ฟังก์ชัน MsgBox

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเดสก์ท็อป MsgBox ฟังก์ชันแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบ รอสำหรับผู้ใช้คลิกปุ่ม และส่งกลับจำนวนเต็มซึ่งระบุปุ่มผู้ใช้คลิก

ไวยากรณ์

MsgBox ( พร้อมท์ [ปุ่ม] [ชื่อเรื่อง] [, แฟ้ม] [บริบท] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันMsgBoxมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

พร้อมท์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่แสดงเป็นข้อความในกล่องโต้ตอบ ความยาวสูงสุดของพร้อมท์คือ ประมาณ 1024 อักขระ โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของอักขระที่ใช้ ถ้าพร้อมท์ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด คุณสามารถแยกบรรทัดโดยใช้ค่าขนส่งค่าที่ส่งกลับอักขระ (Chr(13)), อักขระเลื่อน (Chr(10)), หรือส่ง กลับค่าขนส่ง – อักขระเลื่อน รวม (Chr(13) & Chr(10)) ระหว่างแต่ละบรรทัดกัน

ปุ่ม

เพิ่มเติม นิพจน์ตัวเลข ที่เป็นผลรวมของค่าที่ระบุจำนวนและชนิดของปุ่มเพื่อแสดง ลักษณะไอคอนใช้ ข้อมูลเฉพาะตัวของปุ่มค่าเริ่มต้น และของกล่องข้อความ ถ้าเว้นไว้ ค่าเริ่มต้นสำหรับปุ่มเป็น 0

ชื่อเรื่อง

เพิ่มเติม สตรินิพจน์ที่แสดงในแถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ ถ้าคุณไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องชื่อแอปพลิเคชันจะถูกวางในแถบชื่อเรื่อง

แฟ้ม

เพิ่มเติม สตรินิพจน์ที่ระบุไฟล์วิธีใช้ที่ใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบตามบริบทกล่องโต้ตอบ ถ้าแฟ้มจะมีบริบทต้องยังมีอยู่

บริบท

เพิ่มเติม นิพจน์ที่มีหมายเลขบริบทของวิธีใช้ที่กำหนดไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เหมาะสม โดยผู้เขียนวิธีใช้ ถ้าบริบทจะมีแฟ้มต้องยังมีอยู่


การตั้งค่า

ตั้งค่าปุ่มอาร์กิวเมนต์ คือ:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbOKOnly

0

แสดงปุ่มตกลงเท่านั้น

vbOKCancel

1

แสดงปุ่มตกลงและยกเลิก

vbAbortRetryIgnore

2

แสดงปุ่มยกเลิกลองและละเว้น

vbYesNoCancel

3

แสดงปุ่มYes, Noและยกเลิก

vbYesNo

4

แสดงปุ่มใช่และไม่มี

vbRetryCancel

5

แสดงปุ่มลองและยกเลิก

vbCritical

16

แสดงไอคอนข้อความสำคัญ

vbQuestion

32

แสดงไอคอนคำเตือนเกี่ยวกับแบบสอบถาม   

vbExclamation

48

แสดงไอคอนข้อความเตือน   

vbInformation

64

แสดงไอคอนข้อความข้อมูล

vbDefaultButton1

0

ปุ่มแรกจะเริ่มต้น

vbDefaultButton2

256

ปุ่มที่สองจะเริ่มต้น

vbDefaultButton3

512

ปุ่มสามเป็นค่าเริ่มต้น

vbDefaultButton4

768

ปุ่มสี่จะเริ่มต้น

vbApplicationModal

0

แอปพลิเคชันโมดอล ผู้ใช้ต้องตอบกลับไปยังกล่องข้อความก่อนทำงานในแอปพลิเคชันปัจจุบัน

vbSystemModal

4096

ระบบโมดอล แอปพลิเคชันทั้งหมดถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าผู้ตอบไปยังกล่องข้อความ

vbMsgBoxHelpButton

16384

เพิ่มปุ่มวิธีใช้ไปยังกล่องข้อความ

VbMsgBoxSetForeground

65536

ระบุหน้าต่างกล่องข้อความเป็นหน้าต่างพื้นหน้า

vbMsgBoxRight

524288

ข้อความถูกจัดชิดขวา

vbMsgBoxRtlReading

1048576

ระบุข้อความปรากฏเป็นขวาไปซ้ายอ่านบนระบบภาษาฮิบรูและอาระบิก


เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

กลุ่มแรกของค่า (0-5) อธิบายถึงตัวเลขและชนิดของปุ่มที่แสดงในกล่องโต้ตอบ กลุ่มที่สอง (16, 32, 48, 64) อธิบายถึงลักษณะไอคอน กลุ่มที่สาม (0, 256, 512) กำหนดปุ่มใดเป็นค่าเริ่มต้น และกลุ่มที่สี่ (0, 4096) กำหนดของกล่องข้อความ เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขเพื่อสร้างค่าสุดท้ายสำหรับอาร์กิวเมนต์ปุ่มใช้หมายเลขหนึ่งรายการเท่านั้นจากแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ: ค่าคงที่ต่อไปนี้จะระบุ โดย Visual Basic for Applications ผลลัพธ์เป็น ชื่อสามารถใช้ที่ใดก็ได้ในโค้ดของคุณในตำแหน่งของค่าที่แท้จริง

ส่งกลับค่า

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbOK

1

ตกลง

vbCancel

2

ยกเลิก

vbAbort

3

ยกเลิก

vbRetry

4

ลองใหม่

vbIgnore

5

ละเว้น

vbYes

6

ใช่

vbNo

7

ไม่ใช่


ข้อสังเกต

เมื่อทั้งแฟ้มและบริบทที่ได้รับ ผู้ใช้สามารถกด F1 (Windows) หรือวิธีใช้ (Macintosh) เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้ที่สอดคล้องกับบริบทได้ บางโฮสต์แอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น นอก เพิ่มปุ่มวิธีใช้ไปยังกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

ถ้ากล่องโต้ตอบแสดงปุ่มยกเลิกกดแป้น ESC มีผลเหมือนกับการคลิกยกเลิก ถ้ากล่องโต้ตอบประกอบด้วยปุ่มช่วยวิธีใช้แบบตามบริบทมีไว้สำหรับกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีค่านั้นจะส่งกลับจนกระทั่งอื่น ๆ ปุ่มใดปุ่มหนึ่งถูกคลิก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุอาร์กิวเมนต์ที่มีชื่อ คุณต้องใช้MsgBoxในแอนิพจน์ เมื่อต้องการละเว้นอาร์กิวเมนต์บางตำแหน่ง คุณต้องใส่ตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันMsgBoxเพื่อแสดงข้อผิดพลาดร้ายข้อความในกล่องโต้ตอบกับใช่และไม่มีปุ่ม ปุ่มไม่มีระบุเป็นการตอบสนองเริ่มต้น ค่าส่งกลับ โดยฟังก์ชันMsgBoxขึ้นอยู่กับปุ่มที่เลือก โดยผู้ใช้ ตัวอย่างนี้ถือว่าDEMO.HLPคือไฟล์วิธีใช้ที่ประกอบด้วยหัวข้อวิธีใช้บริบทตัวเลขเท่ากับ1000ด้วย

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×