ฟังก์ชัน DStDev, DStDevP

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPเพื่อประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างชุดของค่าในชุดระเบียน (แบบโดเมน ) ที่ระบุ ใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPใน Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน (VBA) มอดูลแมโคร นิพจน์แบบสอบถาม หรือตัวควบคุมที่มีการคำนวณ บนฟอร์มหรือรายงาน

ใช้ฟังก์ชันDStDevPเพื่อประเมินประชากรและฟังก์ชันDStDevประเมินตัวอย่างประชากร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDStDevในมอดูเพื่อคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างชุดของนักเรียนคะแนนการทดสอบ

ไวยากรณ์

DStDev ( expr โดเมน [criteria] )

DStDevP ( expr โดเมน [criteria] )

ฟังก์ชันDStDevและDStDevPมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจเป็นแบบนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม หรืออาจเป็นนิพจน์ที่ทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในexprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน อาจเป็นชื่อตารางหรือชื่อแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันDStDevหรือDStDevP ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันDStDevและDStDevPประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขต้องมีเขตข้อมูลในโดเมน มิฉะนั้น จะส่งกลับฟังก์ชันDStDevและDStDevPแบบNull


ข้อสังเกต

ถ้าโดเมนที่อ้างอิงไปยังระเบียนลูกค้าน้อยกว่า 2 หรือน้อยกว่าสองระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์DStDevและฟังก์ชันDStDevPกลับNullระบุว่า ไม่สามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไม่ว่าคุณใช้ฟังก์ชันDStDevหรือDStDevPในแมโคร มอดูล นิพจน์แบบสอบถาม หรือตัวควบคุมจากการคำนวณ คุณต้องสร้างอาร์กิวเมนต์เกณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีประเมินอย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPเพื่อระบุเกณฑ์ในแถวเกณฑ์ของคิวรีเลือก ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างแบบสอบถามในตารางใบสั่งซื้อและตารางผลิตภัณฑ์จะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีค่าขนแถวมีค่าเฉลี่ยบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับขน แถวเกณฑ์ด้านล่างของเขตข้อมูลค่าขนส่งจะประกอบด้วยนิพจน์ต่อไปนี้:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณของแบบสอบถาม หรือ ในแถวอัปเดตเป็นของแออัปเดตคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPหรือฟังก์ชันStDevและฟังก์ชัน StDevPในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณของเวิร์กคิวรีแบบใช้หาผลรวม ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDStDevหรือDStDevPค่าจะถูกคำนวณก่อนที่จะจัดกลุ่มข้อมูล ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันStDevหรือStDevPข้อมูลถูกจัดกลุ่มก่อนที่จะประเมินค่าในเขตข้อมูลนิพจน์

ใช้ฟังก์ชันDStDevและDStDevPในตัวควบคุมจากการคำนวณเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์การจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับใบสั่งซื้อเพื่อถูก ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความเป็นนิพจน์ต่อไปนี้:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

ถ้าคุณเพียงแค่ต้องการค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระเบียนทั้งหมดในโดเมนใช้ฟังก์ชันStDevหรือฟังก์ชัน StDevP

เคล็ดลับ

ถ้าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะได้รับมา expr เป็นตัวเลข ฟังก์ชัน DStDev และ DStDevP ส่งกลับชนิดข้อมูลคู่ ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน DStDev หรือ DStDevP ในตัวควบคุมจากการคำนวณ มีฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลในนิพจน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงระเบียนในโดเมนไม่ได้บันทึกไว้จะไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันDStDevหรือDStDevPเมื่อต้องการจะยึดตามค่ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกบันทึกระเบียนภายใต้ระเบียนบนแท็บข้อมูลการย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น หรือใช้ อัปเดวิธี

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งกลับการประเมินของ standard deviation สำหรับประชากรและตัวอย่างประชากรสำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังสหราชอาณาจักร โดเมนคือ ตารางใบสั่งซื้อ อาร์กิวเมนต์เกณฑ์จำกัดชุดผลลัพธ์ของระเบียนถึงผู้ที่ค่า ShipCountryRegion เป็น UK

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

ตัวอย่างถัดไปคำนวณประเมินเดียวกัน โดยใช้ตัวแปรstrCountryRegionในอาร์กิวเมนต์เกณฑ์ โปรดสังเกตว่า เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') จะรวมอยู่ในนิพจน์สตริงที่ เพื่อที่ว่าเมื่อสตริถูกเชื่อมโยงเข้า สัญพจน์ของสตริงที่UKจะล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×