ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ภาษาใดเป็น Office พร้อมใช้งานในได้อย่างไร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

2016 office for Windows จะพร้อมใช้งานในขณะนี้ในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาร์เมเนีย

 • อัสสัม

 • อาเซอร์ไบจาน - ญี่ปุ่น

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • บังคลา (อินเดีย)

 • บาสก์

 • เบลารุส

 • บอสเนีย - ญี่ปุ่น

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดารี

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • กาลิเซีย

 • จอร์เจีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • คุชราต

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • เกลิกไอริช

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • Kiswahili

 • กอนกานี

 • เกาหลี

 • คีร์กีซ

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มาซิโดเนีย (เหนือมาซิโดเนีย)

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • มองโกเลีย - อักขระซิริลลิก

 • เนปาล

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • โอเดีย

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา (เปรู)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย - ซิริลลิกสคริปต์

 • เซอร์เบีย - อักขระซิริลลิก (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • เซอร์เบีย - ญี่ปุ่น

 • สินธิ (ปากีสถาน)

 • สิงหล

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • ตาตาร์

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • เติร์กเมน

 • ยูเครน

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • อุซเบก - ญี่ปุ่น

 • วาเลนเชียน

 • เวียดนาม

 • เวลช์

Office 2016 for Mac จะพร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • ภาษารัสเซีย

 • สโลวัก

 • สเปน

 • สวีเดน

 • ไทย

 • ตุรกี

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อน office for Android จะพร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • อาเซอร์ไบจาน - ญี่ปุ่น

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • เอสโตเนีย

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • แคนาดาฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • เกาหลี

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เซอร์เบีย - ญี่ปุ่น

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน เม็กซิโก

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • เวียดนาม

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อน office สำหรับ iOS จะพร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

 • อาหรับ

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • มลายู

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • สโลวัก

 • สเปน

 • สวีเดน

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • เวียดนาม

Office สำหรับ Windows Mobile (Windows 10) ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาเซอร์ไบจาน - ญี่ปุ่น

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • บาสก์

 • เบลารุส

 • บอสเนีย - ญี่ปุ่น

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • แคนาดาฝรั่งเศส

 • กาลิเซีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • เฮาซา - ญี่ปุ่น

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • Kiswahili

 • เกาหลี

 • ลาว

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • มาซิโดเนีย (เหนือมาซิโดเนีย)

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เซอร์เบีย - ญี่ปุ่น

 • เซอร์เบีย - ซิริลลิกสคริปต์

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน เม็กซิโก

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • อุซเบก - ญี่ปุ่น

 • เวียดนาม

โปรแกรม Office online จาก Office.com จะพร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาร์เมเนีย

 • อัสสัม

 • อาเซอร์ไบจาน - ญี่ปุ่น

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • บังคลา (อินเดีย)

 • บาสก์

 • เบลารุส

 • บอสเนีย - ญี่ปุ่น

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • Cherokee

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดารี

 • ดัตช์

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • กาลิเซีย

 • จอร์เจีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • คุชราต

 • เฮาซา - ญี่ปุ่น

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • เกลิกไอริช

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • Kiswahili

 • กอนกานี

 • เกาหลี

 • คีร์กีซ

 • ลาว

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มาซิโดเนีย (เหนือมาซิโดเนีย)

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • มองโกเลีย - อักขระซิริลลิก

 • เนปาล

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • โอเดีย

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา (เปรู)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย - ซิริลลิกสคริปต์

 • เซอร์เบีย - อักขระซิริลลิก (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • เซอร์เบีย - ญี่ปุ่น

 • สินธิ (ปากีสถาน)

 • สิงหล

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • สเปน

 • สเปน (เม็กซิโก)

 • สวีเดน

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • ตาตาร์

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • เติร์กเมน

 • ยูเครน

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • อุซเบก - ญี่ปุ่น

 • วาเลนเชียน

 • เวียดนาม

 • เวลช์

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษาของ Microsoft Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×