ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน PPmt

ส่งกลับค่าสองชั้นที่ระบุการชำระเงินหลักสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดของเงินรายปีโดยยึดตามงวดการชำระเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

PPmt ( อัตรา, ต่อ, nper , pv [, fv ] [, พิมพ์] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันPPmtมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

อัตรา

จำเป็น คู่ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่องวด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้รับเงินกู้ยืมรถที่อัตราเปอร์เซ็นต์รายปี (APR) ของ10เปอร์เซ็นต์และชำระเงินรายเดือนอัตราต่องวดคือ 0.1/12 หรือ๐.๐๐๘๓

ต่อ

จำเป็น จำนวนเต็มที่ระบุระยะเวลาการชำระเงินในช่วง1ถึงnper

nper

จำเป็น จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนรวมของงวดการชำระเงินในงวด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำการชำระเงินเป็นรายเดือนในการยืมรถสี่ปีเงินกู้ของคุณจะมีจำนวน 4 * 12 (หรือ๔๘) ระยะเวลาการชำระเงิน

pv

จำเป็น คู่ที่ระบุมูลค่าปัจจุบันหรือค่าในวันนี้ของชุดการชำระเงินหรือใบเสร็จในอนาคต ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณยืมเงินเพื่อซื้อรถจำนวนเงินกู้เป็นมูลค่าปัจจุบันให้กับผู้ให้กู้ของการชำระเงินรายเดือนที่คุณจะทำ

fv

ไม่จำเป็น ตัวแปรที่ระบุมูลค่าในอนาคตหรือยอดคงเหลือเงินสดที่คุณต้องการหลังจากที่คุณทำการชำระเงินครั้งสุดท้ายแล้ว ตัวอย่างเช่นมูลค่าในอนาคตของเงินกู้คือ $๐เนื่องจากเป็นค่าหลังจากการชำระเงินครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการบันทึก $๕๐,๐๐๐กว่า18ปีสำหรับการศึกษาของบุตรหลานของคุณแล้ว $๕๐,๐๐๐จะเป็นค่าในอนาคต ถ้าเว้นไว้0จะสันนิษฐาน

ชนิด

ไม่จำเป็น ตัวแปรที่ระบุเมื่อครบกำหนดชำระเงิน ใช้0ถ้าการชำระเงินครบกำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินหรือใช้1ถ้าการชำระเงินครบกำหนดเมื่อเริ่มต้นของงวด ถ้าเว้นไว้0จะสันนิษฐาน

ข้อสังเกต

เงินงวดคือชุดของการชำระเงินแบบคงที่ที่ทำในช่วงเวลาหนึ่ง เงินงวดสามารถเป็นเงินกู้ได้ (เช่นการจำนองบ้าน) หรือการลงทุน (เช่นแผนการออมรายเดือน)

อาร์กิวเมนต์rateและnperจะต้องคำนวณโดยใช้ช่วงเวลาการชำระเงินที่แสดงในหน่วยเดียวกัน ตัวอย่างเช่นถ้าอัตราถูกคำนวณโดยใช้เดือน, nperจะต้องถูกคำนวณโดยใช้เดือน

สำหรับอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเงินสดจ่ายออก (เช่นเงินฝากเป็นเงินออม) จะแสดงด้วยจำนวนลบ เงินสดที่ได้รับ (เช่นเช็คเงินปันผล) จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก FinancialSample *, PPMT ([AnnualRate]/12, 10, [TermInYears] * 12,-[LoanAmount], 0, 0) เป็น INTPaid จาก FinancialSample

ส่งกลับเขตข้อมูลทั้งหมดจากตาราง "FinancialSample" คำนวณจำนวนเงินหลักที่ชำระใน "ต่อ" (10 ในตัวอย่างนี้) ของ "LoanAmount" โดยยึดตาม "AnnualRate" และ "TermInYears" และแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ INTPaid

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันPPmtเพื่อคำนวณปริมาณการชำระเงินสำหรับช่วงเวลาที่ระบุเป็นหลักเมื่อการชำระเงินทั้งหมดมีค่าเท่ากัน กำหนดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยต่องวด (APR / 12) ซึ่งเป็นระยะเวลาการชำระเงินที่คุณต้องการ (Period) รวมถึงจำนวนการชำระเงินทั้งหมด (TotPmts) มูลค่าปัจจุบันหรือหลักของเงินกู้ (PVal) มูลค่าในอนาคตของเงินกู้ (FVal) และหมายเลขที่ ระบุว่าการชำระเงินจะครบกำหนดเมื่อจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของระยะเวลาการชำระเงิน (PayType)

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×