ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (Power Query)

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ในบทช่วยสอนนี้คุณจะใช้ตัวแก้ไขคิวรีของ Power Query เพื่อนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ภายในเครื่องที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และจากตัวดึงข้อมูล OData ที่มีข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนการแปลงและการรวมและรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสองเพื่อสร้างรายงานยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์และปี

เมื่อต้องการดำเนินการบทช่วยสอนนี้คุณจำเป็นต้องใช้เวิร์กบุ๊กผลิตภัณฑ์และใบสั่งซื้อ ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ไฟล์และการสั่งซื้อ .xlsx

ในบทช่วยสอนนี้

งาน 1: นำเข้าผลิตภัณฑ์ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel

ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง

ขั้นตอนที่ 3: เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: นำเข้าคิวรีผลิตภัณฑ์

งาน 2: นำเข้าข้อมูลการสั่งซื้อจากตัวดึงข้อมูล OData

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล OData

ขั้นตอนที่ 2: ขยายตาราง Order_Details

ขยายลิงก์ตาราง Order_Details

ขั้นตอนที่ 3: เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

เอาคอลัมน์ที่เลือกออก

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

คำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

ขั้นตอนที่ 5: แปลงคอลัมน์ปี OrderDate

ขั้นตอนที่ 6: จัดกลุ่มแถวตาม ProductID และ Year

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งชื่อคิวรีใหม่

ผลลัพธ์ของคิวรีขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 8: ปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรีลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

ปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรี

งาน 3: รวมคิวรี Products และคิวรี Total Sales

ขั้นตอนที่ 1: ผสาน ProductID กับคิวรี Total Sales

ขั้นตอนที่ 2: ขยายคอลัมน์ที่ผสาน

ขยายลิงก์ตาราง NewColumn

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: โหลดคิวรี Total Sales per Product ลงในตัวแบบข้อมูล Excel

โหลดคิวรี Total Sales per Product ลงในตัวแบบข้อมูล Excel

คิวรี Total Sales per Product ขั้นสุดท้าย

งาน 1: นำเข้าผลิตภัณฑ์ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

ในงานนี้คุณจะนำเข้าผลิตภัณฑ์จากไฟล์และการสั่งซื้อไฟล์ .xlsxลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel

 1. สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel

 2. ในแท็บ Ribbon POWER QUERY ให้คลิก จากไฟล์ > จาก Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเรียกดูของ Excel ให้เรียกดูหรือพิมพ์เส้นทางของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อ.xlsx เพื่อนำเข้าหรือลิงก์ไปยังไฟล์นี้

 4. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่เวิร์กชีต ผลิตภัณฑ์ หรือคลิก ผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก แก้ไขคิวรี เมื่อคุณแก้ไขคิวรีหรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ หน้าต่าง ตัวแก้ไขคิวรี จะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: สำหรับวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดง ตัวแก้ไขคิวรี ให้ดูที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง

ในตาราง การแสดงตัวอย่างคิวรี แถวแรกของตารางจะไม่มีชื่อคอลัมน์ตาราง เมื่อต้องการเลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ) ที่มุมบนซ้ายของการแสดงตัวอย่างข้อมูล

 2. คลิก ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัว

เลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง

ขั้นตอนที่ 3: เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

ในขั้นตอนนี้ คุณเอาคอลัมน์ทั้งหมดออกยกเว้น ProductID, ProductName, CategoryID และ QuantityPerUnit

 1. ในตาราง การแสดงตัวอย่างคิวรี ให้เลือกคอลัมน์ ProductID, ProductName, CategoryID และ QuantityPerUnit (โดยใช้ Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก)

 2. ใน Ribbon ตัวแก้ไขคิวรี ให้คลิก เอาคอลัมน์ออก > เอาคอลัมน์อื่นออก หรือคลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิก เอาคอลัมน์อื่นออก

  ซ่อนคอลัมน์อื่น

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

เมื่อคุณดำเนินการกับคิวรีใน Power Query ขั้นตอนคิวรีจะถูกสร้างขึ้นและแสดงรายการในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ขั้นตอนคิวรีแต่ละขั้นตอนจะมีสูตร Power Query ที่สอดคล้องกัน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าภาษา "M" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในสูตรของ Power Query ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรของ Power Query

งาน

ขั้นตอนคิวรี

สูตร

เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล{[Name=”Products"]}[Data]

เลื่อนระดับแถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง

FirstRowAsHeader

ตาราง PromoteHeaders

(ผลิตภัณฑ์)

เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

RemovedOtherColumns

ตาราง SelectColumns

(FirstRowAsHeader,{"ProductID", "ProductName", "CategoryID", "QuantityPerUnit"})

ขั้นตอนที่ 4: นำเข้าคิวรีผลิตภัณฑ์

ในขั้นตอนนี้ คุณจะนำเข้าคิวรี Products ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ

 1. ใน Ribbon ของ ตัวแก้ไขคิวรี ให้คลิก นำไปใช้แล้วปิด ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีต Excel ใหม่

ด้านบนของหน้า

งาน 2: นำเข้าข้อมูลการสั่งซื้อจากตัวดึงข้อมูล OData

ในงานนี้ คุณจะนำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณจากตัวอย่างตัวดึงข้อมูล Odata ของ Northwind ที่ http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล OData

 1. บนแท็บ Ribbon ของ POWER QUERY ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น > จากตัวดึงข้อมูล OData

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวดึงข้อมูล OData ให้ใส่ URL ของตัวดึงข้อมูล OData ของ Northwind

 3. คลิก ตกลง

 4. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง Orders หรือคลิก Orders แล้วคลิก แก้ไข

หมายเหตุ: เมื่อคุณโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือตาราง คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างตารางลอยออกมา

โฮเวอร์เหนือแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: ขยายตาราง Order_Details

ในขั้นตอนนี้ คุณขยายตาราง Order_Details ที่เกี่ยวข้องกับตาราง Orders เพื่อรวมคอลัมน์ ProductID, UnitPrice และ Quantity จาก Order_Details ลงในตาราง Orders การดำเนินการ ขยาย จะรวมคอลัมน์จากตารางที่เกี่ยวข้องลงในตารางเป้าหมาย เมื่อเรียกใช้คิวรี แถวจากตารางที่เกี่ยวข้อง (Order_Details) จะถูกรวมเข้ากับแถวจากตารางเป้าหมาย (Orders)

ใน Power Query คอลัมน์ที่มีลิงก์ไปยังตารางที่เกี่ยวข้องจะมีลิงก์ รายการ หรือลิงก์ ตาราง โดยลิงก์ รายการ จะนำทางไปยังระเบียนเดี่ยวที่เกี่ยวข้อง และจะแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งกับตารางเป้าหมาย และลิงก์ ตาราง จะนำทางไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง และจะแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มกับตารางเป้าหมาย ลิงก์จะแสดงคุณสมบัติของการนำทางในแหล่งข้อมูลหนึ่งภายในตัวแบบที่สัมพันธ์กัน ส่วนคุณสมบัติการนำทางสำหรับตัวดึงข้อมูล OData จะแสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์ของ Foreign Key ในฐานข้อมูล เช่น SQL Server คุณสมบัติการนำทางแสดงถึงความสัมพันธ์ของ Foreign Key ในฐานข้อมูล

ขยายลิงก์ตาราง Order_Details

หลังจากที่คุณขยายตาราง Order_Details คอลัมน์ใหม่สามคอลัมน์และแถวเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในตาราง Orders หนึ่งรายการสำหรับแถวแต่ละแถวในตารางที่ซ้อนกันหรือที่เกี่ยวข้อง

 1. ในบานหน้าต่าง การแสดงตัวอย่างคิวรี ให้เลื่อนไปที่คอลัมน์ Order_Details

 2. ในคอลัมน์Order_Detailsให้คลิกไอคอนขยาย ( ขยาย )

 3. ในดรอปดาวน์ของ ขยาย ให้ทำดังนี้

  1. คลิก (เลือกคอลัมน์ทั้งหมด) เพื่อล้างคอลัมน์ทั้งหมด

  2. คลิก ProductID, UnitPrice และ Quantity

  3. คลิก ตกลง

   ขยายลิงก์ตาราง Order_Details

   หมายเหตุ: ใน Power Query คุณสามารถขยายตารางที่ลิงก์ไปยังคอลัมน์ และยังมีความสามารถในการรวมคอลัมน์ของตารางที่ลิงก์ก่อนการขยายข้อมูลในตารางเป้าหมายได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวม ให้ดูที่ รวมข้อมูลจากคอลัมน์

ขั้นตอนที่ 3: เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

ในขั้นตอนนี้ คุณเอาคอลัมน์ทั้งหมดออกยกเว้นคอลัมน์ OrderDate, ProductID, UnitPrice และ Quantity ในงานก่อนหน้านี้ คุณใช้ เอาคอลัมน์อื่นออก สำหรับงานนี้จะเป็นการเอาคอลัมน์ที่เลือกออก

