ภาพรวมของสูตรใน Excel

ภาพรวมของสูตรใน Excel

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Excel คุณจะพบว่า Excel มีอะไรมากกว่าตารางที่คุณใช้ใส่ตัวเลขในคอลัมน์หรือแถว แน่นอนว่าคุณสามารถใช้ Excel เพื่อค้นหาผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือแถวตัวเลขได้ แต่คุณยังสามารถคำนวณการชำระเงินกู้ หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม หรือค้นหากรณีสมมติที่ดีที่สุดโดยยึดตามตัวแปรที่คุณใส่ไว้ได้

Excel ทำสิ่งเหล่านี้โดยใช้สูตรในเซลล์ สูตรจะดำเนินการการคำนวณหรือการดำเนินการอื่นๆ บนข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณ สูตรจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ ซึ่งอาจตามด้วยตัวเลข ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องหมาย + หรือ - สำหรับการบวกหรือการลบ) และ ฟังก์ชัน Excel ที่มีอยู่ภายใน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสูตร

ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะคูณ 2 ด้วย 3 แล้วจึงบวก 5 เข้ากับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 11

=2*3+5

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมบางตัวอย่างที่คุณสามารถใส่ลงในเวิร์กชีตได้

 • =A1+A2+A3    บวกค่าในเซลล์ A1, A2 และ A3

 • =SUM(A1:A10)    ใช้ ฟังก์ชัน SUM เพื่อคืนค่าผลรวมของค่าใน A1 ถึง A10

 • =TODAY()    จะคืนค่าวันที่ปัจจุบัน

 • =UPPER(”hello”)    แปลงข้อความ “hello” เป็น “HELLO” แปลงข้อความ “hello” เป็น “HELLO” โดยใช้ฟังก์ชัน UPPER

 • =IF(A1>0)    ใช้ ฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบเซลล์ A1 เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์มีค่าที่มากกว่า 0

สูตรอาจประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้คือ: ฟังก์ชัน, การอ้างอิง, ตัวดำเนินการ และ ค่าคงที่

ส่วนต่างๆ ของสูตร   

ส่วนต่างๆ ของสูตร

1. ฟังก์ชัน: ฟังก์ชัน PI() จะส่งกลับค่าพายเป็น: 3.142...

2. การอ้างอิง: A2 ส่งกลับค่าในเซลล์ A2

3. ค่าคงที่: คือ ตัวเลขหรือค่าที่ใส่ลงในสูตรโดยตรง เช่น 2

4. ตัวดำเนินการ: ตัวดำเนินการ ^ (แคเรท) ทำหน้าที่ในการยกกำลังตัวเลข และตัวดำเนินการ * (เครื่องหมายดอกจัน) ทำหน้าที่ในการคูณตัวเลข

ค่าคงที่เป็นค่าที่จะไม่ถูกคำนวณ ซึ่งจะเป็นค่าเดิมอยู่เสมอ เช่น วันที่ 10/9/2008, เลข 210 และข้อความ “รายได้ประจำไตรมาส” ทั้งหมดนี้เป็นค่าคงที่ นิพจน์ หรือค่าที่เป็นผลลัพธ์จากนิพจน์ไม่ใช่ค่าคงที่ ถ้าคุณใช้ค่าคงที่ในสูตรแทนการอ้างอิงเซลล์ (เช่น =30+70+110) ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแก้ไขสูตรเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ที่ที่ดีที่สุดที่จะใส่ค่าคงที่คือในเซลล์แต่ละเซลล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆ หากจำเป็น จากนั้นอ้างอิงเซลล์เหล่านั้นลงในสูตร

ตัวดำเนินการระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการบนองค์ประกอบของสูตร Excel ทำตามกฎการคำนวณทางคณิตศาสตร์ทั่วไป คือ วงเล็บ, เลขชี้กำลัง, การคูณและการหาร และ การบวกและการลบ หรือคำย่อ PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally) การใช้วงเล็บจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงลำดับการคำนวณดังกล่าว

ชนิดของตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการการคำนวณมี 4 ชนิด คือ: ทางคณิตศาสตร์, การเปรียบเทียบ, การเรียงข้อความต่อกัน และ การอ้างอิง

 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  ถ้าต้องการดำเนินการคำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หรือหาร หรือเมื่อต้องการรวมตัวเลข และหาผลลัพธ์เป็นตัวเลข ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  + (เครื่องหมายบวก)

  การบวก

  =3+3

  - (เครื่องหมายลบ)

  การลบ
  จำนวนติดลบ

  =3–3
  =-3

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  การคูณ

  =3*3

  / (เครื่องหมายทับ)

  การหาร

  =3/3

  % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

  เปอร์เซ็นต์

  30%

  ^ (แคเรท)

