ย่อหน้า (แท็บการเยื้องและระยะห่าง)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวเลือกบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง เพื่อควบคุมการจัดแนวข้อความ การเยื้อง และระยะห่างบรรทัดสำหรับย่อหน้าที่เลือก

ทั่วไป

การจัดแนว     ถ้าคุณกำลังใช้ค่า การเยื้องเริ่มต้นอยู่ Microsoft Office Publisher จะจัดแนวย่อหน้าที่เลือกให้สัมพันธ์กับระยะขอบของกล่องข้อความเมื่อคุณเลือกตัวเลือกการจัดแนว ถ้าคุณเลือกค่าการเยื้องอื่นที่ตั้งไว้ หรือถ้าคุณได้ตั้งค่าการเยื้องแบบกำหนดเอง Publisher จะจัดแนวย่อหน้าที่เลือกให้สัมพันธ์กับการเยื้อง เมื่อต้องการจัดแนวข้อความให้สัมพันธ์กับระยะขอบซ้ายและขวา ให้เอาการจัดรูปแบบการเยื้องออกก่อนที่จะเลือกตัวเลือกการจัดแนว

เยื้อง

ค่าที่ตั้งไว้     คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อนำค่าการเยื้องที่ตั้งไว้ตัวใดตัวหนึ่งของ Publisher ไปใช้สำหรับองค์ประกอบทั่วไป เช่น กั้นหน้าลอย และเครื่องหมายอัญประกาศ

บรรทัดแรก     เมื่อต้องการระบุการเยื้องแบบกำหนดเองแทนที่จะใช้ค่าการเยื้องที่ตั้งไว้ ให้พิมพ์หรือเลือกระยะห่างที่คุณต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าที่เลือก

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุการเยื้องแบบกำหนดเองแทนที่จะใช้ค่าการเยื้องที่ตั้งไว้ ให้พิมพ์หรือเลือกระยะห่างที่คุณต้องการเยื้องขอบด้านซ้ายของย่อหน้าที่เลือก

ขวา     เมื่อต้องการระบุการเยื้องแบบกำหนดเองแทนที่จะใช้ค่าการเยื้องที่ตั้งไว้ ให้พิมพ์หรือเลือกระยะห่างที่คุณต้องการเยื้องขอบด้านขวาของย่อหน้าที่เลือก

เคล็ดลับ

หน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับการเยื้องแสดงอยู่ในหน่วยนิ้ว คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่นิ้ว Publisher จะแปลงหน่วยเป็นค่าที่เทียบเท่าในหน่วยนิ้ว

ระยะห่างบรรทัด

ก่อนย่อหน้า     พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างที่คุณต้องการเหนือย่อหน้าที่เลือกแต่ละย่อหน้า

หลังย่อหน้า     พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างที่คุณต้องการใต้ย่อหน้าที่เลือกแต่ละย่อหน้า

เคล็ดลับ

หน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าแสดงอยู่ในหน่วยพอยต์ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่พอยต์ Publisher จะแปลงหน่วยเป็นค่าที่เทียบเท่าในหน่วยพอยต์

ระหว่างบรรทัด     พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้าที่เลือก Publisher จะเพิ่มหนึ่งบรรทัด (บรรทัด) โดยอัตโนมัติระหว่างบรรทัดของข้อความ ขนาดของระยะห่างขึ้นอยู่กับขนาดของแบบอักษร

เคล็ดลับ

หน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดแสดงอยู่ในหน่วยบรรทัด (บรรทัด) ถ้าคุณพิมพ์เลขจำนวนเต็ม Microsoft Publisher จะตีความว่าเป็นจำนวนของบรรทัด คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นที่ไม่ใช่บรรทัด Publisher จะแปลงหน่วยเป็นค่าที่เทียบเท่าในหน่วยพอยต์

จัดแนวข้อความกับเส้นบอกแนวหลัก     ถ้าคุณมีหลายคอลัมน์หรือกล่องข้อความอยู่บนหน้ากระดาษ และคุณได้ตั้งค่า เส้นบอกแนวหลัก (โดยการคลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง บนเมนู จัดเรียง) คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดข้อความให้ตรงกับเส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดแนวข้อความอย่างแม่นยำบนหลายคอลัมน์หรือกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าระยะห่างบรรทัดของข้อความของคุณมากกว่าระยะห่างของเส้นบอกแนวหลัก ข้อความที่จัดแนวกับเส้นบอกแนวหลักจะข้ามบรรทัดระหว่างบรรทัดต่างๆ ของข้อความ คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดของเนื้อความของคุณในหน่วยพอยต์ ด้วยค่าแน่นอนที่เท่ากับหรือน้อยกว่าระยะห่างเส้นบอกแนวหลักของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×