ฟังก์ชัน DDB

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับสองชั้นที่ระบุค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับช่วงเวลาที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่าหรือวิธีอื่นๆที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

.ddb ( ค่าใช้จ่าย, ค่ากู้, ชีวิต, ช่วงเวลา [, ปัจจัย] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน.ddbมีอาร์กิวเมนต์เหล่านี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ต้นทุน

จำเป็น ดับเบิลคลิกที่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของสินทรัพย์

ซาก

จำเป็น คู่ที่ระบุมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานที่มีประโยชน์

ชีวิต

จำเป็น การระบุความยาวของอายุการใช้งานของสินทรัพย์เป็นสองเท่า

เวลา

จำเป็น สองครั้งที่ระบุช่วงเวลาที่คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ปัจจัย

ไม่จำเป็น ตัวแปรที่ระบุอัตราที่การปฏิเสธยอดคงเหลือ ถ้าไม่มีการระบุ 2 (วิธีการลดลงสองวิธี) จะสันนิษฐาน


ข้อสังเกต

วิธียอดดุลที่ลดลงสองเท่าจะคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งความเร็ว ค่าเสื่อมราคาสูงสุดในช่วงเวลาแรกและลดลงในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน

อาร์กิวเมนต์lifeและช่วงเวลาต้องแสดงในหน่วยเดียวกัน ตัวอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดอายุการใช้งานในเดือนนี้จะต้องมีการกำหนดอายุในเดือน อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดต้องเป็นจำนวนบวก

ฟังก์ชัน.ddbใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดให้ทำดังนี้

ค่าเสื่อมราคา/งวด= ((ค่าใช้จ่าย-กู้) *ปัจจัย/อายุการใช้งาน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน.ddbเพื่อส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุที่กำหนดค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (InitCost) มูลค่าซากที่ส่วนท้ายของอายุการใช้งานที่มีประโยชน์ของสินทรัพย์ (SalvageVal), อายุการใช้งานทั้งหมดของสินทรัพย์ในปี (_z2z _) และรอบระยะเวลาเป็นปีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา (Depr)

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×