ฟังก์ชัน KURT

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน KURT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล เคอร์โทซิสจะบอกลักษณะความสูงหรือความกว้างสัมพัทธ์ของการแจกแจงเมื่อเทียบกับการแจกแจงปกติ โดยเคอร์โทซิสเชิงบวกบ่งชี้ว่าการแจกแจงสัมพัทธ์มีลักษณะออกเป็นแนวสูง และเคอร์โทซิสเชิงลบจะบ่งชี้ถึงการแจกแจงสัมพัทธ์ที่ออกไปทางแนวกว้าง

ไวยากรณ์

KURT(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน KURT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1, number2, ...     จำเป็นต้องมี Number1 ส่วน number อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ คืออาร์กิวเมนต์ตั้งแต่ 1 ถึง 255 อาร์กิวเมนต์ที่คุณต้องการทำการคำนวณเคอร์โทซิส คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้ามีจุดข้อมูลน้อยกว่า 4 จุด หรือถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน KURT จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • การหาค่าเคอร์โทซิสใช้สมการนี้

  สมการ

  โดย s คือตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=KURT(A2:A11)

ค่าเคอร์โทซิสของชุดข้อมูลข้างบน

-0.151799637

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×