  การยกกำลัง

  =3^3

 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

  คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อค่าสองค่าถูกเปรียบเทียบโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะ คือเป็นค่า TRUE หรือ FALSE

  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  = (เครื่องหมายเท่ากับ)

  เท่ากับ

  =A1=B1

  > (เครื่องหมายมากกว่า)

  มากกว่า

  =A1>B1

  < (เครื่องหมายน้อยกว่า)

  น้อยกว่า

  =A1<B1

  >= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

  มากกว่าหรือเท่ากับ

  =A1>=B1

  <= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

  น้อยกว่าหรือเท่ากับ

  =A1<=B1

  <> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

  ไม่เท่ากับ

  =A1<>B1

 • ตัวดำเนินการเรียงข้อความ

  ใช้เครื่องหมาย และ (&) ในการต่อ (รวม) สตริงข้อความตั้งแต่หนึ่งสตริงขึ้นไป เพื่อสร้างเป็นข้อความชิ้นเดียว

  ตัวดำเนินการข้อความ

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  & (เครื่องหมาย 'และ')

  เชื่อมต่อ หรือต่อค่าสองค่า เพื่อรวมเป็นค่าข้อความที่ต่อเนื่องกัน

  ="North"&"wind" ผลลัพธ์เป็น "Northwind"
  เพื่อ A1 เป็น “นามสกุล” และ B1 เป็น "ชื่อ" ผลลัพธ์ของ =A1&", "&B1 จะเป็น "นามสกุล, ชื่อ"

 • ตัวดำเนินการอ้างอิง

  ใช้รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้

  ตัวดำเนินการอ้างอิง

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  : (เครื่องหมายจุดคู่)

  ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเซลล์อ้างอิงสองเซลล์ รวมทั้งตัวเซลล์อ้างอิงทั้งสองเซลล์นั้นด้วย

  B5:B15

  , (เครื่องหมายจุลภาค)

  ตัวดำเนินการยูเนียน ซึ่งรวมการอ้างอิงหลายๆ ชุดเข้าด้วยกันเป็นการอ้างอิงหนึ่งชุด

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (ช่องว่าง)

  ตัวดำเนินการอินเตอร์เซกชัน ซึ่งสร้างการอ้างอิงหนึ่งรายการไปยังเซลล์ร่วมของการอ้างอิงทั้งสองชุด

  B7:D7 C6:C8

ด้านบนของหน้า

ในบางกรณี ลำดับของการทำการคำนวณอาจมีผลต่อค่าที่สูตรจะส่งกลับ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจถึงวิธีที่ลำดับถูกกำหนด และวิธีที่คุณจะสามารถเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

 • ลำดับการคำนวณ

  สูตรจะคำนวณค่าต่างๆ ตามลำดับที่เฉพาะเจาะจง โดยสูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ ซึ่ง Excel จะตีความอักขระต่างๆ ที่ตามหลังเครื่องหมายเท่ากับว่าเป็นสูตร ส่วนที่อยู่ต่อจากเครื่องหมายเท่ากับคือองค์ประกอบที่จะนำไปคำนวณ (ตัวถูกดำเนินการ) เช่น ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซลล์ ซึ่งจะถูกคั่นด้วยตัวดำเนินการคำนวณ Excel จะคำนวณสูตรจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวดำเนินการแต่ละตัวในสูตรนั้น

 • ความสำคัญของตัวดำเนินการในสูตรของ Excel

  ถ้าคุณรวมตัวดำเนินการหลายๆ ตัวไว้ในสูตรเดียวกัน Excel จะคำนวณตามลำดับที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการการคูณและการหาร Excel จะคำนวณตัวดำเนินการเหล่านี้จากซ้ายไปขวา

  ตัวดำเนินการ

  คำอธิบาย

  : (เครื่องหมายจุดคู่)

  (ช่องว่างเดี่ยว)

  , (เครื่องหมายจุลภาค)

  ตัวดำเนินการอ้างอิง

  จำนวนติดลบ (เช่น –1)

  %

  เปอร์เซ็นต์

  ^

  การยกกำลัง

  * และ /

  การคูณและการหาร

  + และ –

  การบวกและการลบ

  &

  เชื่อมสตริงข้อความสองสตริง (การเรียงต่อกัน)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  การเปรียบเทียบ

 • การใช้วงเล็บในสูตรของ Excel

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของการประเมิน ให้ใส่วงเล็บคร่อมส่วนของสูตรที่จะให้คำนวณเป็นลำดับแรก ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็น 11 เนื่องจาก Excel ทำการคูณก่อนการบวก โดยสูตรจะคูณ 2 ด้วย 3 แล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกกับ 5

