ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ภาษาที่สนับสนุน

ในขณะนี้ MicroSoftToDo สนับสนุนภาษา 96 ภาษา คุณสามารถเลือกภาษาที่ MicroSoftToDo จะใช้ในการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้เแอปในภาษาอื่น เพียงอัปเดตภาษาหลักของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ 

MicroSoftToDo จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาเซอร์ไบจาน (ละติน)

 • เบลารุส

 • บัลแกเรีย

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • คาตาลัน

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • สเปน

 • สเปน เม็กซิโก

 • เอสโตเนีย

 • บาสก์

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • ฟินแลนด์

 • ฟิลิปปินส์

 • ฝรั่งเศส แคนาดา

 • ฝรั่งเศส

 • กาลิเซีย

 • เฮาซา (ละติน)

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • โครเอเชีย

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย

 • ไอซ์แลนด์

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • กันนาดา

 • เกาหลี

 • ลาว

 • ลิทัวเนีย

 • ลัตเวีย

 • มาซิโดเนียเหนือ

 • มาลายาลัม

 • มลายู

 • บ็อกมัล

 • ดัตช์

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)

 • โรมาเนีย

 • ภาษารัสเซีย

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • แอลเบเนีย

 • เซอร์เบีย (ละติน)

 • สวีเดน

 • คิสวาฮีลี

 • ทมิฬ

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • อุซเบก (ละติน)

 • เวียดนาม

 • จีนฮั่นประยุกต์

 • จีนฮั่นดั้งเดิม

ใหม่บน to-do.microsoft.com ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน:

 • อาร์เมเนีย

 • อัสสัม

 • บังคลา (อินเดีย)

 • ดารี

 • จอร์เจีย

 • คุชราต

 • เกลิกไอริช

 • กอนกานี

 • คีร์กีซ

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • มองโกเลีย - อักขระซิริลลิก

 • เนปาล

 • โอเดีย

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา (เปรู)

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย - อักขระซิริลลิก (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • สินธิ (ปากีสถาน)

 • สิงหล

 • ตาตาร์

 • เติร์กเมน

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • วาเลนเชียน

 • เวลช์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×