห็นเมื่อระเบียนมีค่า Null ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะเห็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด" นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ข้อความอื่น เช่น "Null" หรือ "****" โปรดจำไว้ว่าการกำกับตัวอักษรด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะทำให้รูปแบบปฏิบัติต่ออักขระเหล่านั้นเสมือนกับเป็นสัญพจน์และแสดงค่าออกมาเหมือนกับที่คุณป้อนลงไป

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้สี่ส่วนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลตารางของคุณยอมรับค่า null คุณสามารถข้ามส่วนที่สี่

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับค่าตัวเลขและสกุลเงิน Access แสดงตัวเลขในรูปแบบตัวเลขทั่วไปและสกุลเงินในรูปแบบสกุลเงิน

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ใช้อักขระการจัดรูปแบบที่แสดงในตารางต่อไปนี้ คุณยังสามารถระบุสีที่คุณต้องการหมายเลขหรือสกุลเงิน

อักขระ

คำอธิบาย

#

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นช่องว่าง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นตัวแทนอักขระได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบ#, ##และใส่ค่าของ 45 ในเขตข้อมูล 45 จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณใส่ 12,145 ในเขตข้อมูล Access แสดง 12,145 — แม้ว่าคุณได้กำหนดพื้นที่ที่สำรองไว้เพียงหนึ่งทางด้านซ้ายของคั่นหลักพันคั่น

0

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นศูนย์ (0)

ตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม

ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ Access วางตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้สำหรับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) และสัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) ได้ทุกตำแหน่งในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

!

ใช้การบังคับให้มีการจัดแนวชิดซ้ายของค่าทั้งหมด เมื่อคุณบังคับจัดแนวชิดซ้าย คุณไม่สามารถใช้ตัวเลขและตัวแทนตัวเลข 0 แต่คุณสามารถใช้พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับอักขระข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าว ดูแบบกำหนดเองรูปแบบสำหรับ Text และ Memo ชนิดข้อมูล

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อมูลตัวเลขชิดขวาและเติมพื้นที่ทางซ้ายของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และเมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ £##*~.00 จะแสดงจำนวนสกุลเงินเป็น £45~~~~~.15 จำนวนเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่แสดงในเขตข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนของช่องว่างในเขตข้อมูลตาราง

%

ใช้เป็นอักขระตัวสุดท้ายในสตริงรูปแบบ จะคูณค่าด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ต่อท้าย

E+, E-

หรือ

e+, e-

ใช้เพื่อแสดงค่าด้วยสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล)

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับค่าของคุณ ใช้ E+ หรือ e+ เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นบวกและใช้ E- หรือ e- เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นลบ คุณต้องใช้ตัวแทนอักขระเหล่านี้กับอักขระอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำรูปแบบ 0.000E+00 ไปใช้กับเขตข้อมูลตัวเลขแล้วใส่ 612345 Access จะแสดง 6.123E+05 อันดับแรก Access จะปัดเศษจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้เหลือสามตำแหน่ง (จำนวนศูนย์ทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายของตัวคั่นทศนิยม) ถัดไป Access จะคำนวณหาค่าเลขชี้กำลังจากจำนวนของตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวา (หรือด้านซ้าย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ) ของตัวคั่นทศนิยมในค่าเดิม ในกรณีนี้ ค่าเดิมจะวาง "612345" (ห้าหลัก) ไว้ทางด้านขวาของจุดทศนิยม ด้วยเหตุนี้ Access จะแสดง 6.123E+05 และค่าผลลัพธ์จะเท่ากับ 6.123 x 105

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อของสีและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

เมื่อต้องการใช้รูปแบบแบบกำหนดเองกับชนิดข้อมูล Number หรือ Currency ทำต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

 3. ใส่อักขระเฉพาะตามความต้องการจัดรูปแบบของคุณ

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

หลังจากที่คุณนำรูปแบบแบบกำหนดเองไปยังเขตข้อมูล คุณสามารถทดสอบรูปแบบ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

 • ป้อนค่าโดยไม่มีตัวคั่นหลักพันหรือตัวคั่นทศนิยมแล้วดูว่าข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบอย่างไร สังเกตว่ารูปแบบใส่ตัวคั่นในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

 • ป้อนค่าที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าที่คุณคาดไว้ (ที่มีและไม่มีตัวคั่น) แล้วดูว่ารูปแบบจะจัดอย่างไร รูปแบบมีการเพิ่มช่องว่างที่ไม่ต้องการ หรือมีศูนย์นำหน้าหรือปิดท้ายหรือไม่

 • ป้อนค่าศูนย์หรือค่า Null ในรูปแบบที่จัดสำหรับค่าบวกหรือค่าลบแล้วดูว่าใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo

ชนิดข้อมูล Text และ Memo ยอมรับการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชนิดข้อมูล Text รูปแบบกำหนดเองเท่านั้นที่ยอมรับ ชนิดข้อมูล Memo ยอมรับทั้งแบบกำหนดเองและการจัดรูปแบบ Rich Text

โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเป็นชนิดข้อมูล Text และ Memo เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ฟอร์มบนเว็บเพื่อรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิต และคุณเก็บหมายเลขเหล่านั้น โดยไม่มีช่องว่าง คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อทำให้หมายเลขบัตรเครดิตที่อ่านง่ายขึ้น

รูปแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบเฉพาะสองส่วนในสตริงข้อ ส่วนแรกของสตริงการจัดรูปแบบการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของข้อความ และส่วนที่สองแสดงค่าว่างหรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบ Access ซ้ายจัดแนวข้อความทั้งหมดในแผ่นข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายรูปแบบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล Memo หรือข้อความ

อักขระ

คำอธิบาย

@

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะปรากฏเป็นช่องว่าง

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น @@@@@ และข้อความต้นแบบคือ ABC ข้อความจะปรากฏชิดซ้ายและมีช่องว่างนำหน้า 2 ช่อง

&

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะไม่แสดงอะไรเลย

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น &&&&& และข้อความคือ ABC จะมีเพียงข้อความที่จัดชิดซ้ายเท่านั้นที่ปรากฏ

!