  =5+2*3

  แต่อีกแบบหนึ่ง ถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนไวยากรณ์ Excel จะบวก 5 กับ 2 ก่อน แล้วจึงคูณด้วย 3 ได้ผลลัพธ์เป็น 21

  =(5+2)*3

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ วงเล็บที่ล้อมรอบส่วนแรกของสูตรจะบังคับให้ Excel คำนวณ B4+25 ก่อนแล้วจึงหารผลลัพธ์ที่ได้จากผลรวมของค่าในเซลล์ D5, E5 และ F5

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชัน คือ สูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ที่ดำเนินการการคำนวณโดยใช้ค่าที่ระบุ หรือที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ ตามลำดับหรือโครงสร้าง ฟังก์ชันต่างๆ สามารถใช้เพื่อดำเนินการการคำนวณทั่วไปหรือการคำนวณที่ซับซ้อนได้ คุณสามารถค้นหาฟังก์ชันทั้งหมดของ Excel ได้บนแท็บสูตรบน Ribbon

แท็บสูตร Excel บน Ribbon
 • ไวยากรณ์ของฟังก์ชันใน Excel

  ตัวอย่างต่อไปนี้ของ ฟังก์ชัน ROUND จะปัดเศษตัวเลขในเซลล์ A10 ที่แสดงในไวยกรณ์ของฟังก์ชัน

  โครงสร้างของฟังก์ชัน

  1. โครงสร้าง โครงสร้างของฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชัน วงเล็บเปิด อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และวงเล็บปิด

  2. ชื่อฟังก์ชัน สำหรับรายการฟังก์ชันที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่เซลล์แล้วกด SHIFT+F3 ซึ่งจะเรียกใช้กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

  สูตร Excel - กล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน

  3. อาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าทางตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE อาร์เรย์ ค่าที่ผิดพลาด เช่น #N/A หรือการอ้างอิงเซลล์ อาร์กิวเมนต์ที่คุณสร้างจะต้องให้ค่าที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์ดังกล่าว นอกจากนี้ อาร์กิวเมนต์ยังสามารถเป็นค่าคงที่ สูตร หรือฟังก์ชันอื่นๆ ได้ด้วย

  4. คำแนะนำเครื่องมืออาร์กิวเมนต์ คำแนะนำเครื่องมือที่มีไวยกรณ์และอาร์กิวเมนต์แสดงฟังก์ชันที่คุณพิมพ์ เช่น พิมพ์ =ROUND( แล้วคำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้น คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏสำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในเท่านั้น

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ฟังก์ชันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น =ROUND เนื่องจาก Excel จะทำให้ชื่อฟังก์ชันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกด Enter ถ้าคุณสะกดชื่อฟังก์ชันผิด เช่น =SUME(A1:A10) แทน =SUM(A1:A10) Excel จะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #NAME?

 • การใส่ฟังก์ชัน Excel

  เมื่อคุณสร้างสูตรที่มีฟังก์ชัน คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน เพื่อช่วยคุณใส่ฟังก์ชันเวิร์กชีตได้ เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันจากกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน Excel จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างฟังก์ชัน ซึ่งจะแสดงชื่อฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์แต่ละอาร์กิวเมนต์ คำอธิบายแต่ละฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ ผลลัพธ์ปัจจุบันของฟังก์ชัน และผลลัพธ์ปัจจุบันของทั้งสูตร

  ตัวช่วยสร้างฟังก์ชัน Excel

  เมื่อต้องการทำให้การสร้างและแก้ไขสูตรเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลดข้อผิดพลาดขณะพิมพ์และข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ให้น้อยที่สุด ให้ใช้ Formula AutoComplete หลังจากคุณพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และตัวอักษรเริ่มต้นของฟังก์ชัน Excel จะแสดงรายการดรอปดาวน์ฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ และชื่อที่ถูกต้องที่ตรงกับตัวอักษรเหล่านั้นแบบไดนามิก คุณสามารถเลือกหนึ่งในรายการดรอปดาวน์แล้ว Excel จะใส่ฟังก์ชันให้คุณ

  การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel

 • การซ้อนฟังก์ชัน Excel

  ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ของอีกฟังก์ชันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันซ้อนAVERAGE และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับค่า 50

  ฟังก์ชันซ้อน

  1. ฟังก์ชัน AVERAGE และ SUM จะซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชัน IF

