ฟังก์ชัน DateDiff

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (ยาว) ที่ระบุจำนวนของช่วงเวลาระหว่างวันที่สองวันที่ระบุ

ดูตัวอย่าง

ไวยากรณ์

DateDiff ( ช่วง date1, date2 [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDateDiffมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ช่วงเวลา

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่เป็นช่วงของเวลาที่คุณใช้ในการคำนวณความแตกต่างระหว่างdate1และdate2

date1, date2

ต้องระบุ ตัวแปร (วัน) วันที่สองวันที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ

firstdayofweek

เพิ่มเติม การค่าคงที่ ที่ระบุวันแรกของสัปดาห์ ถ้าไม่มีระบุ จะถือว่าเป็นวันอาทิตย์

firstweekofyear

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุในสัปดาห์แรกของปี ถ้าไม่มีระบุ สัปดาห์แรกจะถือว่าเป็นในสัปดาห์ที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น


การตั้งค่า

ช่วง อาร์กิวเมนต์ มีการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า

คำอธิบาย

yyyy

ปี

q

ไตรมาส

m

เดือน

y

วันของปี

d

วัน

w

วันทำงาน

ww

สัปดาห์

h

ชั่วโมง

n

นาที

s

วินาที


ด้านบนของหน้า

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API ได้อีกด้วย

ค่าตัวเลข

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

วันในสัปดาห์

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์


ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API ได้อีกด้วย

vbFirstJan1

1

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์ที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น (ค่าเริ่มต้น)

vbFirstFourDays

2

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์แรกที่มีอย่างน้อยสี่วันในปีใหม่

vbFirstFullWeek

3

เริ่มต้น ด้วยทั้งสัปดาห์แรกของปี


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDateDiffเพื่อระบุช่วงเวลาที่ระบุจำนวนที่มีอยู่ระหว่างวันที่สองวัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้DateDiffเพื่อคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน หรือจำนวนสัปดาห์ระหว่างวันนี้และส่วนท้ายของปี

เมื่อต้องการคำนวณจำนวนวันระหว่างdate1และdate2คุณสามารถใช้เป็นวันของปี ("y") หรือวัน ("d") เมื่อช่วงWeekday ("w"), DateDiffส่งกลับจำนวนของสัปดาห์ระหว่างวันสอง ถ้าdate1อยู่ในวันจันทร์DateDiffนับจำนวนของวันจันทร์จนกว่าdate2 นับdate2แต่ไม่date1 ถ้าช่วงสัปดาห์ ("ww"), อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันDateDiffส่งกลับจำนวนของสัปดาห์ปฏิทินระหว่างวันสองวัน นับจำนวนของวันอาทิตย์ระหว่างdate1และdate2DateDiffนับdate2นั้นอยู่ ด้วยวันอาทิตย์ แต่จะไม่นับdate1แม้ว่าจะอยู่ในวันอาทิตย์

ถ้าdate1อ้างอิงไปยังจุดในภายหลังในเวลาที่มากกว่าdate2ฟังก์ชันDateDiffส่งกลับจำนวนลบ

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีผลต่อการคำนวณที่ใช้สัญลักษณ์ช่วง "w" และ "ww"

ถ้าdate1หรือdate2เป็นแบบสัญพจน์วันที่ ปีที่ระบุกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวันที่อย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ถ้าdate1หรือdate2จะล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (""), ปี แล้ว ปีปัจจุบันจะถูกแทรกโค้ดของคุณในทุกครั้งที่มีประเมินนิพจน์date1หรือdate2 ซึ่งจะทำการเขียนโค้ดที่สามารถใช้ในปีที่แตกต่างกัน

เมื่อเปรียบเทียบ 31 ธันวาคมเพื่อวันที่ 1 มกราคมของปีถัดทันทีDateDiffสำหรับปี ("yyyy") ส่งกลับ 1 แม้ว่าเฉพาะวันได้ผ่านไปแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับdate1และdate2ว่าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินสุริยคติ วันให้มาต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ วันให้มาต้องมีฮิจเราะห์

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่าง

ใช้ฟังก์ชัน DateDiff ในนิพจน์     คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDateDiffตำแหน่งที่คุณสามารถใช้นิพจน์ ตัวอย่าง สมมติว่า คุณได้ในฟอร์มที่คุณใช้เพื่อตอบสนองใบสั่งซื้อของลูกค้า ในตารางใบสั่งซื้อ คุณมีเขตข้อมูลชื่อ ReceiveBefore ที่ประกอบด้วยวันที่ที่ลูกค้าต้องได้รับใบสั่ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDateDiffกับกล่องข้อความบนฟอร์มเพื่อแสดงจำนวนของวันที่เหลืออยู่เลยก่อนที่ต้องจัดลำดับ

สมมติว่า จะใช้วันสิบเมื่อต้องการจัดลำดับตาม คุณตั้งค่าคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของกล่องข้อความดังนี้:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

เมื่อคุณเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม กล่องข้อความแสดงจำนวนของวันที่เหลืออยู่เลยก่อนที่ต้องจัดลำดับ ถ้ามีค่าน้อยกว่า 10 วันซ้ายก่อนลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับใบสั่ง ตัวเลขในกล่องข้อความเป็นค่าลบ และระบุจำนวนวันล่าช้าลำดับจะถ้ามีการจัดส่งทันที

ใช้ฟังก์ชันDateDiff ในโค้ด VBA   

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDateDiffเพื่อแสดงจำนวนวันระหว่างวันที่ระบุถึงวันนี้

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×