ภาพรวมของเท็มเพลตแบบฟอร์มและโหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft InfoPath 2010 Designer ช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler ที่หลากหลาย เมื่อต้องการเริ่มการออกแบบฟอร์ม InfoPath เปิดใช้ InfoPath 2010 Designer และเลือกจากแกลเลอรีเทมเพลตบนแท็บไฟล์ ในส่วนใหม่ แม่แบบมีแบ่งประเภทต่อไปนี้:เทมเพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูงเทมเพลตฟอร์ม 2007 InfoPath และเทมเพลส่วน ประเภทเหล่านี้แต่ละรายการและตัวเลขของเทมเพลตฟอร์มเพื่อเลือก

ในบทความนี้

ภาพรวมเกี่ยวกับเทมเพลฟอร์ม InfoPath

เทมเพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม

รายการ SharePoint

ไลบรารีฟอร์ม SharePoint

อีเมล

ฟอร์มเปล่า

ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler)

เทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูง

ฐานข้อมูล

บริการเว็บ

XML หรือเค้าร่าง

ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล

แปลงฟอร์มที่มีอยู่

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

เทมเพลตฟอร์ม 2007 InfoPath

ส่วนของเทมเพลต

เปลี่ยนชนิดแม่แบบของฟอร์มหรือความเข้ากันได้

ภาพรวมของแม่แบบฟอร์ม InfoPath

ฟอร์มในประเภทเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม ช่วยให้คุณหาเมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วปรับใช้ฟอร์มที่ใช้แสดงรายการ SharePoint สำหรับแหล่งข้อมูลหลักของพวกเขา มีลักษณะ และที่แสดงของฟอร์ม SharePoint และอีเมล หรือทำให้ความยืดหยุ่นที่คุณต้องการออกแบบฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าคุณต้องการออกแบบฟอร์มของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูง เช่นฐานข้อมูลหรือการเชื่อมต่อบริการเว็บ แล้วคุณควรเลือกแม่แบบถูกต้องจากประเภทเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูง ถ้าส่วนใหญ่ของผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ SharePoint 2007 หรือ InfoPath 2007 แล้วคุณควรเลือกเทมเพลตจากประเภทเทมเพลตฟอร์ม 2007 InfoPath หรือคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้ากันได้ของฟอร์มในภายหลัง สุดท้าย ประเภทส่วนแม่แบบ จะพร้อมใช้งานสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้างส่วนมากที่สามารถฝังอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

แม่แบบฟอร์มที่ได้รับความนิยม

ประเภท แม่แบบฟอร์มที่ได้รับความนิยม จะมีกลุ่มฟอร์ม InfoPath ที่คัดสรรแล้วว่าได้รับการออกแบบมากที่สุด

ชนิดแม่แบบ

สภาพแวดล้อมการกรอกข้อมูล

รายการ SharePoint

เว็บเบราว์เซอร์และ Microsoft SharePoint Workspace

ไลบรารีฟอร์ม SharePoint

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

อีเมล

Microsoft Outlook

ฟอร์มเปล่า

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

รายการ SharePoint

แม่แบบฟอร์มรายการ SharePoint จะใช้เพื่อกำหนดฟอร์มที่ใช้เพื่อสร้าง ดู และแก้ไขข้อมูลในรายการ SharePoint คุณเริ่ม โดยการระบุรายการ SharePoint ที่มีอยู่ หรือใหม่ และ InfoPath สร้างฟอร์มรายการโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณปรับแต่งฟอร์ม ประกาศกลับไปยัง SharePoint ในคลิกเดียวโดยใช้ฟีเจอร์การประกาศการใช้งานด่วน Designer 2010 InfoPath

ไลบรารีฟอร์ม SharePoint

เทมเพลตของไลบรารีฟอร์ม SharePoint จะใช้การออกแบบฟอร์มสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในไลบรารีฟอร์ม SharePoint InfoPath เริ่มต้นคุณกับเค้าโครงพื้นฐานที่สามารถถูกปรับให้เข้าได้อย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มตัวควบคุม การเลือกจากชุดรูปแบบ SharePoint ที่พร้อมใช้งานในแท็บออกแบบหน้า ของ ribbon และการปรับแต่งตัวเลือกการส่ง ออก

อีเมล

ฟอร์มอีเมลจะถูกแจกจ่าย กรอกข้อมูล และส่งจากอีเมล คุณสามารถใช้เค้าโครงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือจัดรูปแบบเค้าโครงนั้นใหม่ด้วยแม่แบบเค้าโครงหน้า ชุดรูปแบบ และตารางที่พบใน Ribbon ได้ หลังจากที่คุณกำหนดเค้าโครงเองและเพิ่มตัวควบคุมเสร็จแล้ว ให้ระบุผู้รับอีเมล ซึ่งทำได้โดยการคลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นในกลุ่ม ส่งฟอร์ม ให้คลิก ไปยังอีเมล ขั้นตอนต่อไป ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิกส่วน ประกาศ จากนั้นคลิก อีเมล เพื่อเลือกผู้รับที่ต้องการ