  ค่าส่งกลับที่ถูกต้อง    เมื่อฟังก์ชันซ้อนถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันซ้อนนั้นจะต้องส่งกลับค่าที่เป็นชนิดเดียวกับที่อาร์กิวเมนต์นั้นใช้ ตัวอย่างเช่น หากอาร์กิวเมนต์นั้นส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE ฟังก์ชันซ้อนก็จะต้องส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE เช่นกัน ไม่เช่นนั้น Excel จะแสดง #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  ข้อจำกัดของระดับการซ้อน    สูตรสามารถมีฟังก์ชันซ้อนกันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดระดับ เมื่อฟังก์ชันหนึ่ง (ซึ่งเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน B) ถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในอีกฟังก์ชันหนึ่ง (ซึ่งเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน A) ฟังก์ชัน B จะทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันระดับที่สอง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน SUM ต่างก็เป็นฟังก์ชันระดับที่สองทั้งคู่ถ้าถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF และฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชันซ้อน AVERAGE ก็จะเป็นฟังก์ชันระดับที่สาม เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

  ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงจะระบุเซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต และบอก Excel ว่าจะหาค่าหรือข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในสูตรได้จากที่ใด คุณสามารถใช้การอ้างอิงเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่ในคนละส่วนของเวิร์กชีตในสูตรเดียว หรือใช้ค่าจากเซลล์เดียวในหลายๆ สูตรได้ คุณยังสามารถอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน และไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นได้อีกด้วย การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่นจะเรียกว่าลิงก์หรือการอ้างอิงภายนอก

 • สไตล์การอ้างอิง A1

  ตามค่าเริ่มเต้น Excel จะใช้สไตล์การอ้างอิง A1 ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ที่มีตัวอักษร (A ถึง XFD สำหรับคอลัมน์ทั้งหมด 16,384 คอลัมน์) และอ้างอิงแถวด้วยตัวเลข (1 ถึง 1,048,576) ตัวอักษรและตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าหัวเรื่องของแถวและคอลัมน์ เมื่อต้องการอ้างอิงไปยังเซลล์ ให้ใส่ตัวอักษรของคอลัมน์แล้วตามด้วยหมายเลขแถว เช่น B2 อ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่ในจุดตัดระหว่างคอลัมน์ B และแถวที่ 2

  เมื่อต้องการอ้างอิง

  ใช้

  เซลล์ในคอลัมน์ A และแถวที่ 10

  A10

  ช่วงเซลล์ในคอลัมน์ A และแถวที่ 10 ถึง 20

  A10:A20

  ช่วงเซลล์ในแถวที่ 15 และคอลัมน์ B ถึง E

  B15:E15

  เซลล์ทั้งหมดในแถวที่ 5

  5:5

  เซลล์ทั้งหมดในแถวที่ 5 ถึง 10

  5:10

  เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ H

  H:H

  เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ H ถึง J

  H:J

  ช่วงเซลล์ในคอลัมน์ A ถึง E และแถวที่ 10 ถึง 20

  A10:E20

 • การทำการอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชัน AVERAGE จะคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับช่วง B1:B10 บนเวิร์กชีตที่ตั้งชื่อว่า การตลาด ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

  ตัวอย่างการอ้างอิงแผ่นงาน

  1. อ้างอิงไปยังเวิร์กชีตชื่อ Marketing

  2. อ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์จาก B1 ถึง B10

  3. เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) จะแยกการอ้างอิงเวิร์กชีตจากการอ้างอิงช่วงของเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตที่อ้างอิงมีช่องว่างหรือตัวเลขอยู่ในชื่อ คุณจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวก่อนและหลังชื่อเวิร์กชีต เช่น ='123'!A1 หรือ ='January Revenue'!A1

 • ความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ สัมพันธ์ และแบบผสม

  1. การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์    การอ้างอิงเซลล์สัมพัทธ์ในสูตร เช่น A1 จะยึดตามตำแหน่งสัมพัทธ์ของเซลล์ที่มีสูตรนั้น และเซลล์ที่มีการอ้างอิงไปถึง ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลง การอ้างอิงก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะมีการปรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สูตรใหม่จะใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ในเซลล์ B2 ไปยังเซลล์ B3 การอ้างอิงจะปรับจาก =A1 เป็น =A2 โดยอัตโนมัติ

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์   

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์

  2. การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์    การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ในสูตร เช่น $A$1 จะอ้างอิงไปยังเซลล์ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเสมอ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลง การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์จะยังคงเหมือนเดิม ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะไม่มีการปรับการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์แต่อย่างใด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สูตรใหม่จะใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ คุณจึงอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการอ้างอิงเหล่านั้นให้เป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ในเซลล์ B2 ไปยังเซลล์ B3 การอ้างอิงจะเหมือนกันทั้งในสองเซลล์คือ =$A$1

