ภาษาที่ได้รับการสนับสนุน โดยฟอร์ม Microsoft

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Forms จะพร้อมใช้งานในขณะนี้ในภาษาต่อไปนี้:

 • Afrikaans

 • สหราชอาณาจักรภาษาอังกฤษ

 • ญี่ปุ่น

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • แอลเบเนีย

 • ภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา

 • กัณณาท

 • โรมาเนีย

 • อัมฮาริก

 • เอสโตเนีย

 • คาซัคสถาน

 • รัสเซีย

 • อาหรับ

 • Filipino

 • เขมร

 • เซอร์เบีย - ซิริลลิกสคริปต์

 • อาเซอร์ไบจาน - ญี่ปุ่น

 • ฟินแลนด์

 • กีสวาฮีลี

 • เซอร์เบีย - ญี่ปุ่น

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • ฝรั่งเศส

 • เกาหลี

 • สโลวัก

 • บาสก์

 • แคนาดาฝรั่งเศส

 • ลาว

 • สโลวีเนีย

 • เบลารุส

 • เกลิเซียน

 • ลัตเวีย

 • สเปน

 • บอสเนีย - ญี่ปุ่น

 • เยอรมัน

 • ลิทัวเนีย

 • เม็กซิโกสเปน

 • บัลแกเรีย

 • กรีก

 • มาซิโดเนีย (FYROM)

 • สวีเดน

 • คาตาลัน

 • เฮาซา - ญี่ปุ่น

 • มลายู

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • จีน (ประยุกต์)

 • ฮิบรู

 • มะละยาลัม

 • เตลุคู

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • ฮินดี

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • ไทย

 • โครเอเชีย

 • ฮังการี

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • ตุรกี

 • เช็ก

 • ไอซ์แลนด์

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • ยูเครน

 • เดนมาร์ก

 • อินโดนีเซีย

 • โปแลนด์

 • อุซเบก - ญี่ปุ่น

 • ดัตช์

 • อิตาลี

 • โปรตุเกส

 • เวียดนาม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×