ฟังก์ชัน RATE

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RATE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี ฟังก์ชัน RATE จะคำนวณโดยการวนซ้ำและสามารถมีการแก้ปัญหาได้ 0 วิธีหรือหลายวิธี ถ้าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน RATE ที่ต่อเนื่องไม่เข้าใกล้ค่า 0.0000001 หลังจากมีการทำซ้ำถึง 20 ครั้ง ฟังก์ชัน RATE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ไวยากรณ์

RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

หมายเหตุ: ดูคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ nper, pmt, pv, fv และ type ได้ที่ PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RATE มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้:

  • Nper    (ต้องระบุ) คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

  • Pmt    (ต้องระบุ) คือยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุการผ่อนชำระ โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือภาษี ถ้าไม่ระบุ pmt คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ fv ไว้ด้วย

  • Pv    (ต้องระบุ) มูลค่าในปัจจุบัน คือจำนวนรวมของมูลค่าของการชำระเงินในอนาคตทั้งหมดในปัจจุบัน

  • Fv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือมูลค่าในอนาคต หรือจำนวนเงินที่คุณต้องการให้คงเหลือหลังจากชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ระบุ fv จะถือว่าค่านี้เป็น 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของเงินกู้เท่ากับ 0) ถ้าไม่ระบุ fv คุณต้องใส่อากิวเมนต์ pmt

  • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 และใช้ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

  • Guess    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือการคาดหมายของคุณว่าอัตราจะเป็นเท่าไร

    • ถ้าละไว้จะถือว่า guess เป็น 10%

    • ถ้าฟังก์ชัน RATE ไม่มีค่าเข้าใกล้คำตอบ ให้ลองค่าประมาณอื่นของ guess โดยปกติแล้ว RATE จะลู่เข้าหาคำตอบ ถ้า guess อยู่ระหว่าง 0 และ 1

ข้อสังเกต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า guess และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณมีการชำระรายเดือนของเงินกู้ 4 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ให้ใช้ 12%/12 สำหรับ guess และ 4*12 สำหรับ nper ถ้าคุณมีการชำระเงินกู้เดียวกันนี้เป็นรายปี ให้ใช้ 12% สำหรับ guess และ 4 สำหรับ nper

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

4.

จำนวนปีในการกู้เงิน

-200

การผ่อนชำระรายเดือน

8000

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RATE(A2*12, A3, A4)

อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนของเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนท์ใน A2:A4

1%

=RATE(A2*12, A3, A4)*12

อัตราดอกเบี้ยต่อปีของเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเดียวกัน

9.24%

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×