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์   

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์
  3. การอ้างอิงแบบผสม    การอ้างอิงแบบผสมจะมีคอลัมน์สัมบูรณ์และแถวสัมพัทธ์ หรือแถวสัมบูรณ์และคอลัมน์สัมพัทธ์ การอ้างอิงคอลัมน์แบบสัมบูรณ์จะใช้รูปแบบ $A1, $B1, ฯลฯ การอ้างอิงแถวแบบสัมบูรณ์จะใช้ฟอร์ม A$1, B$1, ฯลฯ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลงไป การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะมีการปรับการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีการปรับการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบผสมจากเซลล์ A2 ไปยัง B3 การอ้างอิงจะปรับจาก =A$1 เป็น =B$1

   สูตรที่ถูกคัดลอกที่มีการอ้างอิงแบบผสม   

   สูตรที่ถูกคัดลอกที่มีการอ้างอิงแบบผสม

 • สไตล์การอ้างอิงสามมิติ

  การอ้างอิงไปยังเวิร์กชีตหลายแผ่นได้โดยสะดวก    ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊กหนึ่ง ให้ใช้การอ้างอิงสามมิติ การอ้างอิงสามมิติประกอบด้วยการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่นำหน้าด้วยช่วงของชื่อเวิร์กชีต Excel จะใช้เวิร์กชีตใดก็ตามที่มีการจัดเก็บอยู่ระหว่างชื่อแรกและชื่อสุดท้ายของการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) จะบวกทุกค่าในเซลล์ B5 บนทุกเวิร์กชีตตั้งแต่ Sheet 2 ถึง Sheet 13

  • คุณสามารถใช้การอ้างอิงสามมิติเพื่ออ้างอิงไปยังเซลล์บนเวิร์กชีตอื่น กำหนดชื่อ และสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ ได้แก่ SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA และ VARPA

  • การอ้างอิงสามมิติ ใช้ไม่ได้ในสูตรอาร์เรย์

  • การอ้างอิงสามมิติ ใช้ไม่ได้กับ ตัวดำเนินการอินเตอร์เซกชัน (ช่องว่างเดี่ยว) หรือในสูตรที่ใช้อินเทอร์เซกชันโดยนัย

  สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบเวิร์กชีต    ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบเวิร์กชีตที่อยู่ในการอ้างอิงสามมิติ ตัวอย่างนี้ใช้สูตร =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) เพื่อบวกค่าของเซลล์ A2 ถึง A5 บนเวิร์กชีตที่ 2 ถึง 6

  • แทรกหรือคัดลอก    ถ้าคุณแทรกหรือคัดลอกแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 (จุดสิ้นสุดในตัวอย่างนี้) Excel จะรวมค่าทั้งหมดในเซลล์ A2 ถึง A5 จากแผ่นงานที่เพิ่มเข้ามาไว้ในการคำนวณด้วย

  • ลบ    ถ้าคุณลบแผ่นงานที่อยู่ระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ออก Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

  • ย้าย    ถ้าคุณย้ายแผ่นงานที่อยู่ระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่นอกช่วงแผ่นงานที่อ้างอิงถึง Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

  • ย้ายจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณย้าย Sheet2 หรือ Sheet6 ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน Excel จะปรับการคำนวณให้เข้ากับช่วงใหม่ของแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงานทั้งสอง

  • ลบจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณลบ Sheet2 หรือ Sheet6 Excel จะปรับการคำนวณให้เข้ากับช่วงของแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงานทั้งสอง

 • สไตล์การอ้างอิง R1C1

  คุณยังสามารถใช้สไตล์การอ้างอิงที่มีการใส่หมายเลขให้กับแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีตได้เช่นกัน สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 มีประโยชน์ในการคำนวณตำแหน่งแถวและคอลัมน์ในแมโคร ในสไตล์แบบ R1C1 นี้ Excel จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ด้วย "R" ตามด้วยหมายเลขแถว และ "C" ตามด้วยหมายเลขคอลัมน์

  อ้างอิง

  ความหมาย

  R[-2]C

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ ไปยังเซลล์ที่อยู่เหนือขึ้นไปสองแถวและภายในคอลัมน์เดียวกัน

  R[2]C[2]

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ไปที่เซลล์สองแถวลงมาและสองคอลัมน์ทางขวา

  R2C2

  การอ้างอิงสัมบูรณ์ไปยังเซลล์ที่อยู่ในแถวที่สองและในคอลัมน์ที่สอง

  R[-1]

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ไปที่ทั้งแถวเหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่

  R

  การอ้างอิงสัมบูรณ์ไปที่แถวปัจจุบัน

  เมื่อคุณบันทึกแมโคร Excel จะบันทึกคำสั่งบางคำสั่งโดยใช้สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกคำสั่ง เช่น การคลิกปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อแทรกสูตรที่หาผลรวมช่วงเซลล์ Excel ก็จะบันทึกสูตรโดยใช้สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 ไม่ใช่แบบ A1

  คุณสามารถเปิดหรือปิดสไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ได้ด้วยการตั้งค่าหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ภายใต้ส่วน การทำงานกับสูตร ในประเภท สูตร ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบนี้ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

  ด้านบนของหน้า

คุณสามารถสร้างชื่อที่กำหนดเพื่อเป็นตัวแทนเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร ค่าคงที่ หรือตาราง Excel ได้ ชื่อก็คือการอ้างอิงแบบย่อที่ช่วยให้เข้าใจจุดประสงค์ของการอ้างอิงเซลล์ ค่าคงที่ สูตร หรือตารางได้ง่ายขึ้น ซึ่งแต่ละรายการอาจดูจะเข้าใจได้ยากในตอนแรก ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างทั่วไปของชื่อ และแสดงให้เห็นว่าการใช้ชื่อเหล่านั้นในสูตรจะสามารถเพิ่มความชัดเจนและทำให้เข้าใจสูตรง่ายขึ้นได้อย่างไร

ตัวอย่าง 1

ชนิดตัวอย่าง

ตัวอย่าง การใช้ช่วงแทนการใช้ชื่อ

ตัวอย่าง การใช้ชื่อ

อ้างอิง

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

ค่าคงที่

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,TaxRate)

สูตร

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(ยอดขาย),ข้อมูลการขาย,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

ตาราง

A22:B25

=PRODUCT(ราคา,ตาราง1[@อัตราภาษี])

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

หมายเหตุ:  ในสูตรในคอลัมน์ C และ D ที่กำหนดชื่อเป็น “Sales” จะแสดงแทนการอ้างอิงไปยัง (ช่วง) A9:A13 และชื่อ “SalesInfo” จะถูกแทนสำหรับช่วง A9:A13 ถ้าคุณไม่สร้างชื่อเหล่านี้ในเวิร์กบุ๊กทดสอบของคุณ จะทำให้สูตรใน D2:D3 คืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #NAME?

ชนิดตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ไม่ใช้ชื่อ

ตัวอย่างที่ใช้ชื่อ

สูตรและผลลัพธ์ที่ใช้ชื่อ

อ้างอิง

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Sales)

=SUM(Sales)

สูตร

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(ยอดขาย),ข้อมูลการขาย,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(ยอดขาย),ข้อมูลการขาย,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

ราคา

$995

Sales

วันที่ที่ขาย

$249

3/17/2011

$399

4/2/2011

$643

4/23/2011

$275

4/30/2011

$447

5/4/2011

 • ชนิดของชื่อ

  มีชนิดของชื่ออยู่หลายชนิดที่คุณสามารถสร้างและใช้ได้

  • ชื่อที่กำหนด    ชื่อที่ใช้แทนเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ คุณสามารถสร้างชื่อที่กำหนดของคุณเองได้ นอกจากนี้ ในบางครั้ง Excel ยังสร้างชื่อที่กำหนดให้คุณอีกด้วย เช่น เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่พิมพ์

  • ชื่อตาราง    ชื่อสำหรับตาราง Excel ซึ่งเป็นคอลเลกชันของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เฉพาะเจาะจงที่เก็บอยู่ในระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) Excel จะสร้างชื่อตาราง Excel เริ่มต้นเป็น "ตาราง1", "ตาราง2" เรื่อยไปในแต่ละครั้งที่คุณแทรกตาราง Excel แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเหล่านี้เพื่อให้สื่อความหมายได้ดีขึ้นได้

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ให้ดู การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนกับตาราง Excel

 • การสร้างและการใส่ชื่อ

  คุณสร้างชื่อโดยใช้

  • กล่องชื่อบนแถบสูตร    วิธีนี้ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับการสร้างชื่อระดับเวิร์กบุ๊กสำหรับช่วงที่เลือก

  • สร้างชื่อจากส่วนที่เลือก    คุณสามารถสร้างชื่อได้โดยสะดวกจากป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่โดยใช้เซลล์ส่วนที่เลือกในเวิร์กชีต

  • กล่องโต้ตอบ 'ชื่อใหม่'    วิธีนี้ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างชื่อ อย่างเช่นการระบุขอบเขตของระดับเวิร์กชีตภายในหรือการสร้างข้อคิดเห็นของชื่อ

  หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ชื่อจะใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์

  คุณสามารถใส่ชื่อด้วยวิธีต่อไปนี้

  • การพิมพ์    ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ชื่อเพื่อเป็นอาร์กิวเมนต์ในสูตร

  • การใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ    ใช้รายการดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ โดยรายการจะแสดงชื่อที่ถูกต้องให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

