ฟังก์ชัน DCount

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDCountเพื่อกำหนดจำนวนของระเบียนที่อยู่ในการระบุชุดของระเบียน (แบบโดเมน ) ใช้ฟังก์ชันDCountใน Visual Basic สำหรับ Applications (VBA) มอดูลแมโคร นิพจน์แบบสอบถาม หรือแบบตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDCountในมอดูเพื่อส่งกลับจำนวนของระเบียนในตารางใบสั่งซื้อที่สอดคล้องการสั่งซื้อในวันเฉพาะเจาะจง

ไวยากรณ์

DCount ( expr โดเมน [criteria] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDCountมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับระเบียน อาจเป็นแบบนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม หรืออาจเป็นนิพจน์ที่ทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในexprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน อาจเป็นชื่อตารางหรือชื่อแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันDCount ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันDCountประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขต้องมีเขตข้อมูลในโดเมน มิฉะนั้น ฟังก์ชันDCountจะส่งกลับตัวNull


ข้อสังเกต

ใช้ฟังก์ชันDCountเพื่อนับจำนวนของระเบียนในโดเมนเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องทราบตามค่าที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าอาร์กิวเมนต์exprสามารถทำการคำนวณในเขตข้อมูล ฟังก์ชันDCountรวมจำนวนของระเบียน ค่าของการคำนวณใด ๆ ที่ทำโดยexprไม่พร้อมใช้งาน

ใช้ฟังก์ชันDCountในตัวควบคุมจากการคำนวณเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์การจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงจำนวนของใบสั่งซื้อเพื่อถูก ตั้งค่าControlSourceคุณสมบัติของกล่องข้อความเป็นนิพจน์ต่อไปนี้:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

ถ้าคุณต้องการนับระเบียนทั้งหมดในโดเมนโดยไม่ระบุข้อจำกัดใด ๆ ใช้ฟังก์ชันCount

เคล็ดลับ

ฟังก์ชัน Count ถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อนับความเร็วของระเบียนในแบบสอบถาม ใช้ฟังก์ชัน Count ในนิพจน์แบบสอบถามแทนการใช้ฟังก์ชัน DCount และตั้งค่าเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อต้องการบังคับให้มีข้อจำกัดใด ๆ ในผลลัพธ์ ใช้ฟังก์ชัน DCount เมื่อคุณต้องนับระเบียน ในโดเมนจากภายในมอดูลรหัสหรือแมโคร หรือ ในตัวควบคุมจากการคำนวณ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDCountนับจำนวนของระเบียนที่ประกอบด้วยบางเขตข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งระเบียนที่ฟอร์มหรือรายงานของคุณยึด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงจำนวนของใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อในตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์มโดยยึดตามตารางผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันDCountไม่นับระเบียนที่ประกอบด้วยค่าNullในเขตข้อมูลอ้างอิงโดยexprยกเว้นexprเป็นอักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) ถ้าคุณใช้เครื่องหมายดอกจัน ฟังก์ชันDCountคำนวณจำนวนรวมของระเบียน รวมถึงผู้ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลค่า Null ตัวอย่างต่อไปนี้คำนวณจำนวนของระเบียนในตารางใบสั่งซื้อ

intX = DCount("*", "Orders")

ถ้าโดเมนเป็นตารางที่มีการคีย์หลัก คุณจะสามารถนับจำนวนรวมของระเบียนด้วยการตั้งค่าexprไปยังเขตข้อมูลคีย์หลัก เนื่องจากจะไม่มีค่า Nullในเขตข้อมูลคีย์หลักออก

ถ้าexprระบุหลายเขตข้อมูล แยกชื่อเขตข้อมูล ด้วยตัวดำเนินการเรียงต่อกัน อย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องหมายและ (&) หรือเครื่องหมายบวก (+) ถ้าคุณใช้ตัวคั่นระหว่างเขตข้อมูล ฟังก์ชันDCountส่งกลับจำนวนของระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลในเขตข้อมูลที่แสดงในรายการใด ๆ ถ้าคุณใช้ตัวดำเนินการบวก ฟังก์ชันDCountส่งกลับจำนวนของระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลในเขตข้อมูลแสดงรายการทั้งหมดเท่านั้น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลกระทบของแต่ละตัวดำเนินการเมื่อใช้กับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลในระเบียนทั้งหมด (ShipName) และเขตข้อมูลที่ไม่ประกอบด้วยข้อมูล (ShipRegion)

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

หมายเหตุ: เครื่องหมายและเป็นตัวดำเนินการที่คุณต้องการปฏิบัติตามการเรียงต่อกันของสตริงที่ คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวดำเนินการบวกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขการบวก เว้นแต่ว่าคุณต้องการเพิ่มค่า Nullผ่านนิพจน์

การเปลี่ยนแปลงระเบียนในโดเมนไม่ได้บันทึกไว้ไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันDCountเมื่อต้องการจะยึดตามค่ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกบันทึกระเบียนภายใต้ระเบียนบนแท็บข้อมูลการย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น หรือใช้Update วิธี

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ฟังก์ชันต่อไปนี้ส่งกลับจำนวนการสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุหลังจากวันจัดส่งที่ระบุ โดเมนคือ ตารางใบสั่งซื้อ

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

เมื่อต้องการเรียกใช้ฟังก์ชัน ใช้โค้ดบรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×