ใช้บังคับให้เติมตัวแทนอักขระจากซ้ายไปขวาแทนที่จะเป็นจากขวาไปซ้าย คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ

<

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

>

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

*

เมื่อมีการใช้ อักขระตัวที่อยู่ถัดจากดอกจัน (*) จะกลายเป็นอักขระเติม  ซึ่งเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง โดยปกติ Access จะแสดงข้อความชิดซ้าย และเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และเมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่น เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ในที่ใดก็ได้ภายในสตริงรูปแบบของคุณ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพื่อกำกับข้อความที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ใช้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

หมายเหตุ: เมื่อคุณระบุรูปแบบ Access จะเติมเต็มตัวแทนอักขระด้วยข้อมูลจากเขตข้อมูลต้นแบบ

เมื่อต้องการนำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

 3. ใส่รูปแบบของคุณ

  ชนิดของรูปแบบกำหนดเองที่คุณสามารถระบุได้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับเขตข้อมูล

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

คุณสามารถทดสอบการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองในอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ป้อนค่าตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กแล้วดูว่ารูปแบบจะจัดข้อมูลอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างที่ต้องการหรือไม่

 • ป้อนค่าที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าที่คุณคาดไว้ (ที่มีและไม่มีตัวคั่น) แล้วดูว่ารูปแบบจะจัดอย่างไร รูปแบบมีการเพิ่มช่องว่างที่ไม่ต้องการ ช่องว่างนำหน้าหรือปิดท้าย หรืออักขระที่ไม่คาดคิดหรือไม่

 • ป้อนค่าสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์หรือค่า Null แล้วดูว่าใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับข้อมูล Date/Time ชนิด

ถ้าคุณไม่ระบุรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือรูปแบบที่กำหนดเอง Access จะใช้รูปแบบวันที่ทั่วไป  คือ m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM

รูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลวัน / เวลาสามารถประกอบด้วยสองส่วนได้แก่สำหรับวันและอีกครั้งหนึ่งนั่นคือ และคุณแยกส่วน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาคได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างใหม่รูปแบบวันทั่วไปดังนี้: m/dd/yyyy; h:nn:ss ได้

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ใช้เพื่อควบคุมซึ่งให้ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

c

ใช้แสดงรูปแบบวันที่ทั่วไป

d หรือ dd

ใช้เพื่อแสดงวันที่ของเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก สำหรับ 1 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 1 ตัว สำหรับ 2 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 2 ตัว

ddd

ใช้ย่อวันในสัปดาห์ให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น Monday จะแสดงเป็น Mon หรือ จันทร์ จะเป็น จ.

dddd

ใช้แสดงชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบสั้น

dddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบยาว

w

ใช้แสดงตัวเลขของวันในสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น วันจันทร์ จะแสดงเป็น 2

m หรือ mm

ใช้แสดงเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

mmm

ใช้ย่อชื่อของเดือนให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น October จะแสดงเป็น Oct หรือ ตุลาคม จะเป็น ต.ค.

mmmm

ใช้แสดงชื่อเต็มของเดือนทั้งหมด

q

ใช้แสดงตัวเลขของไตรมาสตามปฏิทินปัจจุบัน (1-4)

ตัวอย่างเช่น วันที่ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

ใช้แสดงลำดับวันในปี (1-366)

yy

ใช้แสดงตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ป้อนและแสดงปีด้วยตัวเลขทั้ง 4 หลัก

yyyy

ใช้แสดงตัวเลขทุกหลักของปีในช่วง 0100-9999

ตัวคั่นเวลา

ใช้เพื่อควบคุมซึ่งให้ Access วางตัวคั่นสำหรับชั่วโมง นาที และวินาที Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows .

h หรือ hh

ใช้แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

n หรือ nn

ใช้แสดงนาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

s หรือ ss

ใช้แสดงวินาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

ttttt

ใช้แสดงรูปแบบ แวลาแบบยาว

AM/PM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี AM หรือ PM ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

A/P หรือ a/p

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี A, P, a หรือ p ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

AMPM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Access ใช้ตัวบ่งชี้ช่วงเช้าและบ่ายที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อความชิดซ้ายและเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล มหรือรายงานจะแสดงเป็นค่า ๆ หนึ่งในขณะที่เขตข้อมูลจัดเก็บค่าแตกต่างกัน สร้างเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลการค้นหา อ่านวิธีแสดงข้อมูล ด้วยการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการควบคุมรูปแบบป้อนข้อมูล อ่านสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือค่าระบุในการควบคุม เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มข้อความ rich text ไปยังเขตข้อมูลการจัดรูปแบบ อ่านแทรก หรือเพิ่มเขตข้อมูล rich text

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×