  • การเลือกจากคำสั่ง ใช้ในสูตร    เลือกชื่อที่กำหนดจากรายการที่มีอยู่จากคำสั่ง ใช้ในสูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด บนแท็บ สูตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ด้านบนของหน้า

สูตรอาร์เรย์สามารถทำการคำนวณหลายการคำนวณ แล้วส่งกลับผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ได้ สูตรอาร์เรย์จะดำเนินการกับชุดของค่าอย่างน้อยสองชุดที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์แบบอาร์เรย์ อาร์กิวเมนต์แบบอาร์เรย์แต่ละอาร์กิวเมนต์จะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน โดยคุณสามารถสร้างสูตรอาร์เรย์ได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณสร้างสูตรอื่น เว้นแต่ว่าคุณต้องกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อป้อนสูตรนั้นๆ ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในบางฟังก์ชันก็เป็นสูตรอาร์เรย์ และต้องใส่เป็นอาร์เรย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ค่าคงที่อาร์เรย์สามารถใช้เป็นการอ้างอิงเมื่อคุณไม่ต้องการป้อนค่าคงที่แต่ละค่าในเซลล์ที่แยกกันบนเวิร์กชีต

การใช้สูตรอาร์เรย์เพื่อคำนวณผลลัพธ์แบบเดี่ยวหรือแบบหลายผลลัพธ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณใส่ สูตรอาร์เรย์ Excel จะแทรกสูตรระหว่าง {} (วงเล็บปีกกา) โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณพยายามใส่วงเล็บปีกกาด้วยตัวเอง Excel จะแสดงสูตรของคุณเป็นข้อความ

 • สูตรอาร์เรย์ที่สร้างผลลัพธ์เดี่ยว    สูตรอาร์เรย์ชนิดนี้สามารถลดความซับซ้อนของรูปแบบของเวิร์กชีตได้โดยการแทนที่สูตรต่างๆ ด้วยสูตรอาร์เรย์เดี่ยว

  ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะคำนวณค่าผลรวมของอาร์เรย์ของราคาหุ้นและส่วนแบ่ง โดยไม่ใช้แถวของเซลล์เพื่อคำนวณและแสดงค่าแต่ละค่าสำหรับหุ้นแต่ละตัว

  สูตรอาร์เรย์ที่สร้างผลลัพธ์เดียว

  เมื่อคุณใส่สูตร ={SUM(B2:D2*B3:D3)} เป็นสูตรอาร์เรย์ สูตรจะคูณ จำนวนหุ้น และ ราคา สำหรับแต่ละหุ้น แล้วบวกผลลัพธ์ของการคำนวณเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

 • สูตรอาร์เรย์ที่สร้างหลายผลลัพธ์    ฟังก์ชันเวิร์กชีตบางฟังก์ชันจะคืนค่าอาร์เรย์เป็นค่าต่างๆ หรือจำเป็นต้องมีค่าอาร์เรย์เป็นอาร์กิวเมนต์ เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์หลายผลลัพธ์ด้วยสูตรอาร์เรย์ คุณต้องใส่อาร์เรย์ลงในช่วงของเซลล์ที่มีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากันกับอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์

  ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชุดของยอดขายสามยอดอนุกรม (ในคอลัมน์ B) สำหรับชุดของเดือนสามเดือน (ในคอลัมน์ A) ฟังก์ชัน TREND จะหาค่าเส้นตรงให้กับยอดขาย ในการแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดของสูตรนั้น ผลลัพธ์จะถูกใส่ไว้ในเซลล์สามเซลล์ในคอลัมน์ C (C1:C3)

  สูตรอาร์เรย์ที่สร้างหลายผลลัพธ์

  เมื่อคุณป้อนสูตร =TREND(B1:B3,A1:A3) เป็นสูตรอาร์เรย์ สูตรจะสร้างผลลัพธ์แยกกันสามค่า (22196, 17079 และ 11962) จากตัวเลขการขายทั้งสามค่า และเดือนสามเดือน

ใช้ค่าคงที่อาร์เรย์

ในสูตรแบบปกติ คุณสามารถใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่า หรือใส่ค่านั้นเลย (ที่เรียกว่าค่าคงที่) ก็ได้ ในทำนองเดียวกัน ในสูตรอาร์เรย์ คุณก็สามารถใส่การอ้างอิงไปยังอาร์เรย์ หรือใส่อาร์เรย์ของค่าที่มีอยู่ภายในเซลล์ (ที่เรียกว่าค่าคงที่อาร์เรย์) ได้เช่นกัน สูตรอาร์เรย์จะยอมรับค่าคงที่ในแบบเดียวกับสูตรที่ไม่ใช่อาร์เรย์ (non-array) ยอมรับ แต่คุณจะต้องป้อนค่าคงที่อาร์เรย์ในรูปแบบเฉพาะตัว