เอาคอลัมน์ที่เลือกออก

 1. ในบานหน้าต่าง การแสดงตัวอย่างคิวรี ให้เลือกคอลัมน์ทั้งหมดดังนี้

  1. คลิกคอลัมน์แรก (OrderID)

  2. Shift+คลิกคอลัมน์สุดท้าย (Shipper)

  3. Ctrl+คลิกคอลัมน์ OrderDate, Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice และ Order_Details.Quantity

 2. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือก แล้วคลิก เอาคอลัมน์ออก

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

ในขั้นตอนนี้ คุณสร้าง คอลัมน์ที่กำหนดเอง เพื่อคำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

คำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

 1. ในบานหน้าต่างการแสดงตัวอย่างแบบสอบถามให้คลิกไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ) ที่มุมบนซ้ายของการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก แทรกคอลัมน์ > กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกคอลัมน์ที่กำหนดเอง ในกล่องข้อความ สูตรคอลัมน์ที่กำหนดเอง ให้ใส่ [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity]

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อคอลัมน์ใหม่ ให้ใส่ Line Total

 5. คลิก ตกลง

คำนวณผลรวมของบรรทัดสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

ขั้นตอนที่ 5: แปลงคอลัมน์ปี OrderDate

ในขั้นตอนนี้ คุณแปลงคอลัมน์ OrderDate เพื่อแสดงปีของวันที่สั่งซื้อ

 1. ในตาราง แสดงตัวอย่าง ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ OrderDate แล้วคลิก แปลง > ปี

 2. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ OrderDate เป็น Year ดังนี้

  1. ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ OrderDate แล้วใส่ Year

  2. หรือคลิกขวาที่คอลัมน์ OrderDate คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วใส่ Year

ขั้นตอนที่ 6: จัดกลุ่มแถวตาม ProductID และ Year

 1. ในตาราง การแสดงตัวอย่างคิวรี ให้เลือก Year และ Order_Details.ProductID

 2. คลิกขวาที่ส่วนหัวหนึ่ง แล้วคลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องข้อความ ชื่อคอลัมน์ใหม่ ให้ใส่ Total Sales

  2. ในดรอปดาวน์ของ การดำเนินการ ให้เลือก ผลรวม

  3. ในดรอปดาวน์ของ คอลัมน์ ให้เลือก Line Total

 4. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม สำหรับการดำเนินการรวม

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งชื่อคิวรีใหม่

ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลยอดขายลงใน Excel ให้ตั้งชื่อคิวรีว่า Total Sales:

 1. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ในกล่องข้อความ ชื่อ ให้ใส่ Total Sales

ผลลัพธ์ของคิวรีขั้นสุดท้าย

หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนแต่ละขั้นตอน คุณจะมีคิวรี Total Sales จากตัวดึงข้อมูล OData ของ Northwind

ยอดขายรวม

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

เมื่อคุณดำเนินการกับคิวรีใน Power Query ขั้นตอนคิวรีจะถูกสร้างขึ้นและแสดงรายการในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ขั้นตอนคิวรีแต่ละขั้นตอนจะมีสูตร Power Query ที่สอดคล้องกัน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าภาษา "M" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในสูตรของ Power Query ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรของ Power Query

งาน

ขั้นตอนคิวรี

สูตร

เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล OData

แหล่งข้อมูล

Source{[Name="Orders"]}[Data]

ขยายตาราง Order_Details

ขยาย Order_Details

ตาราง ExpandTableColumn

(Orders, "Order_Details", {"ProductID", "UnitPrice", "Quantity"}, {"Order_Details.ProductID", "Order_Details.UnitPrice", "Order_Details.Quantity"})

เอาคอลัมน์อื่นออกเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

RemovedColumns

ตาราง RemoveColumns

(#"Expand Order_Details",{"OrderID", "CustomerID", "EmployeeID", "RequiredDate", "ShippedDate", "ShipVia", "Freight", "ShipName", "ShipAddress", "ShipCity", "ShipRegion", "ShipPostalCode", "ShipCountry", "Customer", "Employee", "Shipper"})

คำนวณบรรทัดผลรวมสำหรับแถว Order_Details แต่ละแถว

InsertedColumns

ตาราง AddColumn

(RemovedColumns, "Custom", each [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity])

