ฟังก์ชัน SYD

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ Double ที่ระบุในแบบผลรวมของปีของหลักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ไวยากรณ์

SYD ( ต้นทุน ซาก ชีวิต ช่วงเวลา )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันSYDมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ต้นทุน

ต้องระบุ คู่ระบุต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

ซาก

ต้องระบุ คู่ระบุค่าของสินทรัพย์ที่ส่วนท้ายของหมดอายุ

อายุ

ต้องระบุ คู่ระบุความยาวของอายุของสินทรัพย์

ระยะเวลา

ต้องระบุ คู่ระบุช่วงเวลาสำหรับแอสเซทที่ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณ


ข้อสังเกต

ต้องแสดงอาร์กิวเมนต์มีชีวิตชีวาและช่วงเวลาในหน่วยเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชีวิตชีวาจะได้รับในเดือนช่วงเวลาที่ต้องยังได้รับในเดือน อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดต้องเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSYDเพื่อส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุของสินทรัพย์ต้นทุนเริ่มแรก (InitCost), มูลค่าซากที่ส่วนท้ายของมีชีวิตชีวาประโยชน์ของสินทรัพย์ (SalvageVal), และทั้งหมดอายุของสินทรัพย์ในที่ที่กำหนด จำนวนปี (LifeTime) ช่วงเวลาในปีที่คำนวณค่าเสื่อมราคาคือPDepr

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×