ค่าคงที่อาร์เรย์อาจประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ (เช่น TRUE หรือ FALSE) หรือค่าความผิดพลาด (เช่น #N/A) ชนิดของค่าที่แตกต่างกันสามารถอยู่ในค่าคงที่อาร์เรย์เดียวกันได้  ตัวอย่างเช่น {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE} ตัวเลขในค่าคงที่อาร์เรย์อาจเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ ข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ตัวอย่างเช่น "วันอังคาร"

ค่าคงที่อาร์เรย์ไม่สามารถมีการอ้างอิงเซลล์ คอลัมน์หรือแถวที่มีความยาวต่างกัน สูตร หรืออักขระพิเศษ $ (เครื่องหมายดอลลาร์) วงเล็บ หรือ % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เมื่อคุณจัดรูปแบบค่าคงที่อาร์เรย์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ

 • ใส่ค่าคงที่อาร์เรย์ในวงเล็บปีกกา ( { } )

 • แยกค่าที่อยู่ต่างคอลัมน์กันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุค่า 10, 20, 30 และ 40 ให้ใส่ {10,20,30,40} ค่าคงที่อาร์เรย์นี้เรียกว่า อาร์เรย์ 1 คูณ 4 และเท่ากับการอ้างอิง 1 แถวคูณ 4 คอลัมน์

 • แยกค่าที่อยู่ต่างแถวกันโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุค่า 10, 20, 30 และ 40 ในแถวหนึ่ง และ 50, 60, 70 และ 80 ในแถวถัดไปด้านล่าง ให้ใส่ค่าคงที่อาร์เรย์ 2 คูณ 4 ดังนี้ {10,20,30,40;50,60,70,80}

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณลบสูตร ค่าผลลัพธ์ของสูตรจะถูกลบด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบสูตรแล้วให้เหลือเฉพาะค่าผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์ได้

 • เมื่อต้องการลบสูตรพร้อมกับค่าผลลัพธ์ ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีสูตร

  2. กด Delete

 • เมื่อต้องการลบสูตรโดยที่ไม่ลบค่าผลลัพธ์ ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีสูตร

   ถ้าสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรอาร์เรย์

   วิธีเลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรอาร์เรย์

   1. คลิกเซลล์ในสูตรอาร์เรย์

   2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

   3. คลิก พิเศษ

   4. คลิก อาร์เรย์ปัจจุบัน

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม
   รูป Ribbon ของ Excel

   แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด CTRL+C ได้

  3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่าง วาง รูปปุ่ม แล้วคลิก วางค่า

ด้านบนของหน้า

ตารางต่อไปนี้จะสรุปข้อผิดพลาดทั่วไปส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่สูตร และวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในสูตร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

จับคู่วงเล็บเปิดและปิดทั้งหมดในสูตร   

วงเล็บทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการจับคู่ในสูตร เมื่อคุณสร้างสูตร Excel จะแสดงวงเล็บเป็นสีเมื่อคุณใส่วงเล็บ

ใช้เครื่องหมายจุดคู่เพื่อระบุช่วงที่คุณใส่ในสูตร   

เครื่องหมายจุดคู่ (:) ใช้เพื่อคั่นการอ้างอิงเซลล์แรกและเซลล์สุดท้ายในช่วง เช่น A1:A5.

ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด   

ฟังก์ชันต่างๆ สามารถมีอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นและอาร์กิวเมนต์เสริมได้ (ระบุด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมในไวยกรณ์) ต้องใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่อาร์กิวเมนต์มากเกินไป

อย่าซ้อนฟังก์ชันเกินกว่า 64 ฟังก์ชันในสูตร   

การซ้อนฟังก์ชันภายในสูตรถูกจำกัดไว้ที่ 64 ระดับ

ใส่ชื่อเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว    

เมื่ออ้างอิงไปยังค่าหรือเซลล์บนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่มีอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรในชื่อ คุณต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว () ลงในชื่อ

รวมเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กภายนอก   

การอ้างอิงภายนอกจะต้องมีชื่อเวิร์กบุ๊กและเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊ก

ใส่ตัวเลขโดยไม่มีการจัดรูปแบบ   

ตัวเลขที่คุณใส่ในสูตรไม่ควรอยู่ในรูปแบบที่มีจุดคั่น หรือเครื่องหมายดอลลาร์ ($) เนื่องจากมีเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นระหว่างอาร์กิวเมนต์ในสูตรอยู่แล้ว และเครื่องหมายดอลลาร์ถูกใช้สำหรับการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ เช่น แทนที่จะใส่ $1,000 ให้ใส่ 1000 ในสูตรแทน

ด้านบนของหน้า

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×