ฟอร์ม InfoPath จะสามารถส่งได้จากอีเมลใน Microsoft Outlook 2007 และ 2010 เท่านั้น ความเข้ากันได้เริ่มต้นคือ Outlook 2010 ซึ่งถ้าคุณต้องการใช้ Outlook 2007 คุณก็สามารถเปลี่ยนชนิดแม่แบบฟอร์มเป็น อีเมล (InfoPath 2007) ได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมี Outlook และ InfoPath รุ่นเดียวกันติดตั้งอยู่จึงจะสามารถกรอกฟอร์มอีเมลได้

ฟอร์มเปล่า

แม่แบบฟอร์มเปล่าจะเริ่มให้คุณด้วยเค้าโครงหน้าเปล่า ในฐานะผู้ออกแบบ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุม การเชื่อมต่อข้อมูล และระบุเค้าโครงและส่วนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ฟอร์มเปล่าจะสามารถกรอกได้ทั้งในเว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler)

เมื่อสร้างฟอร์มที่กรอกโดยใช้ InfoPath Filler ให้ใช้ตัวเลือก ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) เช่นเดียวกับแม่แบบ “ฟอร์มเปล่า” คุณสามารถเพิ่มเค้าโครง ตัวควบคุม และการเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดได้

ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) จะสามารถกรอกได้ใน InfoPath Filler เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

แม่แบบฟอร์มขั้นสูง

ชนิดแม่แบบ

สภาพแวดล้อมการกรอกข้อมูล

ฐานข้อมูล

  • Microsoft SQL Server: เว็บเบราว์เซอร์หรือ InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

บริการเว็บ

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

XML หรือ Schema

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

การแปลงฟอร์มที่มีอยู่

เว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath Filler

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

Microsoft Word, PowerPoint และ Excel

ฐานข้อมูล

ฟอร์มฐานข้อมูลจะเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server หรือฐานข้อมูล Access เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก และใช้ตารางในฐานข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดเขตข้อมูลในฟอร์ม แม่แบบนี้จะกำหนดในทันทีว่าจะต้องกรอกฟอร์มนี้ในเว็บเบราว์เซอร์หรือใน InfoPath Filler กล่าวคือ ถ้าคุณเลือกฐานข้อมูล Microsoft SQL ฟอร์มก็จะมีค่าเริ่มต้นเป็นฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ และถ้าคุณเลือก Access ฟอร์มจะมีค่าเริ่มต้นเป็นฟอร์ม InfoPath Filler

หมายเหตุ: ฝ่ายสนับสนุนฟอร์ม InfoPath Filler เท่านั้นส่งข้อมูลการเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งไปยัง Microsoft SQL Server เปลี่ยนแปลงความเข้ากันได้ของฟอร์ม InfoPath Filler หลังจากที่คุณได้ระบุฐานข้อมูลของคุณ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกเชื่อมต่อข้อมูล ปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft SQL Server ของคุณที่มีอยู่ไปยังสนับสนุนการดำเนินการส่ง ด้วยการเลือกการเชื่อมต่อข้อมูล และ ในกล่อง โต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกปรับเปลี่ยน

บริการเว็บ

ฟอร์มบริการเว็บจะเชื่อมต่อกับบริการเว็บ SOAP ที่คุณระบุให้นำเข้าเป็นแหล่งข้อมูล ในขณะที่บริการเว็บ SOAP จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักได้เท่านั้น แต่ InfoPath สนับสนุนทั้งบริการเว็บ SOAP และ REST หลังจากที่คุณเลือกบริการเว็บและระบุว่าคุณจะใช้บริการนั้นเพื่อรับหรือส่งข้อมูลแล้ว InfoPath Designer ก็จะรวบรวม Schema ของฟอร์มพร้อมด้วยแบบสอบถามและเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ที่เหมาะสม

XML หรือ Schema

แม่แบบ Schema หรือ XML ใช้เอกสาร XML ที่มีอยู่ในการสร้างแหล่งข้อมูลฟอร์ม เมื่อคุณเลือกแม่แบบนี้ InfoPath จะพร้อมท์ให้คุณเลือกเอกสาร XML ที่มีอยู่ เมื่อออกแบบฟอร์ม สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่ผูกตัวควบคุมเข้ากับองค์ประกอบในทรีซึ่งนำเข้าจากเอกสาร XML ที่คุณใช้ออกแบบฟอร์ม แม่แบบฟอร์มนี้มีค่าเริ่มต้นเป็นฟอร์มสำหรับ InfoPath Filler เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำซ้ำลำดับและ Schema ที่ซับซ้อนอื่นๆ ต่อไปได้

แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล

เทมเพลไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มต้น ด้วยการเชื่อมต่อที่มีอยู่ข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารีแอบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่คุณระบุ คุณดำเนินการเพื่อเลือกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล และ InfoPath ใช้พารามิเตอร์การเชื่อมต่อในไฟล์การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์ม หลังจากที่คุณเลือกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล เพิ่มตัวควบคุม สร้างกฎ และนำการจัดรูปแบบเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณออก

การแปลงฟอร์มที่มีอยู่

ใช้แม่แบบฟอร์มนี้เพื่อแปลงเอกสาร Excel และ Word ที่มีอยู่เป็นฟอร์ม InfoPath โดยค่าเริ่มต้นแล้ว InfoPath จะมาพร้อมกับไลบรารีตัวแปลงสองตัว ตัวหนึ่งสำหรับ Word และอีกตัวหนึ่งสำหรับ Excel ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถสร้างและนำเข้าไลบรารีตัวแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้กับตัวเลือกการออกแบบนี้ได้เช่นกัน

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ใช้แม่แบบฟอร์มนี้เพื่อปรับแต่งฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Office ที่เก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร SharePoint InfoPath สร้างฟอร์มโดยยึดตามคอลัมน์ของไลบรารีเอกสาร SharePoint แล้ว คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุม สร้างกฎ และนำการจัดรูปแบบไปใช้ ถึงแม้ว่าข้อมูลในเอกสารจะฟอร์ม InfoPath ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมี InfoPath ติดตั้งให้กรอกแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เทมเพลตฟอร์ม 2007 InfoPath

ฟอร์มในประเภทนี้จะเหมือนกับเทมเพลเปล่าที่รวมอยู่ในประเภทเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม ยกเว้นว่าพวกเขาจะ 2007 InfoPath ที่เข้ากันได้ และไม่มีฟีเจอร์ของ InfoPath 2010 ขั้นสูงบางอย่าง จำนวนของผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2010 ของ SharePoint หรือไคลเอ็นต์ InfoPath ถ้าคุณต้องการ เริ่มต้นว่างฟอร์มเทมเพลต และรู้ว่า คุณต้องกำหนดเป้าหมาย Office รุ่นก่อนหน้า จากนั้น กด 2007 InfoPath เทมเพลตฟอร์มที่จะทำหน้าที่เป็นแบบย่อตัดที่สะดวกที่สำหรับมั่นใจว่าคุณอยู่ในโหมดถูกต้อง

หมายเหตุ: InfoPath 2010 ยังช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับ InfoPath 2003

ด้านบนของหน้า

ส่วนต่างๆ ของแม่แบบ

โดยปกติแล้ว ส่วนต่างๆ ของแม่แบบคือการรวมตัวควบคุมและคุณลักษณะอื่นๆ ของ InfoPath เข้าด้วยกัน ส่วนเหล่านี้จะสนับสนุนคุณลักษณะส่วนใหญ่ที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม ยกเว้นโค้ดของฟอร์ม คุณสามารถออกแบบส่วนของแม่แบบฟอร์มได้ในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบแม่แบบฟอร์มมาตรฐาน หลังจากที่คุณออกแบบเสร็จแล้ว ส่วนของแม่แบบฟอร์มจะแสดงขึ้นในแกลเลอรีตัวควบคุม และคุณสามารถเพิ่มส่วนนั้นลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการเพิ่มตัวควบคุม InfoPath อื่นๆ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชนิดหรือความเข้ากันได้ของแม่แบบฟอร์ม

หลังจากเลือกเทมเพลตฟอร์มจากแท็บใหม่ InfoPath จะเริ่มต้นเติมแวดล้อมของคุณ (โหมด) ลงใน InfoPath Filler หรือเว็บเบราว์เซอร์ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายสลับระหว่างโหมดโดยใช้บันทึก-เป็น หรือ โดยการคลิกไฟล์ แท็บแล้วตัวเลือกฟอร์ม ได้ จาก คลิกความเข้ากันได้ และเลือกชนิดของฟอร์มที่ต้องการจากกล่องชนิดฟอร์ม นั้น มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เทมเพลตฟอร์มที่สักที่โหมดที่ไม่สามารถเปลี่ยน เช่นรายการ SharePoint และอีเมล บางตัวควบคุม แหล่งข้อมูล และเทมเพลตจะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ส่ง schema XML โดยใช้ลำดับเกิดซ้ำที่ซับซ้อนและเชื่อมต่อฐานข้อมูลจะเท่านั้นได้รับการสนับสนุนใน InfoPath Filler สุดท้าย ฟอร์ม InfoPath Filler ประกอบด้วยเซตใหญ่แบบของตัวควบคุมและฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ลงในฟอร์ม Filler ที่จะไม่ทำงานในฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณคาดไว้ในฟอร์มจะสามารถกรอกข้อมูล บน SharePoint และ ใน InfoPath Filler คุณควรออกแบบฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม และความเข้ากันได้ของพวกเขา ดูบทนำสู่ตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×