ฟังก์ชัน SLN

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ Double ที่ระบุค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับงวดเดียว

ไวยากรณ์

SLN ( ต้นทุน ซาก ชีวิต )

ฟังก์ชันSLNมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ต้นทุน

ต้องระบุ คู่ระบุต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

ซาก

ต้องระบุ คู่ระบุค่าของสินทรัพย์ที่ส่วนท้ายของหมดอายุ

อายุ

ต้องระบุ คู่ระบุความยาวของอายุของสินทรัพย์


ข้อสังเกต

ต้องแสดงจุดค่าเสื่อมราคาในหน่วยเป็นชีวิตอาร์กิวเมนต์ เดียวกัน อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดต้องเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSLNเพื่อส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับงวดเดียวที่กำหนดของสินทรัพย์ต้นทุนเริ่มแรก (InitCost), มูลค่าซากที่ส่วนท้ายของมีชีวิตชีวาประโยชน์ของสินทรัพย์ (SalvageVal), และมีชีวิตชีวาผลรวมของตัว สินทรัพย์ในปี (LifeTime)

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×