แปลงคอลัมน์ OrderDate เพื่อแสดงปี

RenamedColumns

ตาราง RenameColumns

(InsertedCustom,{{"Custom", "Line Total"}})

TransformedColumn

ตาราง TransformColumns

(RenamedColumns,{{"OrderDate", Date.Year}})

RenamedColumns1

ตาราง RenameColumns

(TransformedColumn,{{"OrderDate", "Year"}})

จัดกลุ่มแถวตาม ProductID และปี

GroupedRows

กลุ่มตาราง
(RenamedColumns1, {"Year", "Order_Details ProductID"}, {{"ยอดขายรวม", แต่ละรายการ. Sum ([ผลรวมบรรทัด]), พิมพ์หมายเลข}})

ขั้นตอนที่ 8: ปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรีลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

เนื่องจากคิวรี Total Sales ไม่ได้แสดงรายงาน ยอดขายรวมตามผลิตภัณฑ์และปี ขั้นสุดท้าย ให้คุณปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรีลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อตัวเลือก โหลดลงในเวิร์กชีต เป็น ปิด ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ผลลัพธ์ข้อมูลของคิวรีนี้จะไม่ถูกดาวน์โหลด แต่คิวรีจะยังคงสามารถรวมกับคิวรีอื่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมคิวรีนี้กับคิวรีผลิตภัณฑ์ในงานถัดไป

ปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรี

 1. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ให้ยกเลิกการเลือก โหลดลงในเวิร์กชีต

 2. ใน Ribbon ของ ตัวแก้ไขคิวรี ให้คลิก นำไปใช้แล้วปิด ในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก คิวรี Total Sales จะแสดง ปิดใช้งานการโหลด

  ปิดใช้งานการดาวน์โหลดคิวรี

ด้านบนของหน้า

งาน 3: รวมคิวรี Products และคิวรี Total Sales

Power Query ทำให้คุณสามารถรวมหลายคิวรีได้โดยการผสานหรือการผนวกคิวรี การดำเนินการ ผสาน จะทำบนคิวรีของ Power Query ใดๆ ที่มีรูปแบบเป็นตาราง โดยไม่ขึ้นกับแหล่งข้อมูลของข้อมูลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมแหล่งข้อมูล ให้ดูที่ รวมหลายคิวรี

ในงานนี้ คุณรวมคิวรี Productsและ คิวรี Total Sales โดยใช้ขั้นตอนคิวรี ผสาน และ ขยาย

ขั้นตอนที่ 1: ผสาน ProductID กับคิวรี Total Sales

 1. ในเวิร์กบุ๊ก Excel ให้นำทางไปยังคิวรี Products บน Sheet2

 2. บนแท็บ Ribbon ของ QUERY ให้คลิก ผสาน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ผสาน ให้เลือก Products เป็นตารางหลัก แล้วเลือก Total Sales เป็นคิวรีที่สองหรือคิวรีที่เกี่ยวข้องที่จะผสาน Total Sales ก็จะกลายเป็นคอลัมน์ใหม่ที่สามารถขยายได้

 4. เมื่อต้องการให้ Total Sales ตรงกับ Products ตาม ProductID ให้เลือกคอลัมน์ ProductID จากตาราง Products และคอลัมน์ Order_Details.ProductID จากตาราง Total Sales

 5. ในกล่องโต้ตอบ ระดับความเป็นส่วนตัว ให้ทำดังนี้

  1. เลือก องค์กร สำหรับระดับการแยกออกจากความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่ง

  2. คลิก บันทึก

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ระดับความเป็นส่วนตัว ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลขององค์กรโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลส่วนตัวไปยังแหล่งข้อมูลอื่นที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวรี Power Query จะวิเคราะห์แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง และจัดประเภทลงในระดับของความเป็นส่วนตัวที่กำหนด ได้แก่ สาธารณะ องค์กร และส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่ ระดับความเป็นส่วนตัว

  กล่องโต้ตอบ ผสาน

หลังจากที่คุณคลิก ตกลง การดำเนินการ ผสาน จะสร้างคิวรี ผลลัพธ์คิวรีจะมีคอลัมน์ทั้งหมดจากตารางหลัก (Products) และคอลัมน์เดี่ยวที่มีลิงก์การนำทางไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง (Total Sales) การดำเนินการ ขยาย จะเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในตารางหลักหรือตารางเป้าหมายจากตารางที่เกี่ยวข้อง

ผสานขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 2: ขยายคอลัมน์ที่ผสาน

ในขั้นตอนนี้ คุณขยายคอลัมน์ที่ผสานที่มีชื่อว่า NewColumn เพื่อสร้างสองคอลัมน์ใหม่ในคิวรี Products นั่นคือ Year และ Total Sales

ขยายลิงก์ตาราง NewColumn

 1. ในตารางการแสดงตัวอย่างแบบสอบถามให้คลิกไอคอนขยายnewcolumn. ( ขยาย )

 2. ในดรอปดาวน์ของ ขยาย ให้ทำดังนี้

  1. คลิก (เลือกคอลัมน์ทั้งหมด) เพื่อล้างคอลัมน์ทั้งหมด

  2. คลิก Year และ Total Sales

  3. คลิก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อสองคอลัมน์นี้เป็น Year และ Total Sales.

 4. เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ตาม Total Sales เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ใดและในปีใดมียอดขายผลิตภัณฑ์สูงสุด

 5. เปลี่ยนชื่อ คิวรีเป็น Total Sales per Product

ขยายลิงก์ตาราง

ขั้นตอนของ Power Query ถูกสร้างขึ้น

เมื่อคุณดำเนินการกิจกรรมคิวรี ผสาน ใน Power Query ขั้นตอนคิวรีจะถูกสร้างขึ้นและแสดงรายการในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ขั้นตอนคิวรีแต่ละขั้นตอนจะมีสูตร Power Query ที่สอดคล้องกัน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าภาษา "M" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในสูตรของ Power Query ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรของ Power Query

งาน

ขั้นตอนคิวรี

สูตร

ผสาน ProductID กับคิวรี Total Sales

แหล่งที่มา (แหล่งข้อมูลสำหรับการดำเนินการ ผสาน)

ตาราง NestedJoin

(Products,{"ProductID"},#"Total Sales",{"Order_Details.ProductID"},"NewColumn")

ขยายคอลัมน์ที่ผสาน

ExpandNewColumn

ตาราง ExpandTableColumn

(Source, "NewColumn", {"Year", "Total Sales"}, {"NewColumn.Year", "NewColumn.Total Sales"})

RenamedColumns

ตาราง RenameColumns

(#"Expand NewColumn",{{"NewColumn.Year", "Year"}, {"NewColumn.Total Sales", "Total Sales"}})

SortedRows

การเรียงลำดับตาราง

(RenamedColumns,{{"Total Sales", Order.Descending}})

ขั้นตอนที่ 3: โหลดคิวรี Total Sales per Product ลงในตัวแบบข้อมูล Excel

ในขั้นตอนนี้ คุณจะปิดใช้งานตัวเลือก โหลดลงในเวิร์กชีต และโหลดคิวรีลงใน ตัวแบบข้อมูล Excel เพื่อสร้างรายงานที่เชื่อมต่อกับผลลัพธ์คิวรี นอกจากการโหลดผลลัพธ์คิวรีลงในเวิร์กชีต Excel แล้ว Power Query ช่วยให้คุณโหลดผลลัพธ์คิวรีลงใน ตัวแบบข้อมูล Excel ได้อีกด้วย หลังจากที่คุณโหลดข้อมูลลงใน ตัวแบบข้อมูล Excel แล้ว คุณสามารถใช้ Power Pivot และ Power View เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมได้

โหลดคิวรี Total Sales per Product ลงในตัวแบบข้อมูล Excel

 1. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรี ให้ยกเลิกการเลือก โหลดลงในเวิร์กชีต แล้วเลือก โหลดลงในตัวแบบข้อมูล

 2. เมื่อต้องการโหลดคิวรีลงใน ตัวแบบข้อมูล Excel ให้คลิก นำไปใช้แล้วปิด

โหลดตัวแบบข้อมูล Excel

คิวรี Total Sales per Product ขั้นสุดท้าย

หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนแต่ละขั้นตอน คุณจะมีคิวรี Total Sales per Product ที่รวมข้อมูลจากไฟล์ ผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อ.xlsx และจากตัวดึงข้อมูล OData ของ Northwind คิวรีนี้สามารถนำไปใช้กับตัวแบบ Power Pivot ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงคิวรีใน Power Query จะปรับเปลี่ยนและรีเฟรชตารางที่เป็นผลลัพธ์ในตัวแบบข้อมูล Power Pivot

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขคิวรี จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถามที่ปรากฏหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถามโดยไม่โหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่จากส่วนรับข้อมูลภายนอกในแท็บ ribbon ของPower Queryให้เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ใน Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×